Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica, stran 13552.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 23. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica 
1. člen 
Naslov Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11 in 14/20) se spremeni tako, da se po novem glasi »Pravilnik o protokolarnih obveznostih ter porabi sredstev za protokol in reprezentanco Občine Žirovnica«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»S tem pravilnikom se določijo protokolarna pravila in dogodki, način financiranja protokolarnih dogodkov in stroškov reprezentance ter pravice in dolžnosti občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov.«
3. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj ter stroškov reprezentance iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se pred odstavek doda »(1)« in doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– otvoritve objektov, ki so večjega pomena za občino.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.«
5. člen
V 14. členu se v prvi alineji doda besedilo »s pogostitvijo in priložnostnim darilom«.
6. člen
V 15. členu se v prvi alineji doda besedilo »s pogostitvijo in priložnostnim darilom«.
7. člen
V 16. členu se v prvi alineji doda besedilo »s pogostitvijo in priložnostnim darilom«.
8. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Stroški protokola obsegajo stroške:
– priprave protokolarnih in drugih podobnih dogodkov,
– nakupa protokolarnih daril,
– nakupa žalnih aranžmajev,
– nakupa zastav.
(2) Stroški reprezentance so stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami in obsegajo stroške:
– pogostitev na uradnih ali delovnih sestankih in sejah organov občine (kava, čaj, brezalkoholne pijače),
– pogostitev na sprejemih, ki jih prireja župan,
– pogostitev na otvoritvah objektov, ki so večjega pomena za občino,
– uradnih in delovnih obedov,
– svečanih obedov na protokolarnih dogodkih,
– nakupa priložnostnih daril,
– promocijskih dogodkov in daril za namen predstavitve Občine Žirovnica doma ali v tujini.
(3) Evidenco o porabi stroškov protokola in reprezentance vodi občinska uprava.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011
Breznica, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost