Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3610. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)
3611. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F)
3612. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Drugi akti

3613. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3614. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Indoneziji
3615. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3684. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3616. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav
3617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
3618. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
3619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju
3685. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč

USTAVNO SODIŠČE

3620. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo
3621. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrajnega sodišča v Mariboru ter vrnitvi zadeve Okrajnemu sodišču v Mariboru v novo odločanje

BANKA SLOVENIJE

3622. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3623. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta za radiodifuzijo
3624. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2015
3625. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2015
3686. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3626. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
3627. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
3628. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu
3629. Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa
3630. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa
3631. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa

OBČINE

Ajdovščina

3632. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016
3633. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina
3634. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami
3635. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina

Brezovica

3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja

Brežice

3637. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2016
3638. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19

Cerknica

3639. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
3640. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica

Črnomelj

3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
3642. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3643. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3644. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobje

3645. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Kamnik

3646. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015
3647. Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016

Kanal ob Soči

3648. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015

Kobarid

3649. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3650. Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid

Komen

3651. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016
3652. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

Krško

3653. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana

Ljubljana

3654. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del
3655. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska zazidava Kašelj in za del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za prostorski enoti SE1 in SV1)
3656. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016
3657. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

Ljubno

3658. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Loški Potok

3659. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2016

Luče

3660. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2015

Medvode

3661. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2016

Miren-Kostanjevica

3662. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mozirje

3663. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Mozirje

Murska Sobota

3664. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015

Podčetrtek

3677. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016
3678. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
3679. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2016
3680. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2016
3681. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1217 – Vonarje
3682. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek

Rogaška Slatina

3665. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016

Rogatec

3666. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015

Sežana

3683. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sežana

Slovenj Gradec

3667. Sklep o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu

Vrhnika

3668. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis – uradno prečiščeno besedilo 1

Žalec

3669. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
3670. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
3671. Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije
3672. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žirovnica

3673. Obvezna razlaga prve alineje desetega odstavka 50. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
3674. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žirovnica
3675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
3676. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2016

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti