Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3654. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del, stran 10543.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 6. 7. 2015 sprejel
O D L OK 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN) 
(1) S tem odlokom se načrtuje gradnja dveh večstanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za gradnjo novih stavb, pogoje za posege na obstoječih objektih, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture.
3. člen 
(sestavni deli OPPN) 
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL-ID) s
prikazom območja OPPN
M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:2000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN
M 1:500
3.2 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe predvidenih stavb
M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih 
in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Odstranitev obstoječih objektov
M 1:500
4.2 Zazidalna situacija – nivo pritličja
M 1:500
4.3 Zazidalna situacija – nivo strehe
M 1:500
4.4 Zazidalna situacija – nivo kleti
M 1:500
4.5 Značilni prerezi in pogledi
M 1:500
4.6 Prometnotehnična situacija, idejna 
višinska regulacija in načrt intervencijskih poti
M 1:500
4.7 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
4.8 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:500
4. člen 
(priloge OPPN) 
Priloge OPPN so:
– izvleček iz OPN MOL-ID,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– povzetek za javnost.
5. člen 
(izdelovalec OPPN) 
OPPN je izdelalo podjetje LINEAR družba za projektiranje in inženiring, d. o. o., Pod gozdom 10, 1000 Ljubljana, pod številko projekta U-98-10 v maju 2015.
II. OBMOČJE OPPN 
6. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN obsega del enot urejanja prostora PO-4 in PO-713.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2112/2, 2113/2, 2114/2, 2114/6, 2114/7, 2114/8 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 2112/1, 2114/3, 2114/4, vse katastrska občina (1770) Kašelj.
(3) Površina območja OPPN znaša 9.004 m2.
(4) Območje OPPN zajema eno prostorsko enoto:
– PE1 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih stavb.
(5) Meja območja OPPN je določena v grafičnem načrtu št. 3.1 »Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA 
7. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora) 
(1) Območje OPPN je za promet motornih vozil, kolesarjev in pešcev dostopno s predvidenega podaljška Ceste španskih borcev.
(2) Najbližje postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov je oddaljeno približno 900 m.
(3) Širše območje je opremljeno z družbeno infrastrukturo:
– Osnovna šola Kašelj in predviden vrtec ob njej zagotavljata ustrezne kapacitete za potrebe novih stanovalcev. Oddaljena sta približno 1.300 m od območja OPPN,
– lokalno družbeno središče je oddaljeno približno 470 m in dostopno po Cesti španskih borcev,
– ob Cesti španskih borcev je predvidena gradnja manjšega centra za druženje prebivalcev in izvajanje različnih mladinskih programov, ki bo služil tudi prebivalcem območja OPPN,
– območje OPPN meji na zahodni strani na površine za oddih, rekreacijo in šport, kjer je predvidena tudi ureditev otoka športa za vse.
(4) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 
8. člen 
(dopustni objekti in dejavnosti) 
(1) V območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže in pokrita parkirišča ter kolesarnice.
(2) Kot spremljajoči program v območju OPPN so v pritličjih stavb dopustni naslednji objekti in dejavnosti, če je zagotovljen neposreden zunanji dostop v prostore dejavnosti:
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe: samo samostojne prodajalne, butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: vse razen avtopralnice,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante, zdravstvene posvetovalnice,
– 12650 Stavbe za šport: samo telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko.
9. člen 
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve) 
(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v območju OPPN:
– v osrednjem delu območja sta dve vzporedni, prostostoječi večstanovanjski stavbi S1 in S2, ki sta z daljšo stranico orientirani v smeri severovzhod-jugozahod,
– osnovna gabarita obeh stavb etažnosti K+P+1 sta dodatno prečno členjena z lamelami etažnosti K+P+1+2T,
– v kletni etaži so urejene parkirne površine, kolesarnice in servisni prostori za lastne potrebe,
– del pritličja stavbe S2 predstavlja odprta ozelenjena površina, dostopna iz skupnih prostorov stavbe,
– med stavbama S1 in S2 je urejena parkovna površina, ki se razteza proti jugu, kjer so umeščene površine za rekreacijo in druženje stanovalcev ter otroško igrišče,
– severni in zahodni rob območja sta zasajena z visokoraslim drevjem,
– severni del območja je namenjen prometnim in servisnim ureditvam za oskrbo stavb.
(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Zazidalna situacija – nivo pritličja«, št. 4.3 »Zazidalna situacija – nivo strehe« in št. 4.4 »Zazidalna situacija – nivo kleti«.
10. člen 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) V celotnem območju OPPN, razen na površinah, namenjenih dovozom, dostopom, prometni infrastrukturi in intervencijskim potem, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– pomožni objekt v javni rabi, samo: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, objekt za odvodnjavanje ceste,
– vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, samo: zajem tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, grajen ribnik, okrasni bazen,
– pomožni komunalni objekt.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka velja še:
– v celotnem območju OPPN so dopustni nadstreški za kolesa, ki morajo biti znotraj območja OPPN enotno oblikovani,
– na lokaciji, ki je določena za zbiranje in odjem komunalnih odpadkov, je dopustna nadstrešnica.
(3) Gradnja pomožnih komunalnih objektov iz prvega odstavka tega člena mora biti v skladu z določili tega odloka o pogojih za priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Objekte za oglaševanje za lastne potrebe (napisi, izveski in svetlobni napisi) je dopustno postaviti na stavbah in na k stavbam pripadajočih parcelah, namenjenih gradnji, v katerih se opravlja oglaševana dejavnost.
(5) Poleg dopustnih objektov za oglaševanje je v času gradbenih ali vzdrževalnih del dopustno namestiti velike ali male stenske table na gradbiščne ograje in platna s poslikavami na zavese gradbenih odrov.
(6) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.
(8) Če so odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov od parcelne meje ob javnih cestah in drugih javnih površinah manjši od 1,50 m, mora s tem soglašati organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljane, pristojen za promet.
11. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov) 
Pogoji za oblikovanje objektov v območju OPPN so:
– stavbe morajo biti oblikovane skladno,
– fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov, usklajene v oblikovni zasnovi, arhitekturnih detajlih, barvah in materialih,
– barve fasad morajo biti v naravnih odtenkih in neizstopajoče,
– strehe so ravne, nad prvim nadstropjem pohodne ali zelene, nad drugo terasno etažo pa imajo omogočen dostop za vzdrževanje tehničnih naprav,
– na ravni strehi, ki ima več kot 600,00 m2 neto površine brez svetlobnikov, strojnic, dimnikov, odduhov, izpustov, izhodov na streho in pohodnih teras, ki so dostopne neposredno iz njih, ter drugih objektov na strehi, je treba urediti zeleno streho,
– nevkopani del kleti lahko sega največ 1,20 m nad koto urejenega terena,
– na terasni etaži so načrtovane pergole,
– ograje teras morajo biti oblikovane enotno oziroma oblikovno usklajene,
– klimatske naprave in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte.
12. člen 
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 
(1) V območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– vse ureditve morajo omogočati neoviran dostop in uporabo funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi,
– za odprte bivalne površine se štejejo vse zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi …),
– na vsako stanovanje je treba zagotoviti najmanj 15,00 m² odprtih bivalnih površin, od tega mora biti najmanj 7,50 m² površin namenjenih za otroško igrišče in najmanj 5,00 m² površin za rekreacijo in druženje stanovalcev. Odprte bivalne površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev večstanovanjskih stavb. Igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo,
– tla otroških igrišč morajo biti iz materialov, ki ustrezajo varnostnim standardom. Ureditev otroškega igrišča mora upoštevati potek intervencijske poti,
– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton,
– zelene površine in osrednja parkovna površina morajo biti zasajene z drevjem in grmovnicami,
– na območju OPPN je treba zasaditi vsaj 23 visokoraslih dreves,
– drevje mora imeti obseg debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in višino debla več kot 2,20 m; pričakovana končna višina dreves mora biti vsaj 7,00 m,
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m,
– izbor rastlin mora upoštevati avtohtone rastline, rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve. Saditev topolov, akacij in brez ni primerna,
– pešpoti morajo biti tlakovane, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN morajo biti oblikovani enotno,
– višinske razlike terena morajo biti premoščene z ozelenjenimi brežinami, postavitev opornih zidov ni dopustna. Oporni zidovi so dopustni le, če so vključeni v arhitekturno zasnovo, na primer kot podaljšana stena stavbe ob uvozih v kleti in podobno,
– vlagoljubna lesna vegetacija na južnem in vzhodnem robu zemljišča s parcelno številko 2114/3, katastrska občina (1770) Kašelj, se ohrani. Obstoječe sadno drevje na območju OPPN (orehi, češnje ...) se lahko odstrani.
(2) Za zunanjo ureditev območja OPPN mora biti v sklopu priprave projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje izdelan načrt krajinske arhitekture.
(3) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4.2 »Zazidalna situacija – nivo pritličja«.
13. člen 
(tlorisni gabariti) 
(1) Tlorisne dimenzije stavb so:
– stavba S1
klet
80,80 m x 22,80 m
pritličje
80,80 m x 22,80 m
1. nadstropje
80,80 m x 22,80 m
etaža 1. terase (členjena)
3x (16,80 m x 17,80 m)
etaža 2. terase (členjena)
3x (16,80 m x 12,00 m)
– stavba S2
klet (členjeno) 
51,80 m x 22,80 m, 43,80 m x 22,80 m
pritličje (členjeno) 
48,80 m x 22,80 m, 32,80 m x 22,80 m
1. nadstropje (členjeno)
48,80 m x 22,80 m, 32,80 m x 22,80 m
etaža 1. terase (členjena)
3x (16,80 m x 17,80 m)
etaža 2. terase (členjena)
3x (16,80 m x 11,60 m)
(2) Odmik stavb nad terenom od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 5,00 m. Odmik stavb nad terenom od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 3,00 m od parcelne meje. Odmik podzemnih etaž od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel. Odmik stavb od meje sosednjih parcel z namensko rabo najboljša kmetijska zemljišča mora biti najmanj 5,00 m.
(3) Tlorisni gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Zazidalna situacija – nivo pritličja«, št. 4.3 »Zazidalna situacija – nivo strehe« in št. 4.4 »Zazidalna situacija – nivo kleti«.
14. člen 
(višinski gabariti in etažnost) 
(1) Dopustna je podkletitev stavb v območju OPPN. Dopustna je največ ena kletna etaža. Višinski gabarit kleti lahko sega največ 1,20 m nad koto urejenega terena.
(2) Višina in etažnost stavb S1 in S2 nad terenom je:
– h1 (del z etažnostjo K+P+1)
+8,55 m
– h2 (del z etažnostjo K+P+1+2T)
+14,00 m
(3) Višina stavbe (h1) je najvišja dopustna višina stavbe, merjena od kote urejenega terena do najvišje točke venca stavbe z ravno streho 1. nadstropja.
(4) Višina stavbe (h2) je najvišja dopustna višina stavbe, merjena od kote urejenega terena do najvišje točke venca stavbe z ravno streho 2. nadstropja.
(5) Nad koto h1 in h2 je dopustna izvedba dimnikov, odduhov, izpustov, dostopov na streho, tehničnih naprav, strojnih inštalacij in telekomunikacijskih naprav.
(6) Višinski gabariti stavb in etažnost so določeni v grafičnih načrtih št. 4.3 »Zazidalna situacija – nivo strehe« in 4.5 »Značilni prerezi in pogledi«.
15. člen 
(višinske kote terena in pritličja) 
(1) Višinski koti pritličja stavb S1 in S2 sta 274,50 m. n. v.
(2) Višinski koti pritličja stavb sta lahko največ 1,20 m nad koto urejenega terena.
(3) Višinski koti stika urejenega terena s stavbama S1 in S2 sta najmanj 273,30 m. n. v.
(4) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopne ceste in uvozov v kleti, kotam raščenega terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih.
(5) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4.5 »Značilni prerezi in pogledi« in št. 4.6 »Prometnotehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.
16. člen 
(zmogljivosti območja) 
(1) Površina prostorske enote PE1 
9.004 m²
1. BTP nad terenom
9.334 m²
– BTP nad terenom stavbe S1
4.493 m²
– BTP nad terenom stavbe S2
4.841 m²
2. BTP pod terenom 
3.664 m²
– BTP pod terenom stavbe S1
1.702 m²
– BTP pod terenom stavbe S2
1.962 m²
3. število stanovanjskih enot
70
(2) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom oziroma pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda, pri čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m.
17. člen 
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih) 
Na vseh objektih v območju OPPN, ki so predvideni za odstranitev, so dopustne odstranitve, vzdrževalna dela in sprememba namembnosti objektov ali delov objektov v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti, ki so določene v 8. členu tega odloka, brez posegov v konstrukcijo objektov.
18. člen 
(objekti, predvideni za odstranitev) 
(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih obstoječih objektov:
– objekt A (stanovanjska stavba) na zemljiščih s parcelnimi številkami 2114/2, 2114/3 in 2114/8, vse katastrska občina (1770) Kašelj;
– objekt B (gospodarsko poslopje) na zemljišču s parcelno številko 2114/3, katastrska občina (1770) Kašelj;
– objekt C (energetski objekt) na zemljišču s parcelno številko 2114/3, katastrska občina (1770) Kašelj.
(2) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.
V. NAČRT PARCELACIJE 
19. člen 
(načrt parcelacije) 
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
– P1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe S1, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2114/2, 2114/3, 2114/6, 2114/7, vse katastrska občina 1770 Kašelj. Površina P1/1 meri 2.064 m²,
– P1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe S2, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 2114/2, 2114/6, 2114/8, 2114/3, vse katastrska občina 1770 Kašelj. Površina P1/2 meri 2.481 m²,
– P1/3: parcela, namenjena ureditvi skupnih zunanjih in prometnih površin stavb S1 in S2, ki obsega zemljišči s parcelnima številkama 2112/2 in 2113/2 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 2112/1, 2114/3, 2114/2, 2114/4, 2114/6, 2114/7, 2114/8, vse katastrska občina 1770 Kašelj. Površina P1/3 meri 4.459 m².
(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe predvidenih stavb«.
20. člen 
(javne površine) 
V območju OPPN ni površin, namenjenih javnemu dobru.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
21. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) Stavbi S1 in S2 s pripadajočimi skupnimi zunanjimi in prometnimi površinami v območju OPPN je treba graditi v eni etapi. Delitev na več etap ali podetap ni dopustna.
(2) Ureditev prometne, komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so lahko izvedeni v posameznih ločenih etapah.
(3) Pred začetkom gradnje stavb S1 in S2 morajo biti v območju OPPN odstranjeni vsi obstoječi objekti, predvideni za odstranitev.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
22. člen 
(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) V območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Pred začetkom gradbenih del je priporočljivo, da se izvedejo predhodne arheološke raziskave, ki obsegajo predhodno oceno arheološkega potenciala.
(3) V primeru, da predhodne arheološke raziskave ne bodo opravljene, je treba v času gradnje zagotoviti stalen arheološki konzervatorski nadzor nad zemeljskimi deli in ugotovitve vpisovati v gradbeni dnevnik.
(4) Investitor mora najkasneje 14 dni pred začetkom gradbenih del pisno seznaniti pristojno strokovno službo za varstvo kulturne dediščine z nameravanimi posegi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE 
23. člen 
(varstvo vode in podzemne vode) 
(1) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču niso dopustni.
(2) Padavinsko odpadno vodo z utrjenih površin je treba pred odvajanjem v tla, v vode in v javno kanalizacijo ustrezno očistiti.
(3) Vse utrjene povozne površine je treba izvesti vodotesno in jih omejiti z betonskimi ali kamnitimi robniki.
(4) Načrtovana gradnja se ne nahaja na vodovarstvenem območju.
(5) V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).
(6) Investitor mora za posege v prostor pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.
24. člen 
(ohranjanje narave) 
Vlagoljubno lesno vegetacijo na južnem in vzhodnem robu zemljišča s parcelno številko 2114/3, katastrska občina (1770) Kašelj, je treba ohraniti.
25. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezračevanje mora biti predviden stran od ceste.
(2) Odvod zraka iz nadzemnih delov stavbe (na primer iz sanitarnih prostorov stanovanj) je treba speljati nad strehe stavb.
(3) Odpadni zrak iz parkirnih površin v kleti je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bližini ni otroških igrišč in stanovanj.
(4) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
(5) V času odstranitve obstoječih objektov in gradnje načrtovanih stavb je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.
(6) Pri odstranitvi obstoječih objektov je treba ravnati s salonitno kritino v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL–ID opredeljeno kot območje II. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Dovoljena mejna raven hrupa:
– II. območje: Lnoč = 45 (dBA), Ldvn = 55 (dBA).
(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.
27. člen 
(osončenje) 
Najmanj 80% stanovanj je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru s kuhinjo, bivalni kuhinji in otroški sobi zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.
28. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Zbirno in prevzemno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ob uvozu v območje OPPN.
(2) Zbirno in prevzemno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
(3) Dovoz za komunalna vozila je predviden s podaljška Ceste španskih borcev.
(4) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve obstoječih objektov in času gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
(5) Lokacija zbirnega in prevzemnega mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je določena v grafičnem načrtu št. 4.2 »Zazidalna situacija – nivo pritličja«.
29. člen 
(svetlobno onesnaženje) 
(1) Osvetljevanje objektov in odprtih površin mora biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
30. člen 
(potresna nevarnost) 
(1) Območje se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,26 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.
(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje stavb nanjo.
31. člen 
(ukrepi za varstvo pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med stavbami oziroma ustrezno požarno ločitev stavb,
– intervencijske poti, dostope in dovoze ter delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati študijo požarne varnosti.
(3) Dovoz intervencijski vozil do območja OPPN je urejen s podaljška Ceste španskih borcev. V območju OPPN intervencijska pot poteka po uvozni cesti ter po utrjeni zelenici med stavbama S1 in S2. Obračališče, namenjeno intervencijskim vozilom, je ob jugozahodni strani stavbe S1. Vse površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti utrjene na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi.
(4) Požarna zaščita obstoječih in načrtovanih objektov se zagotovi z zunanjim in notranjim hidrantnim omrežjem, ustreznim številom hidrantov ter ostalimi tehničnimi ukrepi skladno z veljavnimi predpisi. Preveriti je treba pretok vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in hidrantov na parceli in jih ustrezno načrtovati v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(5) Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi.
(6) V projektni dokumentaciji je za stavbe, ki so v območju OPPN, treba predvideti način varne evakuacije na proste površine ob njih. Od prostih površin naprej je evakuacija mogoča po sistemu pešpoti v območju OPPN do javne ceste na obodu območja. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.
(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
32. člen 
(ukrepi za varstvo pred poplavami) 
(1) Manjši skrajni južni del območja OPPN je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščen v razrede srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.
(2) Stavbi S1 in S2 morata imeti koto kleti nad koto stoletnih poplavnih vod, ki je na 270,79 m. n. v.
(3) Obodne konstrukcije kleti in preboji obodne konstrukcije morajo biti izvedene vodotesno proti pritiskajoči vodi 50 cm nad koto kleti.
(4) Treba je upoštevati rezultate elaborata Izdelava kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti za območje Ljubljanice od Fužin do izliva v Savo, ki jo je izdelal Inženiring za vode, d. o. o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, pod številko projekta B57-FR/10 leta 2010.
(5) Razredi poplavne nevarnosti so določeni v grafičnem načrtu št. 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
X. POGOJI ZA PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
33. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Vse prometne površine in vozne intervencijske površine morajo biti utrjene. Površine vozišč morajo biti asfaltirane in omejene z betonskim ali kamnitim robnikom. Površine, namenjene le intervencijskim vozilom, so lahko tlakovane ali zatravljene.
(2) Najmanjši notranji radij robnikov priključka na podaljšek Ceste španskih borcev je 5,0 m.
(3) Prehodi za pešce morajo biti izvedeni na nivoju hodnikov za pešce.
(4) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.
(5) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4.6 »Prometnotehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.
34. člen 
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste) 
(1) Za dostop do območja OPPN je treba urediti javno pot za vsa vozila v podaljšku Ceste španskih borcev, na katero se priključujeta tudi uvoza v kletni etaži stavb S1 in S2. Vsi priključki na javne ceste morajo biti izvedeni v skladu z zakonodajo s tega področja in opremljeni s talno signalizacijo za prehod pešcev.
(2) Vozišče cest je treba na prehodih dvigniti na nivo hodnika za pešce.
35. člen 
(mirujoči promet) 
(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so za stavbi S1 in S2 predvidene v kleti stavb ter na nivoju terena ob priključku na javno obodno cesto. Večji del parkirnih površin se zagotovi v kleti stavb.
(2) Število parkirnih mest je treba izračunati glede na BTP objekta ali dela objekta glede na namembnost.
(3) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti parkirna mesta (v tabeli: PM) ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
Namembnost objektov
Število PM za motorni promet
Število PM za kolesarski promet
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
1 PM/stanovanje v velikosti do 50,00 m² neto tlorisne površine, od tega 10% za obiskovalce
2 PM/stanovanje v velikosti nad 50,00 m² neto tlorisne površine, od tega 10% za obiskovalce
2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)
0,8 PM/stanovanje, od tega 10% za obiskovalce
1 PM/2 stanovanji
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, ki poslujejo s strankami
1 PM/60,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 40% PM za obiskovalce
2 PM/100,0 m² BTP objekta
12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi)
1 PM/60,00 m² BTP objekta, od tega 10% PM za obiskovalce
1 PM/100,0 m² BTP objekta
12301 Trgovske stavbe 
(lokalna trgovina do 200,00 m² BTP)
PM ni treba zagotavljati
PM ni treba zagotavljati
12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)
1 PM/70,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 75% PM za obiskovalce
1 PM/100,00 m² BTP objekta
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …) do 200,0 m² BTP
PM ni treba zagotavljati
PM ni treba zagotavljati 
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 
(ambulante)
1 PM/20,00 m² BTP objekta in ne manj kot 2 PM, od tega najmanj 50% PM za obiskovalce
1 PM/20,00 m² BTP objekta
12650 Stavbe za šport (brez gledalcev)
1 PM/70,00 m² BTP objekta
1 PM/70,00 m² BTP objekta
12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
1 PM/25,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 80% PM za obiskovalce
1 PM/25,00 m² BTP objekta
(4) V BTP objekta se pri izračunu parkirnih mest ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(5) Število parkirnih mest za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokroži navzgor.
(6) Od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila je treba zagotoviti dodatnih 5% parkirnih mest za druga enosledna vozila.
(7) Za določitev števila parkirnih mest za vozila funkcionalno oviranih ljudi je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
(8) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.
(9) Parkirna mesta za kolesarski promet so urejena na nivoju terena in v kleti stavb.
(10) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles. Parkirna mesta za kolesarski promet na nivoju terena morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
36. člen 
(peš promet) 
Pešpoti v območju OPPN se morajo navezati na podaljšek Ceste španskih borcev, ki ima peš promet predviden po enostranskem hodniku.
37. člen 
(kolesarski promet) 
(1) Kolesarski promet iz območja OPPN je treba navezati na javno pot za vsa vozila v podaljšku Ceste španskih borcev, ki ima kolesarski promet predviden po vozišču.
(2) V območju OPPN niso predvidene ločene kolesarske steze. Kolesarski promet se odvija po mešanih prometnih površinah.
38. člen 
(intervencijske poti in površine) 
Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih površinah, mora biti omogočen dostop za intervencijska vozila.
39. člen 
(dostava) 
Dovoz za dostavna vozila za potrebe spremljajočega programa v območju OPPN je treba zagotoviti v kletnih etažah stavb.
40. člen 
(splošni pogoji za urejanje komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture so:
– nove stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano komunalno, energetsko ter elektronsko komunikacijsko infrastrukturno omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati po javnih površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov,
– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih infrastrukturnih objektov, naprav in vodov na njegovem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase infrastrukturnih objektov, naprav in vodov morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja infrastrukturnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno,
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje,
– obstoječe infrastrukturne objekte, naprave in vode v območju OPPN je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
– del energije za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti z uporabo obnovljivih virov za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Priporoča se raba čim večjega deleža obnovljivih virov energije za energetsko oskrbo objektov ter učinkovito rabo vode,
– ogrevanje stavb s kurilnim oljem ni dopustno.
(2) Komunalna, energetska in elektronska komunikacijska ureditev je določena v grafičnem načrtu št. 4.7 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
41. člen 
(vodovod) 
(1) Za oskrbo načrtovanih stavb s pitno, sanitarno in požarno vodo je treba zgraditi vodovodne priključke na javno obstoječe in načrtovano vodovodno omrežje, ki se oskrbuje z vodo iz centralnega vodovodnega sistema mesta Ljubljana.
(2) Načrtovana je rekonstrukcija in povečanje profila obstoječega azbestno cementnega vodovoda DN 80 in DN 100 v Cesti Španskih borcev, ki obsega:
– odsek 1: obstoječi vodovod AC DN 100 v cestišču na skrajnem severu Ceste španskih borcev je treba obnoviti z NL DN 100. Novi vodovod NL DN 100 je treba na severu priključiti na obstoječi PVC d 125 v Kašeljski cesti. Na jugu je nanj navezan obstoječi vodovod NL DN 100 v Cesti Španskih borcev,
– odsek 2: obstoječe vodovode AC DN 100, AC DN 80 in PE d 90 v Cesti španskih borcev je treba obnoviti z NL DN 150. Novi vodovod NL DN 150 je treba na severu priključiti na obstoječi vodovod NL DN 100 v križišču z ulico Ob Studencu. Na jugu je nanj priključen načrtovan vodovod NL DN 150 – odsek 3 in projektirani vodovod NL DN 100 po PGD/PZI, št. 113/00, PUV d.d., junij 2000. Na novi vodovod je treba prevezati dva vodovoda v dovoznih poteh vzhodno od Ceste španskih borcev in skupinski vodovodni priključek v dovozni poti zahodno od Ceste španskih borcev,
– odsek 3: načrtovan vodovod NL DN 150 poteka v cesti k načrtovanim stavbam. Na severu je navezan na načrtovan vodovod NL DN 150 – odsek 2 in projektirani vodovod po PGD/PZI, št. 113/00, PUV d.d., junij 2000. Na jugu je nanj navezan načrtovan vodovod NL DN 100 – odsek 4 in projektirani vodovod NL DN 100 po projektni nalogi, št. 2414 V, 3116 K, JP Vodovod-Kanalizacija d. o. o., april 2008,
– odsek 4: načrtovan vodovod NL DN 100 poteka v dovozni poti k načrtovanima stavbama in v površinah med stavbama. Na severu je navezan na načrtovan vodovod NL DN 150 – odsek 3 in projektirani vodovod po projektni nalogi, št. 2414 V, 3116 K, JP Vodovod-Kanalizacija d. o. o., april 2008. Na jugu med načrtovanima stavbama je zaključen s končnim hidrantom.
(3) Del obstoječega skupinskega hišnega vodovodnega priključka PE d 63 za objekte s hišnimi številkami Cesta Španskih borcev 14, 18, 20, ki poteka v cestišču Ceste Španskih borcev, je treba v skupni dolžini 6,00 m obnoviti z NL DN 100.
(4) Nove vodovode je treba opremiti s sektorskimi zasuni, zračniki, blatniki ter z nadtalnimi hidranti, če to ni mogoče, pa s talnimi hidranti, ki naj bodo postavljeni v skladu z veljavnim pravilnikom.
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
(6) Vodovod in pripadajoči objekti morajo biti izvedeni v skladu z internim dokumentom JP Vodovod – Kanalizacija, d. o. o. TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega sistema.
(7) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno nalogo Izgradnja javnega vodovoda zaradi gradnje stanovanjskih objektov v Zgornjem Kašlju (EUP PO-4, PO-713, PO-592, PO-718), št. 2598 V, JP Vodovod-Kanalizacija, d. o. o. Ljubljana, april 2011.
(8) Pogoj za priključitev predvidenih stanovanjskih stavb na javno vodovodno omrežje je izgradnja vseh predvidenih odsekov vodovoda v projektni nalogi Izgradnja javnega vodovoda zaradi gradnje stanovanjskih objektov v Zgornjem Kašlju (EUP PO-4, PO-713, PO-592, PO-718), št. 2598 V, JP Vodovod- Kanalizacija, d. o. o., april 2011. Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih stavb in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
42. člen 
(kanalizacija) 
(1) Na širšem območju je vsa obstoječa javna in interna kanalizacija zasnovana in zgrajena v ločenem sistemu. Območje OPPN ni kanalizirano.
(2) Komunalno odpadno vodo stavb S1 in S2 se bo preko interne kanalizacije, gravitacijsko ali preko internega črpališča, odvajalo v javno kanalizacijo DN 250, ki jo je treba zgraditi od uvoza na območje OPPN, do priključka na obstoječo kanalizacijo DN 400, ki poteka po Ulici Mirka Jurce in Krmčevi ulici. Odsek javne kanalizacije poteka po načrtovanem podaljšku Ceste španskih borcev.
(3) Izvedba kanalizacije za komunalno odpadno vodo v stavbah S1 in S2 pod koto 271,29 m. n. v. ni dovoljena. Kota je določena 0,50 m nad koto stoletnih poplavnih vod, ki je na 270,79 m. n. v.
(4) Padavinsko odpadno vodo s streh in kletnih parkirišč stavb S1 in S2 ter drugih površin je treba prioritetno ponikati v tla. Če ponikanje ni možno, se jo lahko preko interne kanalizacije, gravitacijsko ali preko internega črpališča, odvaja v bližnje celinske vode na južni strani območja OPPN, ob predhodnem zadrževanju pred izlivom.
(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno nalogo Izgradnja vodovoda in kanalizacije v območju urejanja MS 8/5 – Zgornji Kašelj (območje urejanja MS 8/5), št. 3116 K, JP Vodovod – Kanalizacija, d. o. o., april 2008.
(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
(7) Upoštevati je treba interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema.
(8) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
43. člen 
(plinovod) 
(1) Stavbi S1 in S2 je treba priključiti na distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina z obratovalnim tlakom 100 mbar za potrebe ogrevanja, priprave sanitarne tople vode in kuhe.
(2) Za priključitev stavb S1 in S2 je treba dograditi glavni nizkotlačni plinovod, ali povečati dimenzije obstoječega povezovalnega plinovoda ter zgraditi nov glavni in priključni plinovod.
(3) Predviden glavni nizkotlačni plinovod PE 160 N28010 poteka po Kašeljski cesti, od križišča s Pečinsko ulico do križišča s Cesto španskih borcev z navezavo na glavni plinovod DN 100 N28312. Gradnja omenjenega plinovoda v dolžini 270 m je načrtovana v sklopu rekonstrukcije Kašeljske ceste.
(4) V primeru, da se bo gradnja stavb S1 in S2 začela pred dograditvijo plinovoda PE 160 N28010 po Kašeljski cesti, bo treba povečati dimenzijo obstoječega povezovalnega plinovoda PE 63 N28330 po ulici Ob studencu od križišča s Černivčevo ulico do križišča s Cesto španskih borcev na dimenzijo DN 150. Povečanje dimenzije glavnega plinovoda PE 63 N28330 v dolžini 155 metrov bo izvedlo in financiralo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.
(5) Stavbi S1 in S2 se bosta oskrbovali z zemeljskim plinom iz glavnega nizkotlačnega distribucijskega plinovoda PE 110 N28312 po Cesti španskih borcev.
(6) Zgraditi je treba nov glavni distribucijski plinovod DN 100 N28313, ki poteka po podaljšku Ceste španskih borcev do obstoječega glavnega distribucijskega plinovoda PE 110 N28312.
(7) Predvidena samostojna priključna plinovoda na stavbi S1 in S2 sta dimenzije DN 50 in se zaključita z glavno plinsko zaporno pipo DN 50 v omarici na objektu.
(8) Na odcepu iz glavnega distribucijskega nizkotlačnega plinovoda DN 100 N28313 po Cesti španskih borcev je na glavnem plinovodu DN 100 proti stavbama predvidena vgradnja zemeljske zaporne pipe (ZZP DN 100).
(9) Pri nadaljnjem projektiranju plinovodnega omrežja in priključnih plinovodov za priključitev objektov na obravnavanem območju OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo plinovodnega omrežja za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., št. R-6-P/18-2011, april 2011.
44. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Za oskrbo območja OPPN z električno energijo je treba v transformatorski postaji TP0452 Mirka Jurce zamenjati obstoječi transformator moči 400 kVA za močnejšega 630 kVA s pripadajočo NN opremo.
(2) Od transformatorske postaje TP0452 Mirka Jurce je treba zgraditi elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) do predvidenih stavb v območju OPPN. Nova EKK poteka po Ulici Mirka Jurce in naprej po Ulici španskih borcev. Kabli EKK se v stavbah končajo v kabelski priključni omari (KPO).
(3) Stavbi S1 in S2 morata imeti merilne omare (MO), ki morajo biti prosto dostopne vzdrževalcem elektro omrežja.
(4) Objekt Cesta španskih borcev 77 je treba pred njegovo odstranitvijo odklopiti v kabelski priključni merilni omari Mirka Jurce 6.
(5) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.
(6) Pri nadaljnjem projektiranju elektroenergetskega omrežja za priključitev objektov na območju OPPN je treba upoštevati Idejne rešitve 01-11-DE LM, Elektro Ljubljana, d. d., št. 01-11, februar 2011.
45. člen 
(elektronska komunikacija) 
(1) Stavbi S1 in S2 se priključita na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij.
(2) V območju OPPN je načrtovana nova cevna kabelska kanalizacija za elektronska komunikacijska omrežja.
(3) Načrtovana je priključitev obeh stavb na obstoječe omrežje podjetja Telemach, širokopasovne komunikacije, d. o. o. Obstoječa cevna kabelska kanalizacija poteka do uvoza na območje OPPN, kjer se zaključuje s kabelskim jaškom. Od kabelskega jaška je treba zgraditi cevno kabelsko kanalizacijo do obeh stavb v izvedbi 1 x SF 110 mm in kabelskimi jaški § 60 cm. Iz cevne kabelske kanalizacije bodo kabli do vsakega vhoda vodeni pod stropom kleti.
(4) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti projekt priključkov posameznih objektov in pridobiti soglasje upravljavcev omrežij k projektnim rešitvam.
46. člen 
(javna razsvetljava) 
(1) V območju OPPN ni javne razsvetljave.
(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob stavbah je internega značaja in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah ter skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.
47. člen 
(učinkovita raba energije v stavbah) 
Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati veljavne predpise in pravilnike, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
48. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. Tlorisni gabariti stavb:
– dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov stavb so do ±1,00 m pod pogojem, da so zagotovljeni odmiki od meje sosednjih parcel, določeni v drugem odstavku 13. člena tega odloka in zagotovljeni odmiki med fasadami stavb, na katere niso orientirani prostori, namenjeni bivanju, najmanj enaki ali večji od polovice višine višje stavbe, odmiki med fasadami stavb, na katere so orientirani prostori, namenjeni bivanju, pa najmanj eni višini višje stavbe,
– izven tlorisnih gabaritov stavb lahko segajo balkoni, napušči in nadstreški.
2. Višinski gabariti stavb:
– dopustno odstopanje višinskega gabarita stavb h1 je do ±0,50 m,
– dopustno odstopanje višinskega gabarita stavb h2 je do ±1,00 m.
3. Višinske kote terena in pritličja:
– dopustna so odstopanja od absolutne višinske kote pritličij in kleti stavb ter terena, ki jih je dovoljeno prilagoditi projektnim rešitvam komunalne infrastrukture in rešitvam arhitekture, vendar ne pod koto stoletnih poplavnih vod.
4. Zmogljivost območja:
– število stanovanjskih enot lahko odstopa do 15% navzgor ali neomejeno navzdol, vendar le ob upoštevanju normativov, določenih v 12. in 35. členu tega odloka, ter dopustnih odstopanj tlorisnih gabaritov stavb,
– dopustna odstopanja BTP stavb so v okviru dopustnih odstopanj tlorisnih in višinskih gabaritov stavb in ob upoštevanju normativov, določenih v 12. in 35. členu tega odloka.
5. Parcelacija:
– dopustno je odstopanje zakoličbenih točk objektov skladno s spremembami v okviru dopustnih odstopanj tlorisnih gabaritov stavb.
6. Prometne, komunalne in energetske ureditve:
– dopustne so spremembe lokacije vhodov in komunikacijskih jeder, ki jih je dovoljeno prilagoditi projektnim rešitvam arhitekture,
– dopustne so spremembe mikrolokacije uvoza v območje OPPN s podaljška Ceste španskih borcev,
– dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu s tehničnimi rešitvami in z upoštevanjem pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter njihovim soglasjem,
– dopustna so odstopanja od poteka tras, dimenzij, ureditev objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture ter ureditev površin, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno funkcioniranje in dostopnost območja in ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
49. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov in zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo ter po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– v času gradnje ni dopustno prekoračiti kritične ravni hrupa, predpisane za II. stopnjo varovanja pred hrupom,
– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav; izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in terena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. V fazi izdelave projektne dokumentacije mora za vsako posamezno etapo strokovnjak s področja gradbenih konstrukcij določiti, katere od obstoječih objektov je treba opazovati, in opredeliti potreben obseg meritev,
– preden se začnejo izvajati gradbena dela, je treba zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov in v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in gradnje.
50. člen 
(posegi, dopustni do izvedbe načrtovanih ureditev) 
Do končne ureditve OPPN je na površinah na terenu, ki še niso urejene po določbah tega OPPN, dopustno urediti parkovne površine in površine za vrtičkarstvo. Te površine je treba urediti skladno z 12. členom tega odloka, dopustno jih je ograditi z živo mejo. Ureditev površin za vrtičkarstvo je dopustna, če iz predhodne ocene onesnaženosti tal izhaja, da je zagotovljena varna in zdrava raba teh površin.
51. člen 
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 
Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit in konstrukcijska zasnova stavb,
– obnove fasadnega plašča stavb, če se pri oblikovanju fasad ohranijo njihove oblikovne lastnosti,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je v območju OPPN zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih površin.
XIII. KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega OPPN prenehajo veljati določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, št. 92/10 in 100/10 – popr.), ki se nanašajo na zemljišče parc. št. 2114/3, katastrska občina (1770) Kašelj.
53. člen 
(vpogled OPPN) 
OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Moste Polje,
– Četrtni skupnosti Polje.
54. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-22/2010-77
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost