Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3627. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 10482.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 11. 2015 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 5. 11. 2015 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   IN  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se tretji in četrti odstavek 127. člena spremenita tako, da se po novem glasita:
»Če je po študijskem programu predpisana izdelava pisnega zaključnega dela, ga mora študent predložiti v tiskani in elektronski obliki. Ob predložitvi zaključnega dela mora študent s pisno izjavo potrditi, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod identičen z elektronskim, podati soglasje za uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebin in na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesti pravici shranitve avtorskega dela v elektronski obliki in reproduciranja ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani.
Senat univerze določi način in pravila za preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in ugotavljanje plagiatorstva ter pogoje za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.«
2. člen 
V 171. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je bila v postopku ugotavljanja podobnih vsebin ugotovljena previsoka podobnost vsebine disertacije, senat članice po prejemu doktorske disertacije in poročila o podobnih vsebinah doktorsko disertacijo zavrne brez imenovanja poročevalcev za pripravo ocene.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v VII. poglavju – Izobraževalno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo univerze, doda novo 10. točko in sicer:
»10. Izvajanje dela izven univerze
204.a člen 
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci ne smejo brez soglasja UL za svoj ali tuj račun opravljati pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega, razvojnega, strokovnega in svetovalnega dela na področjih, ki sodijo v dejavnosti, ki jih dejansko opravlja UL, in pomeni ali bi lahko pomenilo za UL konkurenco. Šteje se, da je soglasje dano, če je delo opravljeno za osebo, s katero ima UL sklenjeno pogodbo o sodelovanju ali če je UL izvajalcu dela v skladu s predpisanimi postopki dala soglasje za opravljanje dopolnilnega dela.
Prejšnji odstavek ne velja za občasna kratkotrajna dela in storitve, kot so posamezna predavanja, objava člankov in razprav, mnenja, seminarji, mojstrski tečaji, recenzije in podobno.
Pogoje in način izdaje soglasja iz prvega odstavka se podrobneje uredi v pravilniku, ki ga sprejme senat UL s soglasjem Upravnega odbora UL.«
4. člen 
(končna določba) 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032/2015 in 031-10/2015
Ljubljana, dne 5. novembra 2015 in 24. novembra 2015
prof. dr. Janez Hribar l.r.
predsednik UO UL
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
predsednik Senata UL 
Rektor UL

AAA Zlata odličnost