Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3633. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, stran 10507.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja /ZSRR-2/ (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14) in 6. ter 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina št. 77-25/2014 z dne 27. 2. 2014, so Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 26. 11. 2015, Občinski svet Občine Vipava na 11. seji dne 26. 11. 2015 in skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina na 5. seji dne 30. 11. 2015 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega zavoda) 
(1) S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje del in nalog skladnega razvoja na območju ustanoviteljic in za opravljanje del in nalog na področju razvojnih nalog regionalne strukturne politike.
(2) Zavod je bil dne 6. 12. 1999 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložno številko 10369100.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: skupni organ).
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami ustanoviteljicami.
5. člen 
(ustanoviteljski deleži) 
Ustanoviteljice imajo na zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
1. Občina Ajdovščina
33,33 %
2. Občina Vipava
33,33 %
3. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
33,34 %.
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Razvojna agencija ROD Ajdovščina.
(2) Ime zavoda v angleškem jeziku je: ROD Agency for Development Ajdovščina.
(3) Skrajšano ime zavoda je: Razvojna agencija ROD.
(4) Skrajšano ime zavoda v angleškem jeziku je: ROD Agency for Development.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
(6) Sedež zavoda je: Ajdovščina.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je opravljanje del in nalog pospeševanja skladnega razvoja na območju ustanoviteljic. To pomeni pospeševanje razvoja tako gospodarskih, kot tudi negospodarskih dejavnosti, in sicer:
– pospeševanje in povezovanje obrtništva in podjetništva,
– pospeševanje kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in razvoja podeželja,
– pospeševanje turizma,
– oblikovanje tržne znamke Vipavska dolina,
– pospeševanje kulture in njene vpetosti v skladen razvoj,
– pospeševanje razvoja kadrov z usposabljanjem, svetovanjem in izobraževanjem,
– pospeševanje razvoja na socialnih področjih,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise in sodelovanje na skupnih razpisih ter pridobivanje sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega načrtovanja.
(2) Zavod opravlja naloge regionalne razvojne agencije v skladu z zakonom, ki ureja to področje.
(3) Zavod opravlja v regiji tudi razvojne naloge, ki se opravljajo v javnem interesu, kolikor izpolnjuje pogoje po zakonih in ostalih pravnih aktih, ki urejajo posamezno vsebinsko področje, med drugim opravlja:
– izvajanje finančnih shem,
– izvajanje štipendijskih shem,
– izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.
(4) Zavod lahko opravlja tudi dejavnosti upravljanja lokalnih partnerstev.
(5) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.910
Dejavnosti tiskovnih agencij
63.990
Drugo informiranje
64.300
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.920
Drugo kreditiranje
64.990
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300
Upravljanje finančnih skladov
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190
Raziskovalna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.200
Posredovanje začasne delovne sile
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110
Splošna dejavnost javne uprave
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
94.990
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(6) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(7) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljic.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA 
9. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod lahko s soglasjem ustanoviteljic oblikuje organizacijske enote ali informacijske pisarne za opravljanje dejavnosti na območju ustanoviteljic.
(2) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njena pooblastila v pravnem prometu določi statut zavoda.
(3) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
IV. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. strokovni svet zavoda.
11. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima 6 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic:
4 člani,
– delavcev zavoda:
1 član,
– uporabnikov:
1 član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti. Občina Ajdovščina imenuje 2 člana, Občina Vipava imenuje 1 člana, Območno obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina imenuje 1 člana.
(4) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnika uporabnikov imenujeta Občinski svet občine Ajdovščina in Občinski svet Občine Vipava na predlog Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejema splošne in druge akte regionalne razvojne agencije, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov ter spremlja njihovo izvrševanje, če je to potrebno,
– sprejema druge splošne akte zavoda, v skladu s 23. členom tega odloka,
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljic,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja s soglasjem ustanoviteljic, pod pogoji, določenimi z zakonom,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi z izvajanjem javne službe,
– odloča o najetju kredita in o dajanju poroštev po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev za člana sveta zavoda,
– sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja zavoda v soglasju s skupnim organom,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugim predpisom, tem odlokom ali statutom.
12. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri ravnanju z nepremičnim premoženjem vezan na soglasje ustanoviteljice, katere last je nepremičnina. Direktor je vezan tudi na druge omejitve, določene z zakonom in tem odlokom. Direktor vodi strokovno delo zavoda.
(2) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, direktor opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja letni program dela in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev,
– pripravlja kadrovski načrt in načrt zaposlovanja,
– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– izvaja sklepe skupnega organa, sklepe sveta zavoda ter zahteve iz pogodbe o zaposlitvi,
– poroča skupnemu organu in ustanoviteljicam o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– izvaja naloge, ki jih zakon določa v razmerju do sveta zavoda in ustanoviteljic,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Natančneje se naloge direktorja določijo s statutom zavoda.
(3) Direktor je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje ter delovanje zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s tem odlokom, in sicer:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu ali najmanj visokošolska izobrazba prve bolonjske stopnje (podraven 6/2),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta kot poslovodna oseba ali vodilni delavec,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– aktivno znanje angleškega jezika.
(6) Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(7) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(8) Direktor je lahko v primerih, določenih s predpisi, razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Postopek razrešitve podrobneje ureja statut zavoda.
13. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov. Strokovni svet zavoda dela na sejah. Predsednik strokovnega sveta je direktor, ostale člane pa imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.
(3) Konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda skliče direktor v roku 15 dni po imenovanju njegovih članov.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
14. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posameznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice, katere last je to premoženje.
(6) Zavod mora pri ravnanju s premoženjem, ki je v lasti zavoda in za pridobitev katerega je ustanoviteljica zagotovila sredstva, pridobiti soglasje te ustanoviteljice.
15. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) O načinu financiranja se ustanoviteljice dogovorijo s pogodbo.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
16. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
17. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI 
19. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju,
2. pripravlja program dela, finančni načrt in letni program upravljanja s premoženjem,
3. pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
4. sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za pospeševanje njihovega skladnega razvoja,
5. zagotavlja ustanoviteljicam podatke o izvajanju dejavnosti, potrebne za spremljanje poslovanja ter druge podatke v skladu z zakonom,
6. vodi računovodske evidence ločeno po ustanoviteljicah.
(2) Ustanoviteljice:
1. v skladu s planom sodelujejo pri izvajanju dejavnosti zavoda,
2. vključujejo zavod v oblikovanje politike skladnega razvoja,
3. usklajujejo programe izvajanja dejavnosti spodbujanja skladnega razvoja in spremljajo njihovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju skladnega razvoja,
4. izvajajo nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev,
5. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
(3) O načinu izvajanja dejavnosti se ustanoviteljice in zavod natančneje dogovorijo s pogodbo.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC 
20. člen 
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic izvršuje skupni organ, v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
21. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
22. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
23. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
XII. STATUSNE SPREMEMBE 
24. člen 
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
25. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet občin ustanoviteljic Razvojne agencije ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic opravlja občinska uprava Občine Ajdovščina.
26. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda.
XIV. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC 
27. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z zakonom,
2. daje soglasje k sprejemu kadrovskega načrta in načrta zaposlovanja zavoda,
3. daje soglasje k programom izvajanja razvojnih usmeritev občin ustanoviteljic,
4. daje soglasje k sprejemu statuta zavoda,
5. daje soglasje k oblikovanju organizacijskih enot ali informacijskih pisarn za opravljanje dejavnosti na območju ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljic po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi:
1. z zadolževanjem zavoda in dajanjem poroštev,
2. s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
3. s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
4. s spremembo imena ali sedeža zavoda,
5. v drugih primerih iz pristojnosti odločanja občinskih svetov.
28. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
XV. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC 
29. člen 
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo dveh let.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
30. člen 
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba njegova člana.
(2) Pri glasovanju ima vsak član en glas.
31. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.
32. člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi, poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
XVI. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC 
33. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(1) Nov svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najkasneje do 31. 12. 2015. Člani sedanjega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do pričetka mandata članov novega sveta zavoda.
(2) Direktor in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
35. člen 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje do 31. 12. 2015.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in statutom uskladiti v roku 3 mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(4) Direktor opravi v zakonsko določenem roku vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem odloku in vsa dejanja, ki so potrebna za spremembo splošnih aktov zavoda ter za oblikovanje organov zavoda v skladu s tem odlokom.
36. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Uradni list RS, št. 73/14).
37. člen 
Ta odlok po sprejemu na skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina občini ustanoviteljici objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0007/2014
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Št. 007-0005/2014-10
Vipava, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.
Ajdovščina, dne 30. novembra 2015
Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Ajdovščina 
predsednik skupščine 
Janko Bačar l.r.

AAA Zlata odličnost