Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3653. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana, stran 10541.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je župan občine Krško dne 23. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana (v nadaljevanju OPPN)
1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 
Podjetje Nova Genesis d.o.o., Brezje pri Senušah 22, 8273 Leskovec pri Krškem namerava na parceli 1390/3, k.o. Senuše, zgraditi izobraževalno kmetijo Center zelene rasti Berkana (v nadaljnjem besedilu: Center). Osnovni namen Centra je izobraževanje na področju trajnostnega razvoja kmetijstva. Center je zasnovan kot učni poligon za praktično aplikacijo trajnostnih principov kmetijstva, tako za zainteresirano javnost, kmete kot osnovne in srednje šole ter ostale, zato je poleg predavalnic predvidena tudi možnost prenočišč. Objekti Centra bodo zgrajeni po načelih trajnostnega razvoja, pri projektiranju bodo uporabljeni principi vitalne gradnje. Za navedeno je izdelana idejna zasnova (izdelalo podjetje Arhitelje d.o.o., Rimska cesta 22, Ljubljana).
Za navedeno je, na podlagi 103. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju OPN) predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta Center zelene rasti Berkana, z oznako enote urejanja prostora BPS 03, na podlagi usmeritev, podanih v 180. členu odloka o OPN.
2.0 OBMOČJE OPPN 
Območje OPPN se nahaja med naseljem Leskovec pri Krškem in Senuše, zahodno od vasi Brezje pri Senušah, na ravnem terenu, ki ga na jugovzhodu obdaja rahlo vzpet in gozdnat teren, na jugu pa potok Dol. Na območju je zgrajena stanovanjska hiša ter objekti, ki so bili namenjeni za proizvodnjo in skladiščenje.
Območje OPPN se nanaša na naslednje parcele: 1390/3, 1357/3 (del), 1390/1 (del), 1357/4, 2209/4, 1369/2, 1359/2 (del), 1391 (del), 1408 (del), 2209/1 (del), vse k.o. Senuše.
V postopku izdelave OPPN je možna tudi sprememba meje OPPN, v kolikor se izkažejo utemeljene potrebe ter izvede predhodna preveritev.
3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, idejne zasnove, investicijskih namer pobudnika OPPN in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ 
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi OPPN 
november 2015
Osnutek OPPN za pridobitev smernic
november 2015
Pridobivanje smernic
december 2015
Dopolnjen osnutek OPPN 
januar 2016
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
februar 2016
Priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN
marec 2016
Predlog OPPN za pridobitev mnenj 
marec 2016
Pridobivanje mnenj 
marec, april 2016
Usklajen predlog OPPN
april 2016
Sprejem usklajenega predloga OPPN na seji OS
maj 2016
Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS 
maj 2016
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja),
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja),
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (narava),
7. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
8. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
9. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika),
10. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
11. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture),
12. Krajevna skupnost Senuše, Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN 
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik in investitor NOVA GENESIS d.o.o., Brezje pri Senušah 22, 8273 Leskovec pri Krškem; pripravljavec je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih izvodih) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-5/2012 O502
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost