Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

Ob-3511/15, Stran 2085
Na podlagi 65. in 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) in 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis 
za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-Romi-2016)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet oziroma področje in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.
Cilji javnega razpisa so ohranjanje in promocija kulture in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti ter višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic.
3. Pomen izrazov
Kulturna nepridobitna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava je društvo, zveza društev, zasebni zavod in druga nevladna organizacija, ki je registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (kar dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1a) ter deluje na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.
Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična oseba, ki ima na dan oddaje vloge pridobljen status samozaposlenih v kulturi in to dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1b. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.
Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec kulturnega projekta.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je namenjena javnosti ter ga je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke.
Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989).
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so:
4.1. nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote).
Priporočene priloge:
– dokazilo o profesionalnosti (diploma vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali status samozaposlenega v kulturi);
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
ali
4.2. ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo št. 1b.
Priporočene priloge:
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– če so bili v pogodbenem razmerju z ministrstvom, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2;
– v primeru (so)financiranja kulturnega projekta morajo omogočiti njegovo javno dostopnost, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 3;
– ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že prijavljen ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4;
– kulturni projekt morajo realizirati do konca leta 2016 in dosledno udejanjati pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5.
5. Področja in dejavnosti kulturnih projektov
Izdajateljska in založniška dejavnost
Ministrstvo bo podprlo:
– revije in časopise v romskem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in kritiške prispevke ter izvirne in prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi,
– mladinske revije in časopise v romskem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji in izobraževanju otrok in mladine,
– izvirna leposlovna esejistična in kritiška dela v romskem jeziku,
– izdajo del za otroke v romskem jeziku ali dvojezična dela,
– dvojezična prevodna in poljudnoznanstvena leposlovna dela (za odrasle ali mladino),
– izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti),
– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete, ki bodo izdelana na podlagi strokovnih jezikovnih zakonitosti (za slovarje) oziroma ob sodelovanju jezikoslovca.
Ministrstvo ne bo podprlo izdaj, ki nimajo avtentičnih kulturnih vsebin.
Spletne strani
Ministrstvo bo podprlo vzpostavitve novih spletnih strani, namenjenih obveščanju ter objavi člankov (posebno tistih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti).
Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo bo podprlo samo produkcijo in predstavitev kulturnih skupin širšemu okolju in usposabljanja mentorjev. Ministrstvo ne bo podprlo osnovne dejavnosti oziroma rednega delovanja.
Kulturna animacija
Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev. Prijavitelj naj k vlogi priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami.
Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo bo podprlo profesionalno zasnovane oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost na področju romske skupnosti. Podprlo bo tudi projekte, ki spodbujajo bralno pismenost.
Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži tudi vabilo organizatorja in tujine ter v vlogi pojasniti tudi smiselnost udeležbe.
Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih vsebin.
Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
Ministrstvo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo romske skupnosti seznani širše okolje.
Prireditve
Ministrstvo bo podprlo prireditve s kakovostnim programom, ki po svoji vsebini vključujejo čim več prednostnih kriterijev tega javnega razpisa.
Prednostno bo podprlo samo tiste osrednje prireditve in dogodke za praznovanje romskih praznikov (ob svetovnem dnevu Romov, ob dnevu romskega jezika, ob spominu na holokavst ipd.), ki bodo vključevali več izvajalcev in obširnejši program.
Ministrstvo ne bo podprlo projektov, iz katerih je razvidno, da gre le za druženja ob športu, zabavi, koncertu ipd. ter projektov, pri katerih gre za tekmovanja z denarnimi nagradami.
Predavanja, seminarji, delavnice ipd.
Ministrstvo bo podprlo predavanja in seminarje z romsko tematiko, ki jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji.
Podprlo bo tudi delavnice, ki jih vodijo usposobljeni oziroma izkušeni mentorji in vključujejo večje število pripadnikov romske skupnosti.
Digitalizacija
Ministrstvo bo podprlo digitalizirane in spletno dostopne digitalizirane vsebine, prilagojene specifičnim potrebam romske skupnosti v RS.
Nosilce zvoka in slike bo podprlo le pri prvi izdaji.
Drugo
Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture romske skupnosti.
6. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa:
6.1. Temeljni kriteriji
a. prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje romske populacije),
b. prispevek h kulturni raznolikosti,
c. integrativno delovanje,
d. ustvarjalnost kot estetski presežek.
6.2. Prednostni kriteriji:
a. kulturna dejavnost otrok,
b. kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
c. kulturna dejavnost starejših od 55 let ali kulturna dejavnost namenjena starejšim od 55 let,
d. kulturna dejavnost žensk ali kulturna dejavnost namenjena ženskam,
e. izvirnost,
f. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt,
g. prispevek k spodbujanju bralne pismenosti,
h. vključenost še neuveljavljenega avtorja,
i. aktivno vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
j. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture,
k. vključitev projekta v javno kulturno infrastrukturo, v vzgojno izobraževalne institucije, v medgeneracijske centre, dnevne centre za Rome ipd.,
l. širjenje informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti;
m. podpora lokalne skupnosti,
n. projekt bo izvedlo romsko društvo, zveza oziroma samozaposleni v kulturi, pripadnik romske skupnosti,
o. pravna oseba je pridobila status delovanja v javnem interesu oziroma samozaposleni/a v kulturi je pridobil/a pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje.
7. Uporaba kriterijev in ocenjevanje projektov
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 0 do 10, ostali temeljni kriteriji pa s točkami od 0 do 5.
Pri temeljnem kriteriju, kjer je možno prejeti največ 10 točk, se točke dodelijo po sistemu: 10 in 9 točk = zelo dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke = sprejemljivo, 3, 2 in 1 točk = manj sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo.
Pri temeljnih kriterijih, kjer je možno prejeti največ 5 točk, se točke dodelijo po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 točke = dobro, 3, 2 točke = sprejemljivo, 1 točka = manj sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo.
Vsak od prednostnih kriterijev je ocenjen z 0 ali 1 točko, kar pomeni, da projekt ne dosega (0 točk) ali dosega (1 točka) posamezni prednostni kriterij.
Po temeljnih kriterijih je za posamezen projekt možno prejeti največ 25 točk, po prednostnih kriterijih pa največ 15 točk. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 40 točk.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
8. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 92.115,00 EUR oziroma toliko, kot bo vrednost proračunske postavke »Kulturna dejavnost romske skupnosti« v sprejetem Proračunu Republike Slovenije ali rebalansu proračuna za leto 2016.
9. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Projekt se lahko financira do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki:
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta,
– niso del redne dejavnosti organizacije oziroma posameznika,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– so oziroma bodo dejansko nastali in izplačani v letu 2016,
– so oziroma bodo prepoznavni in preverljivi,
– so oziroma bodo podprti z dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017.
11. Razpisni rok
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2016 se objavi v Uradnem listu RS dne 4. decembra 2015 in na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si).
Razpis se zaključi 5. januarja 2016.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 5. 1. 2016, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do dne 5. 1. 2016. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času v vložišču ministrstva do 5. 1. 2016. Nepravočasne vloge se bodo zavrgle.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec za posamezen kulturni projekt z izjavami
– in osnutek pogodbe o (so)financiranju projekta za leto 2016.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge informacije, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-Romi-2016.
Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.
13. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog
13.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji strani označena s pripisom "Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-Romi-2016", na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov prijavitelja (iz vloge).
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis in vlogo se nanaša.
Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi razpisanih meril.
Z oddajo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse vloge zavržene.
13.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vzorec pogodbe je potrebno prebrati in parafirati na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo projekt sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Ministrstvo si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni.
Izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra Republike Slovenije in statut organizacije nista obvezni prilogi vloge, lahko pa z namenom pospešitve postopka pregleda vlog omenjeni dokazili prijavitelj priloži k vlogi. V nasprotnem primeru bo ministrstvo dokazila pridobilo po uradni dolžnosti. Posamezniki/posameznice z veljavnim statusom samozaposlenega v kulturi lahko priložijo dokazilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi, sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba v okviru ministrstva.
Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Za kulturni projekt, ki spada na področje kulturne animacije, naj se priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami.
Za kulturni projekt, ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, naj se priložita tudi vabilo tujega organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe.
Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije v besedilu javnega razpisa za leto 2016 na podlagi obrazložitve prijavitelja ter priloženih obveznih in priporočenih prilog k prijavnemu obrazcu.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, e-pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami javnega razpisa.
15. Odpiranje vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, ministrica zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrica vlogo zavrže s sklepom.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni strani ministrstva.
16. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo po preteku roka za oddajo vlog in zaključilo na dan prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge. Do takrat ne bo možno dajati delnih informacij.
Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki povabljeni na delavnico (za informiranje o pogodbenih obveznostih in priprav dokumentacije za izplačilo), na kateri bo potekal tudi podpis pogodb.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva.
17. Opozorilo
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka JPR-Romi-2016, je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, oznaka JPR-Romi-2016, zmanjša obseg sredstev, ki so v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost