Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3647. Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016, stran 10538.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/15 in 80/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.577.769
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.829.634
70
DAVČNI PRIHODKI
17.329.699
700 Davki na dohodek in dobiček
14.556.699
703 Davki na premoženje
2.475.000
704 Domači davki na blago in storitve
298.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.499.935
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.755.609
711 Takse in pristojbine
12.000
712 Globe in druge denarne kazni
100.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
77.700
714 Drugi nedavčni prihodki
554.626
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.520
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
520
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
44.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
44.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.599.115
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.810.989
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.788.126
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
4.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
4.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.019.463
40
TEKOČI ODHODKI
6.555.178
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.470.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
225.250
402 Izdatki za blago in storitve
4.375.768
403 Plačila domačih obresti
50.000
409 Rezerve
433.410
41
TEKOČI TRANSFERI
10.317.866
410 Subvencije
176.580
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.200.711
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
995.975
413 Drugi tekoči domači transferi
2.944.600
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
19.009.915
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
19.009.915
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.136.504
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
674.004
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
462.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–10.441.694
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
155.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
155.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
155.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–155.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
895.800
55
ODPLAČILA DOLGA
895.800
550 Odplačila domačega dolga
895.800
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–11.492.494
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–895.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
10.441.694
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
11.492.494
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen 
V 4. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»dobiček CČN Domžale Kamnik d.o.o., ki se nameni za kohezijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik«.
3. člen 
Doda se nov 6.a člen:
»6.a člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije) 
Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 400.000 €.«
4. člen 
Peti in sedmi odstavek 8. člena se črtata, v šestem odstavku pa se znesek 40.900 € nadomesti z zneskom 83.410 €.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 410-0075/2014
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost