Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3648. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015, stran 10539.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 2. člen Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21, 27. 3. 2015) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.438.362
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.535.746
70
DAVČNI PRIHODKI
4.024.131
700 Davki na dohodek in dobiček
3.340.884
703 Davki na premoženje
623.627
704 Domači davki na blago in storitve
59.620
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.511.615
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.263.395
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Denarne kazni
720
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.000
714 Drugi nedavčni prihodki
212.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
16.162
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
16.162
74
TRANSFERNI PRIHODKI
886.454
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
647.062
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
239.392
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.515.623
40
TEKOČI ODHODKI
2.453.537
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
431.723
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.898
402 Izdatki za blago in storitev
1.958.416
403 Plačila domačih obresti
500
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.760.925
410 Subvencije
39.045
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
695.010
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
658.440
413 Drugi tekoči domači transferi
1.368.430
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.166.718
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.166.718
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
134.443
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
62.737
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
71.706
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
-77.261
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
5.500
55
ODPLAČILO DOLGA
5.500
550 Odplačilo domačega dolga 
5.500
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.) 
-82.761
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-5.500
XI.
NETO FINANCIRANJE VI. + X. – IX.) 
77.261
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31.12.
215.982
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
S tem odlokom se spremeni tudi 10. člen Odloka o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21, 27. 3. 2015) in se glasi:
»Za financiranje izvrševanja svojih nalog občina v letu 2015 ne načrtuje zadolževanja.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0010/2015-5
Kanal ob Soči, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost