Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3670. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi, stran 10574.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec dne 19. novembra 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi 
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/15 z dne 23. januarja 2015 tako da glasi:
I. Ocena stanja in razlogi 
Ocena stanja:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec; Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljuje za južni del enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) VR-3/1, VR-3/4 in VR-3/3 osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč in podrobnejšo namensko rabo kot površine za turizem (BT). Za EUP VR-3/2 je opredeljena osnovna namenska raba kot območje stavbnih zemljišč in podrobnejša namenska raba kot športne površine (BC). Za območja EUP VR-3/1 in VR-3/3 je sprejet občinski lokacijski načrt Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju OLN), območji EUP VR-3/4 in VR-3/2 pa se urejata na podlagi določil OPN OŽ. V naravi predstavlja območje pretežno nepozidane, deloma peščene in travniške površine, zelene robne površine ob levem bregu potoka Struga, v osrednjem delu pa tudi pozidane površine s poslovno-skladiščno in proizvodno dejavnostjo. Po robu potoka Struga poteka meja s Krajinskim parkom ribnik Vrbje z zaledjem.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju OPPN) so:
– Namera po umestitvi Centra zdravja in aktivnega življenja Vrbje – Eko kamp (v nadaljevanju Eko kamp) v območje OLN;
– Namera po umestitvi drugih pobud za turistično dejavnost;
– Širitev območja OPPN na del sosednjega območja EUP VR-3/2 in območje VR-3/4;
– Predvidena oprema območja z vso potrebno komunalno infrastrukturo;
– Veljavni odlok ne omogoča drugačnega umeščanja in razvrstitve objektov ter drugih ureditev za potrebe predvidenega Eko kampa.
Pravna podlaga:
– Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US;
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec; Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr;
– Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za krajinski park (Uradni list RS, št. 56/08);
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 26/07);
– Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (Uradni list RS, št. 19/04);
– Idejna zasnova ureditve športnega parka v Vrbju (IDZ, strokovna podlaga za OPN in OPPN (RC Planiranje Celje, št. proj. 426/08, februar 2009);
– Idejni projekt (IDP) Ureditev Eko kampa v Vrbju (RC Planiranje Celje, št. proj. 628/11, avgust 2012);
– Hidrološka hidravlična presoja za gradnjo objektov športnega parka – območje kampa (Hidrosvet d.o.o. Celje, oktober 2009);
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
Občinski svet Občine Žalec je na svoji redni seji dne, 19. novembra 2015 ugotovil in v ta namen sprejel sklep številka: 350-03-0013/2015, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 56.a člena ZPNačrt glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN, brez poprejšnje spremembe OPN OŽ.
Ker se OPPN pripravlja tudi za območje za katerega v OPN OŽ njegova priprava ni bila predvidena, sklep o začetku priprave postopka OPPN (na podlagi drugega odstavka 57. člena ZPNačrt) sprejme občinski svet.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN 
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Umestitev glavnega objekta Eko kampa in ostalih objektov za potrebe Eko kampa ter drugih objektov za turizem;
– Umestitev objektov za šport in rekreacijo ter kopališč (bazeni), otroških igrišč ipd.
– Umestitev in ureditev drugih objektov in površin za avtodome, počitniške prikolice, bungalove, šotorišča, sanitarne in podobne objekte za potrebe Eko kampa, ureditev brežin potoka Struge ipd.
– Ureditve zunanjih in drugih površin ter objektov, ki zagotavljajo ustrezno povezavo s krajinskim parkom in hkrati pogoje za ohranjanje obvodne vegetacije potoka Struge,
– Ureditev vseh ostalih komunalnih ureditev, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje ureditvenega območja Eko kampa in širše okolice.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje parcele: 1975/1, 1823/78, 1823/461, 1823/433, 1823/435, 1823/68, 1940/4, 1823/440, 1823/310, 1823/457, 1940/8, 1823/82, 1940/19, 1823/434, 1823/456, 1823/79, 1823/436, 1940/3, 1823/83, 1823/81, 1823/438, 1823/439, 1975/2, 1823/488, 1823/432, 1823/455, 1823/71, 1823/452, 1823/72, *318, 1823/471, 1823/73, 1817/112, 1817/111, 1823/441, 1823/289, *459, 1823/70, 1817/115, 1823/431, 1823/80, 1823/290, 1823/69 in 1823/428, vse k.o. Žalec.
Po potrebi je možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se omogoči kar naj bolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost obravnavanega območja znaša 7 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07), ki ga je izdelal RC planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 053/04, januar 2007),
ter:
– idejnega projekta Ureditev Eko kampa v Vrbju, ki ga je izdelal RC planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 628/11, avgust 2012),
– Idejna zasnova ureditve športnega parka v Vrbju (IDZ, strokovna podlaga za OPN in OPPN (RC Planiranje Celje, št. proj. 426/08, februar 2009);
– analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US);
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07);
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 57/15),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06,110/07, 106/10, 63/13, 17/14),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve 
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Idejni projekt Ureditev Eko kampa v Vrbju, ki ga je izdelal RC planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 628/11, avgust 2012),
– Idejna zasnova ureditve športnega parka v Vrbju (IDZ, strokovna podlaga za OPN in OPPN (RC Planiranje Celje, št. proj. 426/08, februar 2009),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN 
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Občinski svet Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN,
– Objava sklepa o začetku pripravi OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO,
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic,
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za prostor in gospodarstvo OŽ se bo seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 15 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ,
– KS Vrbje (v nadaljevanju KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni),
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec,
– Pobudnik in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila),
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi),
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 15 dni),
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča župana Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni),
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice,
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec,
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za prostor in gospodarstvo, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni),
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO),
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
11. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
12. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
13. KS Vrbje, Vrbje 68, Žalec ter
14. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
15. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN bo po ustreznem postopku izbran kasneje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN, vključno z geodetskim posnetkom ter vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potreben), bo financiral pobudnik in naročnik. Sredstva se bodo predvidoma zagotavljala v proračunu OŽ za leto 2016.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2014
Žalec, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost