Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3666. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, stran 10570.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 8. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 10/15).
2. člen 
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 60.000 evrov.«
3. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 60.000 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2015 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2015
Rogatec, dne 1. decembra 2015
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost