Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju, stran 10464.

  
Na podlagi petega odstavka 86. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju 
1. člen 
V Pravilniku o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 88/03) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »vsebina inšpekcijskega zapisnika« nadomesti z besedilom »vsebina zapisnika o inšpekciji in inšpekcijske odločbe«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »priprav civilne obrambe« nadomesti z besedama »obrambnih priprav«.
3. člen 
3. člen se črta.
4. člen 
4. člen se črta.
5. člen 
V prvem odstavku 5. člena se v napovednem stavku za besedo »inšpekcije« doda beseda »zlasti«. Druga alineja se črta, dosedanje tretja do deseta alineja postanejo druga do deveta alineja.
6. člen 
V 6. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(načrtovanje, usmerjanje in vodenje inšpekcij)«.
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Inšpekcije načrtuje in usmerja glavni inšpektor za obrambo.
(2) Inšpekcije opravljajo in vodijo inšpektorji za obrambo kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektor za obrambo mora poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi, najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja za obrambo opraviti strokovni izpit za inšpektorja. Inšpektor za obrambo, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, lahko na področju inšpekcijskega nadzora opravlja posamezna strokovna dejanja, kot so priprava analiz, informacij in podobno.«.
7. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Inšpektor za obrambo sme dokumente s tajnimi podatki, ki so povezani z vsebino inšpekcije, navesti v zapisniku o inšpekciji oziroma inšpekcijski odločbi.«.
8. člen 
V prvem odstavku 10. člena se za besedama »s pregledi« doda besedilo »objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, s pregledi«.
9. člen 
V 11. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(uniforme, varovalna oprema in druga sredstva)«.
V drugem odstavku se za besedilom »s predpisanimi osebnimi« doda besedi »varovalnimi oziroma«.
10. člen 
V 12. členu se tretji odstavek črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se drugi stavek črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
11. člen 
V 13. členu se besedi »inšpekcijskega zapisnika« nadomestita z besedilom »dokumentov o inšpekciji (zapisnik o inšpekciji, sklepi,odločbe, uradni zaznamki in podobno)«.
12. člen 
V drugem odstavku 16. člena se v deveti alineji vejica nadomesti s piko, deseta alineja pa se črta.
13. člen 
Za drugim odstavkom 19. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za potrebe inšpekcije lahko inšpektor za obrambo zahteva od enote, organa ali organizacije, v kateri bo izvedena inšpekcija, da mu predhodno posreduje potrebno dokumentacijo, lahko pa to dokumentacijo za največ 15 dni odvzame ob sami inšpekciji, o čemer izda potrdilo.«.
14. člen 
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaključni del inšpekcije zaključi inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev tako, da prebere zapisnik o inšpekciji ali pa ga odgovorna oseba enote, organa ali organizacije prebere sama. Podpišejo ga vsi prisotni inšpektorji ter odgovorna oseba. Hkrati inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev odgovorno osebo seznani z morebitnimi postopki o prekrških. Če se zapisnik pripravi po zaključku inšpekcije, se inšpekcija zaključi skladno s prejšnjim odstavkom.«.
15. člen 
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če inšpektor za obrambo pri izvajanju inšpekcije ugotovi nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladja in oceni, da je opozorilo zadosten in primeren ukrep, na to in na posledice teh kršitev ustno opozori odgovorno osebo enote, organa ali organizacije, v kateri se izvaja inšpekcija, in določi rok za njihovo odpravo. Če pogoji za izrek opozorila niso podani ali če kršitve po izrečenem opozorilu niso bile odpravljene v določenem roku, inšpektor za obrambo odredi potrebne ukrepe ali naloge in določi rok za njihovo odpravo v skladu z zakonom.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če v ugotovitvenem postopku inšpekcije niso zaznane kršitve zakona, drugega predpisa ali akta vodenja oziroma poveljevanja, inšpektor za obrambo inšpekcijski postopek ustavi.
16. člen 
Naslov VI. poglavja ter 29., 30., 31., 32. in 33. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»VI. ZAPISNIK O INŠPEKCIJI, INŠPEKCIJSKA ODLOČBA IN SKLEPI 
29. člen 
(zapisniki, odločbe in sklepi) 
Inšpektorji za obrambo samostojno vodijo inšpekcijski postopek in izdajajo zapisnike o inšpekciji, inšpekcijske odločbe in sklepe.
30. člen 
(zapisnik o inšpekciji) 
(1) Z zapisnikom o inšpekciji se zabeleži potek in vsebina inšpekcije.
(2) Zapisnik o inšpekciji obsega uvod, ugotovitve in podpis odgovornih oseb enote, organa ali organizacije, v kateri se izvaja inšpekcijski nadzor, ter inšpektorja oziroma inšpektorjev.
(3) V uvodu zapisnika o inšpekciji se navedejo podatki o organu, ki je opravil inšpekcijo in izdal zapisnik, času in kraju izvajanja inšpekcije, pravne podlage, podatki o enoti, organu ali organizaciji, v kateri se izvaja inšpekcija, številka in datum izdaje zapisnika ter po potrebi podatki, povezani z določitvijo stopnje tajnosti.
(3) V ugotovitvah zapisnika o inšpekciji se po posameznih vsebinskih področjih opiše ugotovljeno dejansko stanje in navedejo morebitne nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladja, obrazložijo ugotovljene nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladja in navedejo dokazi za takšne ugotovitve.
(4) V zapisniku se navede tudi opozorilo iz drugega odstavka 28. člena oziroma odločitev o ustavitvi inšpekcijskega postopka iz četrtega odstavka 28. člena tega pravilnika.
(5) Če inšpektor za obrambo ugotovi kršitev predpisov, ki hkrati pomenijo tudi prekršek, to navede v zapisniku.
31. člen 
(izdaja zapisnika o inšpekciji) 
(1) Zapisnik o inšpekciji se piše med izvajanjem inšpekcije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zapisnik o inšpekciji lahko napiše po zaključku inšpekcije, če okoliščine niso dopuščale sprotnega pisanja zapisnika. V tem primeru se en izvod zapisnika pošlje odgovorni osebi enote, organa ali organizaciji, v kateri se izvaja inšpekcija, in se ga pozove, da se v roku, ki ne sme biti krajši od 48 ur, pisno ali ustno izjasni o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah.
32. člen 
(inšpekcijska odločba) 
(1) Z inšpekcijsko odločbo inšpektor za obrambo odloči o inšpekcijskih ukrepih skladno z zakonom, kadar na podlagi teže ugotovljenih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladij ter drugih okoliščin oceni, da opozorilo ne bi bil zadosten oziroma primeren ukrep.
(2) Inšpektor za obrambo odloči o ukrepih z odločbo tudi v primeru, če enota, organ ali organizacija v določenem roku ni odpravila ugotovljenih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladja skladno z opozorilom iz drugega odstavka 28. člena tega pravilnika.
(3) Inšpekcijska odločba se vroči odgovorni osebi enote, organa ali organizacije, v kateri je bila izvedena inšpekcija in ministru. Glavi inšpektor za obrambo lahko odloči, da se inšpekcijska odločba posreduje tudi drugim osebam.
33. člen 
(sklepi) 
S sklepom inšpektor za obrambo odloči o posameznih procesnih vprašanjih, ki zadevajo inšpekcijski postopek, vključno z ustavitvijo inšpekcijskega postopka iz četrtega odstavka 28. člena tega pravilnika.«.
17. člen 
V 34. členu se drugi odstavek črta.
18. člen 
35. člen se črta.
19. člen 
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»SPREMLJANJE ODPRAVE NEPRAVILNOSTI, POMANJKLJIVOSTI ALI NESKLADIJ«. 
20. člen 
V 36. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(obveščanje o odpravi nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladij)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovorna oseba enote, organa ali organizacije, v kateri je bila inšpekcija izvedena, mora takoj po odpravi nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladij oziroma najkasneje v osmih dneh po poteku roka za odpravo le-teh o tem pisno obvestiti inšpektorat.«.
21. člen 
37. člen se črta.
22. člen 
V prvem odstavku 38. člena se črta besedilo »na obrambnem področju in notranjih nadzorih«.
KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2015-16
Ljubljana, dne 30. novembra 2015
EVA 2015-1911-0013
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo

AAA Zlata odličnost