Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3634. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami, stran 10512.

  
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami 
1. člen 
S tem pravilnikom se ureja subvencioniranje stroškov šolskih prevozov polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju: osebe s posebnimi potrebami), ki so vključene v vzgojno-izobraževalne programe na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in subvencioniranje stroškov prevozov v vrtec predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki so vključene v prilagojeni program za predšolske otroke (v nadaljevanju: razvojni vrtec) na podlagi navedenega zakona.
2. člen 
(1) Upravičenec do subvencioniranja stroškov po tem pravilniku je starš, skrbnik oziroma rejnik osebe s posebnimi potrebami, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni program oziroma v razvojni vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije.
(2) Oseba s posebnimi potrebami, za katero se zagotavlja subvencija stroškov, mora imeti stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.
3. člen 
(1) Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
– starš, skrbnik oziroma rejnik vloži vlogo za subvencioniranje stroškov prevozov na sedež Občine Ajdovščina pred začetkom novega šolskega leta ali ob prejemu odločbe o usmeritvi (če gre za polnoletno osebo), oziroma pred vpisom v razvojni vrtec (če gre za predšolskega otroka),
– k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju/potrdilo o vpisu v razvojni vrtec, ob prvem uveljavljanju pravice do subvencioniranja stroškov šolskih prevozov pa tudi odločbo o usmeritvi.
(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov prevoza na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za čas vključitve v javno šolo oziroma v javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ali v razvojni vrtec (v nadaljevanju: šola/zavod), in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga za subvencioniranje stroškov.
(3) Pravice do subvencioniranja stroškov ni mogoče pridobiti v primeru:
– ko lahko oseba s posebnimi potrebami koristi organizirane šolske prevoze s strani Občine Ajdovščina na relaciji bivališče-šola/zavod,
– ko je v razvojnem vrtcu, katerega delovanje zagotavlja Občina Ajdovščina, dovolj prostih mest, starš, skrbnik oziroma rejnik pa predšolskega otroka vključi v drug razvojni vrtec.
4. člen 
(1) Subvencija se izplačuje mesečno, na podlagi:
– dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oziroma rejnika, ki izvaja prevoz na relaciji: bivališče-šola/zavod-bivališče za prevoz v šolo/razvojni vrtec in bivališče-šola/zavod-bivališče za prevoz iz šole/razvojnega vrtca domov,
– mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
– višine kilometrine.
(2) Višina kilometrine je enaka višini povračila stroškov prevoza na delo in z dela v evrih/kilometer, ki je določena v četrtem odstavku 3. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08).
(3) Višina subvencije je določena v neto znesku. Dodatno se k neto znesku obračuna dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(4) Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun za pretekli mesec, in sicer po prejetju evidence prisotnosti s strani šole/zavoda.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 53/15).
6. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 603-1/2015
Ajdovščina, dne 27. novembra 2015
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost