Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3646. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015, stran 10537.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15 in 49/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.746.820
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.782.130
70
DAVČNI PRIHODKI
17.420.199
700 Davki na dohodek in dobiček
14.556.699
703 Davki na premoženje
2.565.500
704 Domači davki na blago in storitve
298.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.361.931
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.515.555
711 Takse in pristojbine
13.000
712 Globe in druge denarne kazni
80.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
76.160
714 Drugi nedavčni prihodki
677.216
72
KAPITALSKI PRIHODKI
124.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
24.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
5.646
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.646
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.807.106
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.206.571
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
9.600.535
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
27.738
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
27.738
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
38.666.130
40
TEKOČI ODHODKI
6.678.403
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.409.218
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
213.872
402 Izdatki za blago in storitve
4.536.613
403 Plačila domačih obresti
140.000
409 Rezerve
378.700
41
TEKOČI TRANSFERI
10.295.714
410 Subvencije
268.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.145.248
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.011.230
413 Drugi tekoči domači transferi
2.870.536
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
20.395.976
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.395.976
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.296.037
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
887.344
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
408.693
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.919.310
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
320.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
320.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
320.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–320.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
895.800
55
ODPLAČILA DOLGA
895.800
550 Odplačila domačega dolga
895.800
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5.135.110
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–895.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.919.310
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
5.135.110
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen 
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2015 ne sme dodatno zadolžiti.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 410-0059/2014
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost