Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3623. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta za radiodifuzijo, stran 10477.

  
Na podlagi V. točke Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 62/01, 115/06, 100/07, 30/12) je Svet za radiodifuzijo na 43. seji dne 24. novembra 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Sveta za radiodifuzijo 
1. člen 
V Poslovniku Sveta za radiodifuzijo (Uradni list, št. 14/07; v nadaljevanju: Poslovnik) se spremeni besedilo prve alineje prvega odstavka 2. člena tako, da se glasi: »daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega zakona.«
2. člen 
(1) V Poslovniku se doda nov tretji odstavek 4. člena tako, ki se glasi: »Sredstva za delo Sveta zagotovi Agencija, na podlagi vsakoletnega finančnega načrta Sveta, v okviru svojega letnega Finančnega načrta in plana dela na posebni proračunski postavki.«
(2) Doda se nov četrti odstavek 4. člena Poslovnika, ki se glasi: »Agencija na svojem sedežu zagotavlja predsedniku, članom Sveta in sekretarju Svetu ustrezne pogoje za nemoteno delo, kot so zlasti: pisarna, prostor za arhiv Sveta, konferenčna soba, prenosni računalniki in mobilni telefoni, dostop in možnost uporabe parkirnih mest na parkirišču Agencije, zagotovitev samostojnega vložišča za pošto Sveta.«
3. člen 
(1) V Poslovniku se spremeni besedilo prvega odstavka 5. člena tako, da glasi: »Delovanje Sveta je javno, pri čemer upošteva predpise o varovanju tajnosti podatkov.«
(2) Spremeni se drugi odstavek 5. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Svet obvešča javnost o svojem delu zlasti preko prisotnosti predstavnikov zainteresirane javnosti na svojih sejah, z objavami na svoji spletni strani, www.srdf.si, na novinarskih konferencah, s sporočili medijem, z objavami poročil in predlogov v medijih ter s posebnimi publikacijami.«
4. člen 
(1) V Poslovniku se doda sedma alineja drugega odstavka 8. člena: »je odredbodajalec sredstev Sveta, ki jih ima Svet na razpolago v okviru letnega finančnega načrta Sveta in je odgovoren za njihovo zakonito, namembno, učinkovito ter uspešno rabo.«
(2) Dosedanja sedma, osma, deveta in deseta alineja drugega odstavka 8. člena Poslovnika postanejo osma, deveta, deseta in enajsta alineja drugega odstavka 8. člena Poslovnika.
5. člen 
(1) V Poslovniku se spremeni besedilo drugega odstavka 10. člena tako, da se glasi: »Član Sveta je predčasno razrešen, ko Državni zbor Republike Slovenije ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi.«
(2) Doda se tretji odstavek 10. člena Poslovnika, ki se glasi: »Pobudo za predčasno razrešitev na podlagi razlogov podanih v prvem odstavku tega člena, poda Državnemu zboru Republike Slovenije, Svet.«
6. člen 
(1) Besedilo prvega odstavka 11. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Svet ima sekretarja, ki ga imenuje in razrešuje Svet s sklepom, sprejetim z večino glasov vseh članov Sveta.«
(2) Pri šesti alineji drugega odstavka 11. člena Poslovnika se črta beseda »ter« in se za besedo »gradiv« doda vejica.
(3) Pri sedmi alineji drugega odstavka 11. člena Poslovnika se briše se briše »piko« in doda besedo »ter«.
(4) Doda se osma alineja drugega odstavka 11. člena Poslovnika, ki se glasi: »po nalogu predsednika Sveta je tudi odredbodajalec za sredstva, ki so na razpolago v okviru letnega finančnega načrta Sveta.«
(5) Tretji odstavek 11. člena Poslovnika se črta.
7. člen 
V Poslovniku se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi: »V okviru postavk »Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje članov« in »Raziskave na področju radiodifuznih medijev«, Svet zagotovi sredstva za realizacijo nalog, določenih v prejšnjem členu tega poslovnika, v okviru svojega letnega finančnega načrta, ki predstavlja posebno proračunsko postavko, v okviru letnega finančnega načrta Agencije.«
8. člen 
(1) Prvi odstavek 14. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Seje Sveta so redne (enkrat mesečno), izredne ali korespondenčne.«
(2) Besedilo drugega odstavka 14. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Redne seje Sveta so praviloma vsak zadnji torek v mesecu. Svet na svoji zadnji seji v koledarskem letu sprejme natančen seznam terminov rednih sej v naslednjem koledarskem letu, ki se objavi na spletni strani Sveta.«
(3) Tretji odstavek 14. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Izredna seja se lahko skliče med dvema rednima mesečnima sejama, le v primeru potrebe, če tako odloči predsednik Sveta ali če večina članov Sveta pisno zahteva njen sklic.«
(4) V Poslovniku se besedilo četrtega odstavka 14. člena spremeni tako, da se glasi: »Korespondenčna seja se skliče z namenom obravnave nujnih zadev, ki ne morejo čakati na obravnavo do naslednje redne seje Sveta. Odločitev o tem ali je zadeva nujne narave, sprejme predsednik Sveta. Zapisnik korespondenčne seje Svet potrdi na svoji prvi naslednji redni seji.«
9. člen 
(1) Besedilo prvega odstavka 15. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Seje Sveta sklicuje njegov predsednik na lastno zahtevo, na podlagi sklepa Sveta in obrazložene zahteve večine članov Sveta.«
(2) Besedilo drugega odstavka 15. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: »Pobudo za sklic seje Sveta lahko podata Ministrstvo za kulturo ali Agencija. O pobudi odloča Svet.«
(3) Drugi odstavek 15. člena Poslovnika postane tretji odstavek 15. člena Poslovnika.
10. člen 
(1) Spremeni se besedilo prvega odstavka 16. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Sklic redne seje Sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom se objavi na internem portalu, dostopnem članom Sveta ali pošlje članom in vabljenim osebam v natisnjeni verziji po priporočeni pošti s povratnico, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo.«
(2) Spremeni se besedilo drugega odstavka 16. člena tako Poslovnika, da se glasi: »V primerih, ki jih oceni predsednik Sveta za nujne, lahko sklice izredno ali korespondenčno sejo Sveta v roku, krajšem od sedem dni, vendar ne krajšem od treh dni, tudi po elektronski pošti, sms sporočilu in telefonu.«
(3) Spremeni se besedilo četrtega odstavka 16. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Na seje Sveta so vabljeni minister, pristojen za medije, direktor Direktorata za medije oziroma drug funkcionar, odgovoren za področje radiodifuzije, direktor Agencije ali predstavnik Agencije po pooblastilu direktorja in morebitni priznani strokovnjaki na posameznem področju.«
11. člen 
(1) Doda se nov prvi odstavek 17. člena Poslovnika, ki se glasi: »Vsako snemanje sej Sveta je prepovedano.«
(2) Prejšnji prvi odstavek 17. člena Poslovnika postane drugi odstavek 17. člena Poslovnika in se glasi: »O odločitvah sprejetih na sejah Sveta obvešča javnost predsednik Sveta, medtem ko njegov namestnik, drug član Sveta ali sekretar Sveta le po pooblastilu predsednika.«
(3) Prejšnji drugi odstavek 17. člena Poslovnika postane tretji odstavek 17. člena Poslovnika in se glasi: »Svet po potrebi po končani seji objavi na svoji spletni strani sporočilo za javnost ali ga posreduje medijem ali skliče novinarsko konferenco. Sekretar Sveta poskrbi, da člani Sveta med sabo po elektronski pošti uskladijo vsebino sporočila za javnost.«
11.a člen 
(1) Prejšnji tretji odstavek 17. člena Poslovnika postane prvi odstavek 17.a člena Poslovnika, pri čemer dobi novo besedilo, ki se glasi: »Redne in izredne seja Sveta so odprte za zainteresirano javnost.«
(2) Doda se drugi odstavek 17.a člena Poslovnika, ki se glasi: »Svet lahko odloči, da se javnost izključi, kadar je to potrebno zaradi varstva državne, uradne in poslovne tajnosti. Predsednik, člani Sveta in drugi prisotni na seji morajo varovati podatke, ki so na predpisan način določeni kot državna, uradna, poslovna ali vojaška tajnost, oziroma varovati osebne podatke.«
(3) Doda se tretji odstavek 17.a člena Poslovnika, ki se glasi: »Svet na predlog kateregakoli člana lahko sprejme sklep, s katerim izključi javnost s seje pri obravnavi določene točke dnevnega reda, zlasti v primerih: a) ko so med predstavniki javnosti prisotni, hkrati stranke v postopku, b) ko gre za občutljiva vprašanja, ki se nanašajo na načrtovanje strokovnega nadzora nad izdajatelji elektronskih medijev, c) ko gre za informiranje o odprtih postopkih ali pripravi dokumentov, ki so še vedno v fazi priprave (non-documents), ipd.«
12. člen 
(1) Spremeni se besedilo prvega odstavka 19. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Svet sklepa veljavno, če je na seji prisotna večina članov Sveta, pri čemer se za prisotnost šteje tudi udeležba člana Sveta preko video komunikacijske povezave (npr. Skype, Viber). Navzočnost članov Sveta ugotovi predsednik Sveta na zapisnik. Prisotni predsednik in člani Sveta se podpišejo na »listo prisotnih« na seji, ki predstavlja podlago za povrnitev potnih stroškov. Član Sveta, ki je prisoten na seji s pomočjo video komunikacijske povezave ni upravičen do povrnitve potnih stroškov.«
(2) Spremeni se besedilo petega odstavka 19. člena Poslovnika, ki se glasi: »Preden da predsedujoči predlog sklepa na glasovanje, oblikuje besedilo sklepa. Vsak član ima pravico obrazložiti svoj glas in zahtevati, da se to vnese v zapisnik.«
13. člen 
(1) Doda se nov prvi odstavek 21. člena Poslovnika, ki se glasi: »Sejam Sveta predseduje njegov predsednik, lahko pa po njegovem pooblastilu namestnik predsednika ali član Sveta.«
(2) Prejšnji prvi in drugi odstavek 21. člena Poslovnika postaneta drugi in tretji odstavek 21. člena Poslovnika.
14. člen 
Spremeni se besedilo šestega odstavka 23. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Sprejeti zapisnik se objavi na spletni strani Sveta, arhivira in pošlje v vednost Ministrstvu za kulturo in Agenciji.«
15. člen 
(1) Doda se nov drugi odstavek 24. člena Poslovnika, ki se glasi: »Svet lahko sklene, da se obravnava posamezne točke dnevnega reda prekine ali prestavi na eno izmed naslednjih sej Sveta.«
(2) Doda se nov četrti odstavek 24. člena Poslovnika, ki se glasi: »Kadar Svet odloča o zadevah iz svoje pristojnosti, ki se med drugim nanašajo na izdajo in odvzem ter na prenos dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti, na podelitev oziroma odvzem statusa lokalnega, regionalnega, nepridobitnega in študentskega radijskega ali televizijskega programa, na podajo predhodnega mnenja o omejevanju koncentracije in so na sejo vabljeni tudi predstavniki vlagateljev ali izdajatelji medijev, lahko ti predstavijo svoje vloge in stališča pred začetkom razprave in glasovanjem v zadevni točki.«
(3) Doda se nov peti odstavek 24. člena Poslovnika, ki se glasi: »Predsedujoči lahko da besedo vabljenim osebam in prisotnim predstavnikom zainteresirane javnosti, če oceni, da bi lahko prispevali k dodatni pojasnitvi problematike, ki je na dnevnem redu.«
(4) Prejšnji četrti, peti in šesti odstavek 24. člena Poslovnika postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek 24. člena Poslovnika.
(5) Spremeni se besedilo novega osmega odstavka 24. člena Poslovnika tako, da se glasi: »Predsedujoči lahko na redni ali izredni sejo kadarkoli razglasi odmor, če oceni, da je to potrebno za normalno delo Sveta. Predlog za odmor mu lahko poda posamezni član Svet. Ob razglasitvi odmora predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala. Če se odmor ne konča v razumnem roku, se šteje kot da je seja prekinjena. Za odločitev o nadaljevanju prekinjene seje se smiselno uporabijo določila iz drugega odstavka 19. člena tega poslovnika.
16. člen 
Spremeni se besedilo 25. člena Poslovnika, ki se glasi: »Seja Sveta se zaključi, ko je izčrpan predvideni dnevni red.«
17. člen 
(1) Spremeni se besedilo prvega odstavka 26. člena Poslovnika, ki se glasi: »Na sejah Sveta se vodi zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji, dnevnem redu in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti, in o izidih glasovanja o posameznih zadevah ter druga pomembna dejstva in ugotovitve. Zapisnik ne predstavlja dobesednega zapisa izjav udeležencev v razpravi na seji, temveč zgolj njihov povzetek.«
(2) Spremeni se besedilo drugega odstavka 26. člena Poslovnika, ki se glasi: »Za vodenje, izdelavo in pravilnost zapisnika je odgovoren sekretar Sveta.«
(3) Spremeni se besedilo tretjega odstavka 26. člena Poslovnika, ki se glasi: »Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik Sveta in sekretar Sveta.«
18. člen 
Spremeni se besedilo 30. člena Poslovnika, ki se glasi: »Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 14/07). Čistopis poslovnika se objavi na spletni strani Sveta.«
19. člen 
V Poslovniku se popravi naziv predsednika Sveta v: »prof. dr. Dejan Jelovac.«
20. člen 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta za radiodifuzijo začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0132-39/2015/2
Ljubljana, dne 24. novembra 2015
prof. dr. Dejan Jelovac l.r.
Predsednik 
Sveta za radiodifuzijo 

AAA Zlata odličnost