Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3668. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis – uradno prečiščeno besedilo 1, stran 10571.

  
Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 354 z dne 27. 10. 2008) je Občinski svet Občine Vrhnika na 7. redni seji dne 5. 11. 2015 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, na podlagi 100. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. redni seji dne 24. 9. 2015 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, na podlagi 79. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 12/11) je Občinski svet Občine Horjul na 5. seji dne 22. 9. 2015 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, na podlagi 94. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 7. 10. 2015 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, na podlagi 101. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 6. redni seji dne 30. 9. 2015 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/03 z dne 21. 10. 2003),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/05 z dne 8. 7. 2005 in Našem časopisu št. 316 z dne 27. 6. 2005),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/10 z dne 27. 8. 2010 in v Našem časopisu št. 374 z dne 30. 8. 2010),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12 z dne 26. 10. 2012 in v Našem časopisu št. 398 z dne 29. 10. 2012).
Št. 002-2/2005(2-01)
Vrhnika, dne 5. novembra 2015
 
Župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.
Borovnica, dne 24. septembra 2015
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.
Horjul, dne 22. septembra 2015
 
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.
Dobrova, dne 7. oktobra 2015
 
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.
Dragomer, dne 30. septembra 2015
 
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis – uradno prečiščeno besedilo 1
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Horjul, Občine Dobrova - Polhov Gradec in Občine Log - Dragomer kot informativnega glasila omenjenih občin.
2. člen 
(ime) 
Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer.
3. člen 
(ustanovitelj in izdajatelj) 
Ustanoviteljica glasila je Občina Vrhnika.
Izdajatelj glasila je javni zavod »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (sedež: Tržaška cesta 9, Vrhnika), katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika.
Soizdajateljice glasila so Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva ulica 22, Borovnica), Občina Horjul (sedež: Občinski trg 1, Horjul), Občina Dobrova - Polhov Gradec (sedež: Stara cesta 13, Dobrova) in Občina Log - Dragomer (sedež: Na grivi 5, 1358 Log pri Brezovici).
4. člen 
(izhajanje) 
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini, kjer je sedež izdajatelja in vseh občinah soizdajateljicah.
5. člen 
(naslov uredništva) 
Naslov uredništva glasila je: Naš časopis, Tržaška cesta 9, Vrhnika.
6. člen 
(jezik) 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen 
(namen in naloge) 
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini, kjer je sedež izdajatelja in vseh občinah soizdajateljicah ter o hotenjih in interesih prebivalcev teh občin.
Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v občini izdajateljici in vseh občinah soizdajateljicah. Objavlja objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v občini izdajateljici in občinah soizdajateljicah, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna prebivalcev teh občin.
8. člen 
(programska zasnova) 
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet občine ustanoviteljice s soglasjem komisije za izdajanje glasila, na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova se objavi v Našem časopisu.
9. člen 
(komisija za izdajanje glasila) 
Občinski svet občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja in občinski sveti občin soizdajateljic imajo skupno komisijo za izdajanje glasila (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je imenovana za štiriletno mandatno obdobje.
Komisija je sestavljena iz predstavnikov občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja in vseh občin soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet občin soizdajateljic vanjo imenuje dva predstavnika, občinski svet občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja pa tri.
Mandat predstavnikov Komisije je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času morajo novi občinski sveti imenovati nove člane komisije. Do izvolitve novih članov dotedanji člani opravljajo svojo funkcijo.
Vsak občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije iz svoje občine pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.
Naloge komisije so:
– predlaga občinskemu svetu imenovanje odgovornega urednika,
– obravnava programsko zasnovo glasila in daje soglasje k njej,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila in o njih sprejema stališča,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila,
– obravnava finančna poročila in daje mnenja o ekonomskih in drugih vprašanjih v zvezi z glasilom,
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obvešča občinske svete o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila najkasneje do 30. 4. v letu za preteklo leto, po potrebi ali na željo posamezne občine pa tudi med letom.
10. člen 
(odgovorni urednik) 
Odgovornega urednika glasila imenuje komisija za izdajanje glasila. Komisija mora pred imenovanjem odgovornega urednika pridobiti soglasje občinskega sveta občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja. Če soglasje ni dano ali zavrnjeno v roku 90 dni, se šteje, da je soglasje dano.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih, izpolnjuje tudi pogoj najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri.
Komisija lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo, ali zoper uredniško politiko glasila. Odgovornega urednika komisija razreši na način in po postopku, ki je določen za imenovanje odgovornega urednika.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezne občine,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z vsemi občinskimi upravami,
– predlaga komisiji sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
Vršilca dolžnosti odgovornega urednika imenuje komisija do imenovanja odgovornega urednika, vendar največ za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti odgovornega urednika več kot dvakrat.
11. člen 
Komisija za izdajanje glasila opravi vsa opravila od objave razpisa do predloga imenovanja odgovornega urednika občinskemu svetu občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja.
Stroške v zvezi z imenovanjem nosijo občina, ki je ustanoviteljica izdajatelja in občine soizdajateljice sorazmerno glede na delež pri nakladi glasila.
12. člen 
(tehnična in organizacijska opravila) 
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja izdajatelj ali občinska uprava občine soizdajateljice, vendar se posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko na podlagi razpisa prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.
13. člen 
(viri financiranja) 
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja in občin soizdajateljic,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sredstev.
14. člen 
(poraba sredstev) 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
14.a člen 
Izdajatelj na podlagi sprejetega finančnega poročila, praviloma do 30. 4., z vsako občino navedeno v prvem členu, podpiše Dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih, s katerim se uredi vprašanje glede števila izvodov za posamezno občino, način financiranja in način poročanja.
15. člen 
(volilna kampanja) 
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
V času referendumske ali volilne kampanje se pri izdaji časopisa upoštevajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem sprejme tudi poseben pravilnik.
16. člen 
Občinski svet občine ustanoviteljice izdajatelja in občin soizdajateljic pristop novih občin in izstop obstoječih občin urejajo s sklepom.
Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/03 z dne 21. 10. 2003) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
17. člen
(prehodna določba) 
Komisija za izdajanje glasila, imenovana po določilih prejšnjega odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, ohrani mandat.
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec imenuje dva predstavnika v komisijo po sprejetju tega odloka. Mandat jima poteče hkrati z mandatom komisije iz prejšnjega odstavka tega člena.
Občinski svet Občine Log - Dragomer imenuje dva predstavnika v komisijo po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju glasila Naš časopis.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS, št. 46/96, 76/97, 21/00, 101/03, 65/05 in Naš časopis št. 267/00).
19. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v glasilu občin Naš časopis.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/05 z dne 8. 7. 2005 in Našem časopisu št. 316 z dne 27. 6. 2005) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/10 z dne 27. 8. 2010 in v Našem časopisu št. 374 z dne 30. 8. 2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
10. člen
(prehodna določba) 
Občinski svet Občine Log - Dragomer imenuje dva predstavnika v komisijo po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju glasila Naš časopis.
11. člen 
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju glasila Naš časopis začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12 z dne 26. 10. 2012 in v Našem časopisu št. 398 z dne 29. 10. 2012) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v Našem časopisu, uporabljati se začne po konstituiranju novega občinskega sveta.

AAA Zlata odličnost