Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

Št. 014-19/2015-14 Ob-3543/15, Stran 2091
Občina Logatec na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 – ZZdrS, 15/08 – ZpacP, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14) objavlja
javni razpis 
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine na območju Občine Logatec 
1. Naročnik (koncedent): Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev ene nadomestne koncesije za opravljanje osnovne, javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine na lokaciji Notranjska 2, 1370 Logatec.
3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za obdobje 4 let.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti
Obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine opravljal v prostorih Zdravstvenega doma Logatec, na naslovu: Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.
Slika 1Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
4.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene nadomestne koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
Koz dokaz o izpolnjevanju teh pogojev, mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji.
4.2. Dodatni pogoji:
– opravljanje dejavnosti v prostorih dosedanjega koncesionarja na lokaciji Notranjska cesta 2, 1370 Logatec;
– prevzem vseh pacientov dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;
– podpisan vzorec koncesijske pogodbe;
– delovne izkušnje s pacienti iz območja Občine Logatec.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, če je pravna oseba:
4.3. Pogoji:
– predvideni izvajalec pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– predvideni izvajalec pri pravni osebi nima, s pravnomočno sodbo sodišča, prepovedi opravljanja zdravstvene službe;
– predvideni izvajalec bo opravljal dejavnost v prostorih dosedanjega koncesionarja na lokaciji Notranjska cesta 2, 1370 Logatec;
– predvideni izvajalec bo prevzel vse paciente dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;
– podpisan vzorec koncesijske pogodbe;
– predvideni izvajalec ima delovne izkušnje s pacienti iz območja Občine Logatec.
5. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
1. delovne izkušnje: maksimalno število točk 2, 
2. ordinacijski čas: maksimalno število točk 3, 
3. pričetek z delom: maksimalno število točk 10, 
4. delovne izkušnje s pacienti iz Občine Logatec: maksimalno število točk 2. 
(Opomba k točki 4: Kriterij delovnih izkušenj se upošteva pod pogojem, da pokriva vsaj 30 pacientov iz Občine Logatec).
6. Žreb
Če dva ali več vlagateljev doseže enako maksimalno število točk, se izvede žreb.
7. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti varstva odraslih, otrok in mladine.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 17. 12. 2015 do 12. ure. Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno v pravilno opremljenih ovojnicah na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Vloge morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – prijava na javni razpis: Koncesija zobozdravstvo«.
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik, od 8. do 12. ure na sedežu Občine Logatec, sprejemna pisarna. Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletni strani Občine Logatec: www.logatec.si, in sicer od 4. 12. 2015.
Dodatne informacije dobijo pri vodji oddelka za družbene dejavnosti mag. Nevenki Malavašič (nevenka.malavasic@logatec.si, 01/759-06-10).
10. Izid razpisa
Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesijo ne podeli.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Logatec 

AAA Zlata odličnost