Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3638. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19, stran 10533.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Pobudnik izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je lastnik večinskega dela zemljišča v enoti urejanja prostora (EUP), ki želi na območju izgraditi stanovanjsko naselje z 19 enotami enostanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo. Po Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (OPN, Uradni list RS, št. 61/14) so v EUP zajete tudi manjše parcele, ki so funkcijsko in lastniško povezane z obstoječo pozidavo zahodno od predlaganega območja. Določijo se merila in pogoji za poseganje v prostor za določitev 19 parcel, namenjenih stanovanjski gradnji ter za ureditve na zahodnem območju robnih parcel, namenjenih gradnji spremljajočih objektov.
2. člen 
(območje in predmet OPPN) 
Območje OPPN se nahaja na vzhodnem robu dela Čateža severno od avtoceste Ljubljana–Zagreb ob poti, ki vodi v Terme Čatež in predstavlja širitev naselja. V OPN je območje označeno kot EUP ČAT-19 in sodi v prostorsko enoto PREN – 10K. Območje se razprostira od omenjene dostopne poti v Terme Čatež na južni strani do savskega nasipa na severni strani, vzhodno meji na kmetijska zemljišča in predstavlja širitev naselja, saj na zahodu meji na obstoječo stanovanjsko pozidavo.
Območje zajema parc. št. 20/19, 20/20, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18 in del parc. št. 2/16 in 1882/52, k.o. Čatež, skupaj v velikosti 2,15 ha, natančneje pa se območje določi v času priprave OPPN.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in prostorski izvedbeni pogoji na širšem območju. V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo ali bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sprejme se program opremljanja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in predstavitve lastnikom, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Pri izdelavi OPPN se izhaja iz Idejne zasnove (Stanovanjskega območja, Čatež SV), ki jo je izdelalo podjetje M projekt, projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p., Krška vas 7D, 8262 Krška vas, oktobra 2015, pod št. 37/15, ki je priloga k tej pobudi.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
ROKI 
(dni max):
1. Izdelava idejne zasnove območja in osnutka OPPN, obveznih prilog
75
2. Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO 
40
3. Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka
30
4. Javna razgrnitev in javna obravnava 
40
5. Priprava stališč do pripomb
15
6. Predstavitev na OS in odborom – 1. branje
(**)
7. Izdelava predloga
30
8. Pridobivanje mnenj 
40
9. Priprava usklajenega predloga
10
10. Predstavitev na OS in odborom – sprejem 
(**)
11. Izdelava končnega dokumenta 
14
12. Objava v Uradnem listu
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predvideni rok za sprejem akta je 18 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana (obramba);
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
7. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Čatež, Čateška ulica 3, 8250 Brežice;
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
12. Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice (cestna razsvetljava);
13. INTEL telekomunikacije Šetinc Branko, s.p., Cesta prvih borcev 28 A, 8250 Brežice (kabelsko omrežje).
Odločba o CPVO
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana (varstvo okolja).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik: Stanko Zadnik, Čateška ulica 42a, 8250 Brežice.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-17/2015
Brežice, dne 24. novembra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost