Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3664. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015, stran 10566.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF),določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. redni seji dne 26. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Rebalans proračun 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.401.966
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.047.121
70
DAVČNI PRIHODKI
11.115.273
700 Davki na dohodek in dobiček
8.714.743
703 Davki na premoženje
2.153.520
704 Domači davki na blago in storitve
247.010
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.931.848
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.274.467
711 Takse in pristojbine
12.500
712 Denarne kazni
143.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
210.370
714 Drugi nedavčni prihodki
291.211
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.282.373
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
41.829
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgoroč. sredstev
1.240.544
73
PREJETE DONACIJE
6.800
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.800
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.065.672
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
526.460
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU
1.539.212
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.862.302
40
TEKOČI ODHODKI
5.380.960
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.178.585
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
179.189
402 Izdatki za blago in storitve
3.738.466
403 Plačila domačih obresti
106.500
409 Rezerve
178.220
41
TEKOČI TRANSFERI
7.923.233
410 Subvencije
19.500
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.088.052
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
550.187
413 Drugi tekoči domači transferi
4.265.494
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.259.279
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.259.279
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
298.830
431 Invest.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.upor.
117.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
181.830
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (II-I)
–460.336
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.000
750 Prejeta vračila danih posojil
2.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
2.820
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
2.820
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
2.820
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–820
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000
500 Domače zadolževanje
1.000.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
579.600
55
ODPLAČILA DOLGA
579.600
550 Odplačilo domačega dolga
579.600
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–40.756
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
420.400
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
460.336
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014 
40.756
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 se na koncu 5. člena doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»– za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške povezane z objektom »večnamenska dvorana na Pušči« se za leto 2015 Krajevni skupnosti Pušča zagotovijo sredstva v skupni višini 1.844 EUR. Kriterij za delitev sredstev je neto površina prostorov objekta. Višina sredstev za posamezni m² znaša 9,26 EUR.
– za kritje materialnih stroškov izvedene čistilne akcije v letu 2015 se ožjim delom občine zagotovijo sredstva v skupni višini 2.257 EUR.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,24% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 se spremeni besedilo 15. člena in se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, vendar skupna vsota vseh odpisov v proračunskem letu ne sme preseči 3.000,00 EUR. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0222/2015-1
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost