Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3656. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, stran 10557.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 21/14) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 23. 11. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Spremembe proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
357.301.142
70
DAVČNI PRIHODKI
215.031.917
700 Davki na dohodek in dobiček
134.615.871
703 Davki na premoženje
72.442.846
704 Domači davki na blago in storitve
7.973.200
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
40.674.220
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
22.662.444
711 Takse in pristojbine
230.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.106.000
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
525.520
714 Drugi nedavčni prihodki
13.150.256
72 KAPITALSKI PRIHODKI
70.466.905
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.821.085
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
53.645.820
73
PREJETE DONACIJE
1.000.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000.200
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
29.817.193
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
9.176.796
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
20.640.397
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
310.706
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij
310.706
788 Prejeta vračila sredstev 
iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
347.772.393
40
TEKOČI ODHODKI
46.163.420
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
14.635.596
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.400.580
402 Izdatki za blago in storitve
22.836.545
403 Plačila domačih obresti
2.930.700
409 Rezerve
3.360.000
41
TEKOČI TRANSFERI
163.738.461
410 Subvencije
10.305.050
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
54.271.074
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam
13.791.872
413 Drugi tekoči domači transferi
85.370.465
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
121.796.161
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
121.796.161
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
16.074.350
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.202.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.872.350
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.)
9.528.749
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
7.117.541
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7.117.541
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
7.070.341
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–7.117.541
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
8.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
8.000.000
500 Domače zadolževanje
8.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
10.411.208
55
ODPLAČILA DOLGA
10.411.208
550 Odplačila domačega dolga
10.411.208
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
2.411.208
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–9.528.749
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sprememba proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se določa v višini 365.301.142 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 6.985.600 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
3. člen 
Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 410-316/2015-38
Ljubljana, dne 23. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost