Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3637. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2016, stran 10531.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 23. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 26/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.120.515
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.944.243
70
DAVČNI PRIHODKI
3.201.899
700 Davki na dohodek in dobiček
2.877.228
703 Davki na premoženje
138.121
704 Domači davki na blago in storitve
186.099
706 Drugi davki
451
71
NEDAVČNI PRIHODKI
742.344
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
275.455
711 Takse in pristojbine
3.809
712 Denarne kazni
22.454
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.922
714 Drugi nedavčni prihodki
431.704
72
KAPITALSKI PRIHODKI
57.861
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
57.861
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
118.311
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
118.311
741 Prejeta sredstva iz državnega poračuna iz sredstev proračuna EU 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.897.697
40
TEKOČI ODHODKI
1.295.679
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
280.509
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.643
402 Izdatki za blago in storitve
943.174
403 Plačila domačih obresti
29.353
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
1.815.050
410 Subvencije
125.308
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.030.942
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
70.217
413 Drugi tekoči domači transferi
588.583
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
782.633
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
782.633
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.335
430 Investicijski transferi
4.335
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
222.818
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
222.818
55 ODPLAČILA DOLGA
222.818
550 Odplačila domačega dolga
222.818
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  – ali 0 ali + 0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–222.818
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–222.818
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2015
Splošni sklad za drugo  – ali 0 ali + 0
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih proračunskih postavk.
7. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-35/2015
Brežice, dne 23. novembra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost