Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

Ob-3525/15, Stran 2094
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008, 14/2009, 18/2010 in 24/2013) in na podlagi Sklepa Sveta zavoda Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi z dne 30. 11. 2015, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi 
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št.: 12/91, 17/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne, organizacijske ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda.
Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kolikor izpita nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja.
Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada najmanj en tuj jezik ter osnove računalništva in ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
A. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. fotokopijo diplome;
2. fotokopijo izpisa zavarovanj, ki ga izdaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, iz katerega je razvidna delovna doba, ter fotokopije listin, ki izkazujejo tri leta dela kandidata na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih (npr. kopija pogodbe o zaposlitvi, kopija izpiska iz sodnega oziroma poslovnega registra za pravno osebo, če je bil kandidat zaposlen kot odgovorna oseba pravne osebe, ter druga dokazila);
3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti zavoda itd.);
4. fotokopijo spričevala ali indeksa o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik);
5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva.
B. Ostala dokazila in priloge:
1. življenjepis;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice;
3. izjavo kandidata ali ustrezno potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oziroma, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni starejše od 30 dni;
4. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – za razpis direktorja«, priporočeno na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet zavoda, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena v točki A in B tega javnega razpisa.
Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi traja pet let.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Svet zavoda 

AAA Zlata odličnost