Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3687. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3688. Uredba o državnem prostorskem načrtu za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
3689. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi
3690. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa

Sklepi

3691. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

MINISTRSTVA

3692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
3693. Odločba o ustanovitvi ustanove “Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost”

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3694. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, na volitvah dne 27. 11. 2015

OBČINE

Ajdovščina

3695. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3696. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina
3697. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina
3698. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina
3699. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015
3733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec

Beltinci

3700. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci
3701. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2015
3702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci
3703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci
3704. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Beltinci
3705. Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci

Bovec

3706. 1. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Cankova

3707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova
3708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3709. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Celje

3710. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3734. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje
3735. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
3736. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug
3737. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2016
3738. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
3739. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih Mestne občine Celje
3740. Sklep št. 6/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Grad

3741. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Ivančna Gorica

3711. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2015/2016
3712. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojenca iz Občine Ivančna Gorica

Kanal ob Soči

3713. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči
3714. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
3715. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
3716. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
3717. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

Kočevje

3718. Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje

Log-Dragomer

3719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Miren-Kostanjevica

3720. Spremembe Statuta Občine Miren - Kostanjevica
3721. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
3722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica
3723. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3 vse k. o. 2325-MIREN

Murska Sobota

3724. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Hofer ob Kroški ulici v Murski Soboti
3725. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE 5
3726. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
3727. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Murska Sobota
3728. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Mestni občini Murska Sobota
3729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
3730. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
3731. Sklep o financiranju zlatih štipendij za šolsko leto 2015/2016

Slovenj Gradec

3732. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče

POPRAVKI

3742. Popravek Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti