Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, stran 10761.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca 
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (Uradni list RS, št. 94/08, v nadaljevanju: pravilnik) se v poglavju I. Upravičenci do subvencije, 2. člen spremeni tako, da se dopolni z besedilom v drugem odstavku tako, da se glasi:
»(2) Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: vlagatelj) pod pogojem, da imata vlagatelj in otrok stalno prebivališče v Občini Log – Dragomer najmanj 11 mesecev in da je otrok dopolnil starost 11 mesecev in je bila vlagatelju zavrnjena vključitev otroka v Osnovno šolo Log - Dragomer, Enoto vrtca Log - Dragomer.«
2. člen 
V poglavju IV. Uveljavljanje subvencije, v 4. členu se doda četrta alineja, ki se glasi:
»– obvestilo komisije za sprejem otrok v vrtec o zavrnitvi vključitve otroka v Osnovno šolo Log - Dragomer, Enoto vrtca Log - Dragomer v tekočem šolskem letu.«
3. člen 
Doda se drugi stavek 6. člena, ki se glasi:
»Pravica do subvencije se izda za obdobje enega šolskega leta«.
4. člen 
V poglavju V. Izguba pravice do subvencije, se črta prvi odstavek 9. člena, dodajo se nov prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena, drugi odstavek pa postane četrti odstavek 9. člena, tako da se glasi:
»(1) Pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja te pravice.
(2) Vlagatelji, ki prejemajo subvencijo, so dolžni v roku 15 dni od spremembe obvestiti pristojni občinski organ o vsaki spremembi, ki vpliva na upravičenost do subvencije iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega pravilnika, občinska uprava začne postopek po uradni dolžnosti.
(4) Staršem otroka, ki je vključen v programe vrtca, in ga starši pred vpisom v šolo izpišejo, subvencija ne pripada.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-19/08
Dragomer, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost