Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3735. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 10792.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija 
1. člen 
V Odloku o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09, 105/09, 75/12, 56/13 in 39/15) se za 5.i členom doda nov 5.j člen, ki se glasi:
»5.j člen 
(1) Na zemljišču s parcelnimi številkami 658/3, 658/9, 658/11, 658/13 in 658/18, vse k.o. 1077 – Celje veljajo ureditve določene v projektu, ki ga je pod številko 002/10 izdelalo podjetje Vizura – Vitez d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje, katerega kartografski del je sestavni del tega odloka in je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi za urbanizem Mestne občine Celje.
(2) Na območju iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji pogoji:
1. Obstoječa garažna stavba Glazija:
– Nestanovanjska stavba – delno garažna stavba, preostali del predstavljajo gostinske, trgovske in storitvene dejavnosti, upravni in pisarniški prostori ter prostori za zdravstvene dejavnosti, zunanji gostinski vrtovi. Navedene nestanovanjske dejavnosti se lahko po potrebi v tem konceptu dopolnjujejo in spreminjajo.
– Tlorisni gabarit objekta je 77 x 56 m, višinski gabarit od P+2 do P+4.
2. Garažni prizidek:
– Namembnost: garažni prizidek, ki se navezuje na obstoječo prometno ureditev garažne stavbe Glazija na severni strani objekta.
– Tlorisni gabarit 65,50 x 17,00 m, višinski gabarit P+4 etaže, najvišja točka je na koti 16,43 m nad koto terena na višini 236.90 m n.v.
– Konstrukcija in oblikovanje: armirano betonska ali kovinska konstrukcija, ob novogradnji je potrebno predhodno določiti vrsto, barvo in obliko fasadnega ovoja glede na celoten objekt in ga uskladiti s pozidavo vzdolž Ljubljanske ceste.
3. Pogoji za izvedbo:
– Posegi na prometni infrastrukturi znotraj ureditvenega območja ne smejo zavirati realizacije ukrepov predvidenih s prometno študijo Appia d.o.o., št. APO15-10-E. Za realizacijo vzdržnega prometne režima se na podlagi izhodišč navedene študije, kot pogoj za uporabo dograjene garažne hiše, predvidi odprtje Ipavčeve ulice iz Gregorčičeve ulice.
– Območje obdelave je uvrščeno v razred preostale poplavne nevarnosti, zato skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) za tovrstne objekte (1242 – garažne stavbe) na območjih v razredu preostale nevarnosti, oziroma zelo majhne nevarnosti, ni predpisanih nobenih omejitev.
– Natančna barvna shema mora biti podana s študijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in navedena po RAL razvrstitvi barv s predhodno zasnovo za celoten objekt.
– Obvezna je vzpostavitev zelenega pasu med garažno hišo in šolskim kompleksom z zasaditvijo drevnine, ki se določi v projektu zunanje ureditve.
– Fasadni ovoj proti šolskemu kompleksu in gradnja splošno mora onemogočiti prekoračitev dovoljenje obremenitve s hrupom za šolske dejavnosti ter obremenitve z izpuhi.
(3) Na območju iz prvega odstavka tega člena so dopustna naslednja odstopanja:
– Dopustna so odstopanja znotraj gradbene meje v smislu rekonstrukcije in nadzidave največ za dve etaži ter tehnoloških in tehničnih izboljšav v okviru določenih gradbenih mej.
– Kot dopustna odstopanja od tras načrtovane komunalne in energetske infrastrukture so mogoče spremembe lege in poteka tras kot posledica izboljšanja tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da te rešitve ne spreminjajo osnovnega koncepta načrtovanih rešitev prostorskega akta in so usklajene z nosilci planiranja le-teh.
– Pri ureditvi zunanjih površin so kot dopustna odstopanja mogoče spremembe za potrebe in namestitve urbane opreme: klopi, svetil, znakov za usmeritev prometa, usmerjevalnih tabel in napisov ter drugih vizualnih komunikacij ter ureditve gostinskih vrtov v skladu s pogoji oblikovanja mestne opreme in s predpisi o oglaševanju.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 3505-04/2009
Celje, dne 1. decembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost