Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3736. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug, stran 10793.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug 
1. člen 
V Odloku o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug (Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 18/91, 69/93, 39/98, 16/05, 66/05, 65/07 in 61/10) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
V karejih 5, 6 in 8 so dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na območje namenske rabe proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, tako določene s Celjskim prostorskim planom (Uradni list RS, št  86/01). Na teh območjih je na zemljiščih za gradnjo, določenih v zazidalnem načrtu kot »funkcionalna zemljišča« predvidenih objektov, dovoljeno odstopanje od načrtovanih gabaritov ter od namembnosti, z upoštevanjem v prostoru izraženih gradbenih linij in višin. Za gradnjo enega objekta je mogoče združevanje več zemljišč, vendar le znotraj območja načrtovane cestne mreže.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 3505-3/2015
Celje, dne 1. decembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.