Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3723. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3 vse k. o. 2325-MIREN, stran 10762.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3 vse k. o. 2325-MIREN
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo nepremičnine:
parc. št. 752/2 v izmeri 23 m2,
parc. št. 671/2 v izmeri 67 m2,
parc. št. 753/2 v izmeri 76 m2,
parc. št. 754/2 v izmeri 29 m2,
parc. št. 755/2 v izmeri 96 m2 in
parc. št. 755/3 v izmeri 9 m2 vse k.o. 2325-MIREN, ki predstavljajo del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759202 Križišče – Za Vrtami – Bencinska črpalka (križišče).
2. člen 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje navedeni status.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0060/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.