Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3689. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, stran 10719.

  
Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi 
1. člen 
(uvodna določba) 
Ta uredba določa odsek akumulacijskega jezera hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, način izvajanja plovbe in tehnične zahteve plovil.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »cona« je del cone A oziroma celotna cona B območja akumulacijskega bazena hidroelektrarne Boštanj, ki je določena z Odlokom o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj (Uradni list RS, št. 88/07);
2. »koordinate« so gorvodne in dolvodne koordinatne točke dela vodnega telesa, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000;
3. »normalna denivelacija« je dovoljeno znižanje kote gladine jezera zaradi hidroenergetske izrabe;
4. »normalna zajezitev« je zgornja kota gladine jezera, na katero je načrtovan jez hidroelektrarne Boštanj;
5. »plitvina« je območje, kjer je globina vode na plovbnem območju ob normalni denivelaciji v času hidroenergetske izrabe nižja od 2 metra;
6. »plovilo na motorni pogon« je plovilo, ki ga poganja motor z notranjim izgorevanjem ali električni motor in ustreza tehničnim pogojem za plovbo.
3. člen 
(plovbno območje) 
(1) Plovbno območje pri normalni denivelaciji, kjer je dovoljena plovba na motorni pogon, je prikazano na karti v merilu 1:5000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Plovba s plovili na motorni pogon po akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj je dovoljena v coni A na odseku od prečnega prereza jezera nad pristanom na Orehovem, kjer je izliv Kobiljskega potoka (s koordinatami: x=520736,00 in y=98342,00 in x=520908, y=98289) do prečnega prereza jezera pri izlivu Apneniškega potoka (s koordinatami: x=521343,00, y=97314,00 in x=521410, y=97490) dolvodno.
(3) Plovba s plovili na motorni pogon po akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj je dovoljena v coni B na odseku od prečnega prereza jezera pri brvi čez Savo na Šmarčni, (s koordinatami: x=519235,00 in y=99855,00 in x=519367, y=99798) do prečnega prereza jezera nad pristanom na Orehovem, kjer je izliv Kobiljskega potoka (s koordinatami: x=520736,00 in y=98342,00 in x=520908, y=98289) dolvodno.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena je plovba na motorni pogon dovoljena med zunanjo mejo plovbnega območja iz priloge te uredbe in najbližjim vstopno izstopnim mestom, če njuna oddaljenost ni večja od 60 m.
4. člen 
(dovoljena uporaba plovil) 
S to uredbo se na plovbnem območju dovoljuje uporabo plovil na motorni pogon, ki ustrezajo merilom za plovila D kategorije v skladu s predpisi o rekreacijskih plovilih, ki se dajejo na trg v Evropski uniji, razen vodnih skuterjev.
5. člen 
(način izvajanja plovbe) 
(1) Plovbo s plovili na motorni pogon je treba izvajati tako, da:
– je plovilo znotraj plovbnega območja, kot je določeno s prilogo te uredbe,
– se ne pluje po plitvinah in so plitvine označene s predpisano signalizacijo,
– je voda pod plovilom dovolj globoka za varno plovbo in znaša razlika med največjim ugrezom plovila in dnom najmanj 0,6 metra,
– hitrost plovbe ne presega 10 km/h razen v primeru zagotavljanja varnosti potnikov, če to zahtevajo izredne razmere na plovbnem območju,
– voditelj plovila po privezu in pred zapustitvijo plovila v pristanišču odstrani s plovila vse premične posode za gorivo in vse nepritrjene predmete v plovilu,
– so vsa plovila v času prepovedi plovbe privezana v pristaniščih ali dvignjena iz vode,
– plovilo ob izplutju ne dviga sedimenta na rečnem dnu in
– so vsa plovila pred splavitvijo v plovbno območje očiščena zaradi preprečitve širjenja bioloških obremenitev.
(2) Lokalna skupnost ali od nje določen skrbnik plovbnega režima, ki zagotavlja varnost plovbe na plovbnem območju skladno s predpisi o plovbi po celinskih vodah, zaradi delovanja hidroelektrarn in dovoljevanjem plovbe na plovbnem območju, izvaja redno usklajevanje med imetniki vodne pravice in upravljavcem pristanišča ter zagotavlja javno dostopne informacije o prepovedi plovbe ali spremenjenih pogojih na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne ali drugih vzrokov ter jih posreduje na lokalno običajen način vsem uporabnikom plovbnega območja. Imetnik vodne pravice posreduje lokalni skupnosti ali od nje določenem skrbniku plovbnega režima podatke, ki se nanašajo na časovno prepoved plovbe, spremenjenih pogojih na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne, pretokih ter druge podatke, ki bi lahko vplivali na plovbo.
6. člen 
(časovna prepoved plovbe) 
(1) Plovba na motorni pogon na plovbnem območju je prepovedana:
– v obdobju od 1. oktobra do 25. aprila in
– v juniju, juliju in avgustu od 19.00 ure do 9.00 ure, v drugih mesecih pa od 18.00 do 10.00 ure.
(2) Plovba na motorni pogon na plovbnem območju je prepovedana tudi:
– v času visokih pretokov vode reke Save nad 400 m3/s, izmerjenih na lokaciji pred zadnjim vstopno izstopnim mestom pred hidroelektrarno Boštanj,
– kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove, višje od 0,3 metra,
– v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo ali Boštanj,
– med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje tega dela reke Save,
– med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
– če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
– ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih.
7. člen 
(tehnične zahteve plovil) 
Plovilo s higiensko urejenim straniščem z rezervoarjem lahko fekalne odplake izčrpa le v pristaniščih v posebne zbiralne posode, ki jih zagotovi upravljavec pristanišča.
8. člen 
(vpliv plovbe na vodne pravice) 
(1) Plovba s plovili na motorni pogon ne sme vplivati na izvajanje obstoječih vodnih pravic. Ravnaje voditeljev ali lastnikov plovil na motorni pogon na plovbnem območju ne sme vplivati na pridobivanje električne energije v hidroelektrarni Vrhovo ali Boštanj ali povzročati imetniku vodne pravice dodatne obveznosti, stroške ali škodo na energetski infrastrukturi.
(2) Pri izvajanju plovbe na motorni pogon na plovbnem območju je treba v največji možni meri omogočati splošno rabo voda.
9. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za vode.
10. člen 
(veljavnost uredbe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-2550-0096
Vlada Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost