Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3691. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, stran 10720.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) in prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev agencije) 
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen 
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo) 
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun na podlagi zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.
(2) Agencija je posredna uporabnica proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance in javne agencije.
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen 
(ime in sedež agencije) 
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
(2) Skrajšano ime, ki ga agencija uporablja pri poslovanju, je: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: SPIRIT, Slovenian Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology.
(4) Skrajšano ime agencije, ki se uporablja pri poslovanju v angleškem jeziku, je: SPIRIT Slovenia, public agency.
(5) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov določi svet agencije s svojim sklepom.
4. člen 
(žig agencije) 
Agencija uporablja pri poslovanju žig, ki vsebuje njeno ime ali skrajšano ime in njen sedež, državni grb, lahko pa tudi njen znak, ki ga določi direktor.
II. DEJAVNOST AGENCIJE 
5. člen 
(področja dela) 
(1) Agencija v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:
– podjetništvo in inovativnost,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije,
– internacionalizacija.
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.
6. člen 
(dejavnost agencije) 
Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– 18.1
Tiskarstvo in z njim povezane storitve
– 18.2
Drugo tiskanje
– 52.1
Skladiščenje
– 58.110
Izdajanje knjig
– 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– 59.1
Filmska in video dejavnost
– 59.2
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
– 62.0
Računalniško programiranje, svetovanje 
in druge s tem povezane dejavnosti
– 62.020
Svetovanje o računalniških napravah 
in programih
– 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.1
Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
– 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti
– 63.12
Obratovanje spletnih portalov
– 63.9
Drugo informiranje
– 64.190
Drugo denarno posredništvo
– 64.910
Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920
Drugo kreditiranje
– 66.190
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
– 68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 70.2
Podjetniško in poslovno svetovanje
– 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
– 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– 73.1
Oglaševanje
– 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.2
Fotografska dejavnost
– 77.4
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine 
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 82.1
Pisarniške dejavnosti
– 82.200
Dejavnost klicnih centrov
– 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 
za poslovanje
– 84.110
Splošna dejavnost javne uprave
– 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje
– 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje
– 90.0
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
– 94.120
Dejavnost strokovnih združenj.
7. člen 
(naloge agencije) 
Agencija na področjih pospeševanja podjetništva in inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in tujih investicij ter kot del podpornega okolja opravlja predvsem naslednje naloge:
– je nacionalna vstopna točka za celovito podporo podjetjem na vseh stopnjah razvoja,
– zagotavlja informacije, usposabljanja in svetovalne storitve s področja dela agencije,
– izvaja programe in ukrepe s področja dela agencije,
– zagotavlja podporo podjetjem pri mednarodnem poslovanju,
– sodeluje s sorodnimi mednarodnimi institucijami na svojem delovnem področju,
– izvaja promocijo področij dela agencije,
– sodeluje pri načrtovanju nacionalnih politik s področja dela agencije ter predlaga ukrepe za povečanje gospodarske uspešnosti in učinkovitosti gospodarstva,
– spremlja izvajanje programov in ukrepov, pripravlja analize in poročila, vrednoti učinke razvojnih politik in vodi evidence o izvajanju ukrepov za izboljšanje gospodarske uspešnosti in učinkovitosti podjetij ter drugih organizacij v Sloveniji in tujini,
– sodeluje pri zagotavljanju podlag za usmerjanje in izvajanje politik za spodbujanje razvoja gospodarstva,
– zagotavlja javnost dela in skrbi za obveščanje javnosti o usmeritvah in učinkih s področja dela agencije,
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
III. ORGANI AGENCIJE 
8. člen 
(organi agencije) 
Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.
9. člen 
(svet agencije) 
(1) Svet agencije ima sedem članov, ki jih imenuje vlada, in sicer za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov. Svet agencije vodi predsednik sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga izvoli svet izmed svojih članov.
(2) Člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer:
– tri predstavnike ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije,
– enega predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
(3) Svet agencije sprejme poslovnik o svojem delu.
10. člen 
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije) 
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije.
11. člen 
(pristojnosti sveta agencije) 
Poleg pristojnosti, določenih v zakonu, ki ureja javne agencije, ima svet agencije še naslednje pristojnosti:
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z ustanoviteljico,
– predlaga ustanoviteljici spremembe in razširitev dejavnosti agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije,
– daje soglasje za načrtovanje obveznosti v okviru potrjenega finančnega načrta v predvideni vrednosti nad 150.000 eurov (z DDV),
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije.
12. člen 
(odločanje sveta agencije) 
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
13. člen 
(razrešitev članov sveta agencije) 
Člana sveta agencije predčasno razreši vlada:
– če sam to zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu in splošnih aktih agencije, ali jih opravlja nevestno ali nestrokovno,
– če ravna v nasprotju z dolžnostmi in odgovornostmi članov sveta, ki jih določa zakon, ki ureja javne agencije.
14. člen 
(direktor) 
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanoviteljica v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije, pri čemer pogodbo o zaposlitvi z direktorjem agencije na podlagi pooblastila vlade sklene minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2.
16. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja agencije) 
Če se na javni natečaj za direktorja agencije nihče ne prijavi, če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja, če nihče izmed kandidatov ni bil izbran ali če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja. V tem času je svet dolžan javni natečaj ponoviti.
17. člen 
(pristojnost in odgovornost direktorja) 
(1) Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije, in druge strokovne podlage za delo sveta agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena tega sklepa,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem sklepom.
(2) Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije, ministru, pristojnemu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter vladi.
18. člen 
(predčasna razrešitev direktorja) 
(1) Direktorja predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
(2) Direktor je predčasno razrešen:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in/ali strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja, in
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma se pri njenem delu ponavljajo napake ali je storjena hujša napaka.
(3) Če direktorja iz razloga iz prejšnjega odstavka predčasno razreši, mu s tem dnem preneha delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi za opravljanje nalog direktorja agencije brez odpovednega roka.
IV. AKTI AGENCIJE 
19. člen 
(akti agencije) 
(1) Splošna akta agencije sta pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter poslovnik o delu sveta agencije, ki ju sprejme svet agencije.
(2) Akte, ki urejajo področje razporeditve delovnega časa, varovanja osebnih podatkov, finančnega poslovanja, delovanja predstavništev v tujini ipd., skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije, sprejme direktor agencije.
V. FINANCIRANJE AGENCIJE 
20. člen 
(financiranje agencije) 
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna na podlagi pogodb z ministrstvi in drugimi javnimi institucijami,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu, in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbah iz prve alineje prejšnjega odstavka, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE 
21. člen 
(program dela in finančni načrt) 
(1) Agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za naslednje leto ter ga predloži v soglasje pristojnemu organu.
(2) K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden načrtovani prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in doseganju ciljev razvojne politike na področju dela agencije, ukrepi za zagotavljanje kakovosti storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
22. člen 
(soglasje) 
Če pristojni organ do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu agencije za naslednje leto, agencija sklene z ministrstvom, pristojnim za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodbo o začasnem financiranju, za čas do izdaje soglasja, na podlagi programa dela in finančnega načrta za preteklo leto.
23. člen 
(poročanje) 
(1) Agencija najmanj enkrat na leto pisno poroča vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov in rezultatih poslovanja skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
(2) Direktor javne agencije ob letnem poročilu agencije poroča ustanoviteljici tudi o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorja agencija.
VII. NADZOR 
24. člen 
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev) 
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, ki jim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom, in drugih oseb, za katere tako določa zakon). Način izvajanja nadzora se določi s splošnim aktom agencije. O opravljenih nadzorih se izdajo poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(prehodno obdobje delovanja sveta agencije) 
(1) Svet Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki je oblikovan v skladu s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12), nadaljuje delo do poteka mandata njegovih članov, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega sklepa.
(2) Dosedanji člani sveta javne agencije iz prejšnjega odstavka opravljajo svojo funkcijo do poteka mandata, razen člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki je predstavnik Turistično gostinske zbornice Slovenije, za katerega ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, v enem mesecu od uveljavitve tega sklepa izvede postopke in pripravi predlog za razrešitev.
26. člen 
(uskladitev programa dela in finančnega načrta) 
Predlog sprememb programa dela in finančnega načrta agencije za tekoče koledarsko leto se sprejme najpozneje v dveh mesecih po uveljaviti tega sklepa. Do pridobitve soglasja vlade k finančnemu načrtu in programu dela agencije se uporablja finančni načrt in program dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.
27. člen 
(priprava notranjih aktov agencije) 
Akti iz 19. člena tega sklepa se sprejmejo najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa, do takrat pa se uporabljajo dosedanji akti Javne agencije za Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, če niso v nasprotju s tem sklepom.
28. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12).
29. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-2/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-2130-0046
Vlada Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost