Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3701. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2015, stran 10736.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2015 
1. člen 
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 21. 3. 2015) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
KONTO
OPIS
Rebalans 2015-1 [1] v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.677.621
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.243.085
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.505.745
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.047.495
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
403.150
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
55.100
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
737.340
710 DELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
402.940
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
2.400
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.450
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
321.050
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
311.300
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.300
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
310.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
3.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.120.236
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
592.166
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
528.070
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.859.596
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.717.446
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
346.020
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.350
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.246.710
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.000
409 REZERVE
30.366
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.022.554
410 SUBVENCIJE
357.621
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.687.650
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
202.120
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
775.163
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.823.507
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.823.507
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
296.090
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
242.090
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
54.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–181.975
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.293
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
318.293
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–500.268
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–318.293
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
181.975
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
500.268
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
0
« 
2. člen 
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
1
2
3
4
5
7
8
9
PP
PU-NAZIV
ZS 1.1.
PRIHODKI
TT/TP
ZADOLŽ.
RAZP.SRED.
ODHODKI
90
OBČINA BELTINCI
344.482,15
6.568.570,98
–360.000,00
0,00
6.553.053,13
6.553.053,13
901
1 – OBČINSKI SVET
 
 
 
 
 
79.210,00
902
2 – ŽUPAN/PODŽUPAN
 
 
 
 
 
138.420,74
903
3 – NADZORNI ODBOR
 
 
 
 
 
6.000,00
904
4 – OBČINSKA UPRAVA
 
 
 
 
 
6.271.042,39
905
5 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
 
 
 
 
 
58.380,00
6
KRAJEVNE SKUPNOSTI
 
 
 
 
 
100
61 – KS BELTINCI
7.831,43
71.850,00
101.000,00
 
180.681,43
180.681,43
200
62 – KS BRATONCI
34.710,81
1.500,00
32.000,00
 
68.210,81
68.210,81
300
63 – KS DOKLEŽOVJE
13.190,27
9.500,00
38.000,00
 
60.690,27
60.690,27
400
64 – KS GANČANI
5.078,12
100,00
44.000,00
 
49.178,12
49.178,12
500
65 – KS IŽAKOVCI
10.478,33
20.000,00
33.000,00
 
63.478,33
63.478,33
600
66 – KS LIPA
40.948,99
4.400,00
29.000,00
 
74.348,99
74.348,99
700
67 – KS LIPOVCI
31.351,64
1.200,00
48.000,00
 
80.551,64
80.551,64
800
68 – KS MELINCI
12.196,11
500,00
35.000,00
 
47.696,11
47.696,11
SKUPAJ KS 
155.785,70
109.050,00
360.000,00
 
624.835,70
624.835,70
SKUPAJ VSI PU:
500.267,85
6.677.620,98
0,00
0,00
7.177.888,83
7.177.888,83
« 
3. člen 
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
PK
Opis
Rebalans 1 2015
DELEŽ
1
2
3
4
01
POLITIČNI SISTEM
148.775,00
2,07
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
11.525,00
0,16
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
173.690,00
2,42
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
685.443,71
9,55
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
270.770,00
3,77
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
13.000,00
0,18
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
195.000,00
2,72
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
169.130,53
2,36
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
819.540,00
11,42
14
GOSPODARSTVO
190.500,00
2,65
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1.080.406,18
15,05
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
594.569,99
8,28
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
99.000,00
1,38
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
259.040,00
3,61
19
IZOBRAŽEVANJE
1.633.690,00
22,76
20
SOCIALNO VARSTVO
445.150,00
6,20
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
358.292,68
4,99
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
30.365,74
0,42
SKUPAJ ODHODKI:
7.177.888,83
100,00
« 
4. člen 
V 8. členu se za tabelo doda stavek: »Če občina zaradi neenakomernih prilivov ne more v predpisanih rokih poravnavati svojih tekočih obveznosti, se lahko župan in predsednik posamezne krajevne skupnosti dogovorita drugače kot to določa prvi odstavek tega člena.«
5. člen 
V 13. členu se znesek »52,688,11 €« nadomesti z zneskom »30.365,74 €«.
6. člen 
V 14. členu se znesek »25.000,00 €« nadomesti z zneskom »0,00 €«.
7. člen 
V 15. členu se znesek »675.000,00 €« nadomesti z zneskom »0,00 €«.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2015-11-102/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.