Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3730. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota, stran 10789.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14; v nadaljevanju: ZV-1), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba o oskrbi s pitno vodo), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 76/11 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) ter »Pogodbe o izgradnji obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. seji dne 26. novembra 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, z dnem 1. 1. 2016 prevzame in prične izvajati gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnih območjih, določenih z vsakokrat veljavnim odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen 
Za podpis pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za Mestno občino Murska Sobota in za dokončno uskladitev vsebine pogodbe z javnim podjetjem Vodovod sistema B d.o.o. ter ostalimi občinami, se pooblasti župana Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0142/2015-1(187)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost