Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3720. Spremembe Statuta Občine Miren - Kostanjevica, stran 10761.

  
Na podlagi 19.b člena in tretjega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  S T A T U T A 
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Statutu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) se v šestem odstavku 12. člena, v osmem odstavku 21. člena, v petem odstavku 22. člena, v šesti in sedmi alineji drugega odstavka 31. člena, v drugem odstavku 41. člena, v prvem odstavku 60. člena, v prvem odstavku 61. člena, v prvem in drugem odstavku 64. člena in v tretjem odstavku 85. člena besedi »tajnik občine« nadomestita z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen 
Določba štirinajste alineje 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– dajejo neobvezujoča mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občine, ki se nahaja na območju posamezne krajevne skupnosti, ali ga posamezna krajevna skupnost uporablja«.
Za zadnjo alinejo 69. člena se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju.«
3. člen 
Določba prvega odstavka 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma samostojno opravljajo naslednje naloge:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– opravljajo naloge na področju splošne komunalne dejavnosti,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.«
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Spremembe Statuta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-23/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost