Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3714. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči, stran 10743.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. člena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 2., 21., 22. in 23. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), 3., 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči 
1. člen 
Spremeni se šesta alineja 10. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/11) tako, da se nadomesti »15. decembra« s »5. decembra«.
2. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0010/2015-8
Kanal ob Soči, dne 26. oktobra 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.