Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec, stran 10790.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in št. 85/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 26. 11. 2015 in Občinski svet Občine Vipava na 11. seji dne 26. 11. 2015 sprejela
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 35/09 – v nadaljevanju Pravilnik) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če je v vrtec, enoto vrtca oziroma oddelek prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu, posamezni enoti vrtca oziroma oddelku prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: Komisija) na način in na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.«
2. člen 
Četrta alineja prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– en do največ štirih predstavnikov staršev, ki jih imenuje svet zavoda.«
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani Komisije, razen predstavnikov staršev, so imenovani za dobo štirih let. Predstavnike staršev se imenuje za dobo enega leta. Predstavniki so lahko večkrat ponovno imenovani.«
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Predstavniki staršev v Komisiji so praviloma starši otrok iz enot vrtca ali oddelkov, v katerih prihaja do prekomernega vpisa in ne morejo biti starši, ki vpisujejo otroka v te enote oziroma oddelke.«
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija odloča o vseh prejetih vlogah za sprejem v vrtec, za posamezno enoto vrtca oziroma oddelek, ki so prispele do izteka roka javnega razpisa. Otrokom se ponudi prosto mesto v enoti oziroma oddelku vrtca, ki so ga v vlogi navedli kot prva izbira. Vlagatelj lahko na vlogi navede tudi drugo enoto oziroma oddelek (druga izbira), v katerega želi vključiti otroka, če ne bo sprejet v enoto oziroma oddelek prve izbire.«
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih otrok najprej izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Preostale vpisane otroke Komisija točkuje upoštevajoč naslednje kriterije:
Kriterij 1: Starši ali eden od staršev (enostarševska družina) imajo skupaj z otrokom prebivališče na območju občine ustanoviteljice, za vključitev v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občine ustanoviteljice 
145 točk
Kriterij 2: Starši ali eden od staršev (enostarševska družina) imajo skupaj z otrokom prebivališče na območju občine ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice in vpisujejo otroka v vrtec v rednem roku v program montessori
145 točk
Kriterij 3: Starši ali eden od staršev (enostarševska družina) imajo skupaj z otrokom prebivališče na območju občine soustanoviteljice, za vključitev v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občne ustanoviteljice 
143 točk
Kriterij 4: Tujci, starši, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno prebivališče v občini ustanoviteljici 
smiselna uporaba kriterija 1, 2 ali 3
Kriterij 5: Odložitev obiskovanja pouka v prvem razredu v skladu z zakonom o osnovni šoli 
30 točk
Kriterij 6: Starši v razpisanem letu hkrati vpisujejo dvojčke, trojčke
30 točk
Kriterij 7: Otrok eno leto pred vstopom v šolo
25 točk
Kriterij 8: Zaposlenost oziroma status rednega študenta obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino 
25 točk
Kriterij 9: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok poleg otroka, ki ga vpisujejo
20 točk
Kriterij 10: Vpis v dnevni program 
15 točk
Kriterij 11: Zaposlenost samo enega od staršev
10 točk
Kriterij 12: Uvrščenost na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije v preteklem letu 
8 točk
Kriterij 13: Uvrščenost na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu v preteklem letu 
5 točk
Kriterij 14: Število otrok v družini
za vsakega otroka 3 točke
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Točke se seštevajo. Kriterija 5 in 7 ter 8 in 11 se med seboj izključujeta. Prednost imajo vpisani otroci, ki dosežejo najvišje število točk. Če več otrok doseže enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi mesta otroci, ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
V primerih popolnitve prostih mest na lokaciji druge izbire enote oziroma oddelka vrtca imajo prednost starejši otroci. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Resničnost navedb v vlogi za vpis, starši dokazujejo z ustreznimi listinami, Komisija pa lahko pri pristojnih organih preveri njihovo resničnost.
5. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi prejšnjega člena Komisija določi prednostni vrstni red.«
6. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-1/2009
Ajdovščina, dne 27. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Št. 602-2/2009-3
Vipava, dne 27. novembra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost