Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3716. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči, stran 10754.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 
1. 
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnova za plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Dnevni 
program 
(do 9 ur)
Poldnevni 
program 
(do 6 ur)
I. STAROSTNO OBDOBJE 
– oddelki 1–3 let
470,26
376,21
II. STAROSTNO OBDOBJE 
– oddelki 3–6 let
318,16
270,44
I. in II. STAROSTNO OBDOBJE 
– Kombinirani
333,44
266,75
2. 
Staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči in obiskujejo vrtec na območju Občine Kanal ob Soči, se za prvega otroka zniža plačilo za en dohodkovni razred.
3. 
V primerih odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 1,95 EUR dnevno. Kosilo in popoldanska malica skupaj 1,60 EUR dnevno. Stroški živil se za starše odbijajo v deležu, kot je določeno z odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca.
4. 
Staršem otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za prvega otroka za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem na območju Občine Kanal ob Soči, mora za znižanje vrtca vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od prvega dne naslednjega meseca po odobritvi vloge.
5. 
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka en ali dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena 15 koledarskih dni pred počitniško rezervacijo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za prvega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev otroka iz državnega proračuna. V obdobju med julijem in avgustom prehajanje iz programa ni možno.
6. 
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.
7. 
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. v ali 1. 8. v tekočem letu.
8. 
Starši, ki bodo vpisali otroka v vrtec, morajo v roku treh tednov predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal po prvem mesecu obiskovanja programa. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo.
9. 
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 4., 5., 6. in 7. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju Občine Kanal ob Soči, in ima vsaj eden izmed staršev stalno prebivališče v občini. Poravnane morajo biti tudi vse finančne obveznosti do vrtca.
10. 
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka več kot 10 minut dnevno, vrtec zaračuna zamudno uro v višini 2,10 EUR.
11. 
Občina Kanal ob Soči bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.
12. 
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči št. 9000-0005/2014-7 z dne 22. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 41/14) preneha veljati z dnem pričetka uporabe tega sklepa.
13. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 12. 2015 dalje.
Št. 9000-0010/2015-6
Kanal ob Soči, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.