Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center), stran 10788.

  
Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. redni seji dne 26. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
1. člen 
Za 1. členom Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno servisno cono »Noršinska« (Uradni list RS, št. 16/03) se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska«, ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v septembru 2015, pod št. U12-15.«
2. člen 
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
B) GRAFIČNI DEL«
3. člen 
Tretja alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– max. vertikalni gabarit predvidenih poslovnih objektov obsega največ tri poslovne etaže nad terenom (P+2); vertikalni gabariti proizvodnih in skladiščnih objektov niso omejeni in se prilagodijo zahtevam predvidene tehnologije proizvodnje in skladiščenja.«
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se za drugim odstavkom doda besedilo:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »Zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »Študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni s predpisom o izdelavi zasnove oziroma študije požarne varnosti.
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Znotraj območja ni predvidenih objektov za katere bi bila potrebna gradnja zaklonišč, v vseh predvidenih objektih pa je potrebna ojačitev prve plošče; na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10) in Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15).
Območje leži znotraj poplavnega območja (POPL 2) zato je pri gradnji objektov potrebno upoštevati ukrepe, ki so predvideni v Smernicah ARSO k zazidalnemu načrtu. Ukrepi so natančneje opredeljeni v tekstualnem delu ZN.
Območje ne leži na območju, kjer bi bila povečana ogroženost zaradi erozivnosti in plazovitosti.«
5. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dopustna so odstopanja od grafičnih prilog zazidalnega načrta glede velikosti posameznih objektov in izvedbe infrastrukturnih priključkov, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago ter pridobiti soglasja pristojnih služb. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.«
KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska«, so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
7. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska«, se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2015-21(182)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost