Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3737. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2016, stran 10793.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 69. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine Celje za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.823.765
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.562.602
70
DAVČNI PRIHODKI
6.515.261
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.238.456
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
983.793
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
292.527
706 DRUGI DAVKI
485
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.047.341
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
818.133
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
9.081
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
86.029
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
64.530
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.069.568
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.050
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.287
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
10.763
73
PREJETE DONACIJE
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
215.749
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
215.749
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
33.364
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
33.364
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.051.981
40
TEKOČI ODHODKI
1.962.976
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
682.553
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
102.386
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.041.771
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
122.590
409 REZERVE
13.676
41
TEKOČI TRANSFERI
4.233.314
410 SUBVENCIJE
391.688
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
2.438.269
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
32.279
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.371.078
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
517.677
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
517.677
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
338.014
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PU
338.014
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I–II)
1.771.784
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
1.100.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.100.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.100.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
588.081
55
ODPLAČILA DOLGA
588.081
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
588.081
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
2.283.703
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
511.919
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–1.771.784
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2014
1.431.854
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
(3) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. zadeve: 410-34/2015
Celje, dne 16. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost