Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 10741.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. izredni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen 
V Odloku oodvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 40/01, 96/07 in 101/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda občina zagotavlja na območju celotne Občine Cankova na podlagi tega odloka, v skladu z predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Gospodarska javna služba se opravlja v režijskem obratu (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-27/2015
Cankova, dne 1. decembra 2015
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.