Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2922. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic
2923. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic
2924. Sklep o določitvi kandidatov, ki opravljajo funkcijo poslancev v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih
2925. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
2926. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije
2927. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2928. Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2929. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2930. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

2931. Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev
2932. Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila
2933. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

USTAVNO SODIŠČE

2934. Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic

BANKA SLOVENIJE

2935. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2936. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2937. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije
2938. Kodeks etike za babice Slovenije

OBČINE

Beltinci

2939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Dokležovje

Bistrica ob Sotli

2959. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah

Bovec

2940. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
2941. Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici

Cerknica

2960. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tabora (EŠD 7830) ter cerkve Marijinega rojstva (EŠD 66) v Cerknici za kulturni spomenik lokalnega pomena

Cerkno

2942. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2014
2943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva

Dobje

2961. Pravilnik o sofinanciranju programov upokojenskih društev iz proračuna Občine Dobje

Grad

2944. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Komen

2962. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2014
2963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

2964. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah
2965. Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
2966. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj

Krško

2945. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu staro jedro Leskovec pri Krškem
2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici)
2947. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2014
2948. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 5/2014

Ljubljana

2949. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

2950. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Miren-Kostanjevica

2952. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica

Slovenske Konjice

2967. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice
2968. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2014

Sodražica

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica
2954. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica

Šentjur

2955. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3

Škofja Loka

2956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
2957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
2958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka – Mesto

POPRAVKI

2969. Popravek Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško
2970. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
2971. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost