Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Ob-3552/14 , Stran 2206
Ob-3552/14
Javni zavod Triglavski narodni park na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), in Odlokom o načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter uporabnika: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, Bled. 2. Opis predmeta prodaje: a) stanovanje št. 1, v izmeri 73,70 m2 (številka dela stavbe 2190-25-1) – trenutno še zasedeno z najemnikom, katerega najem preneha ob morebitni prodaji stanovanja; ter pripadajoč solastniški delež na splošnih skupnih delih stavbe; b) neizdelano stanovanje št. 3, v izmeri 73,55 m2 (številka dela stavbe 2190-25-3)- dejansko skladišče oziroma podstrešje, tako tudi po gradbenem dovoljenju; ter pripadajoč solastniški delež na splošnih skupnih delih stavbe; obe na naslovu Rečiška cesta 1a, Bled, parcelna št. 429/2, k.o. Bled, c) parcela št. 429/3, k.o. Bled. Za kupca stanovanj bo ustanovljena služnostna pravica dostopa do objekta in služnost parkiranje vozila, kar je že vključeno v izklicno ceno. Zaradi obstoja predkupnih pravic se bo dražilo posebej posamezno stanovanje in posebej parcela. Stanovanje št. 1 in neizdelano stanovanje št. 3 se prodajata kot celota, torej ju je možno kupiti le skupaj. Objekt ima vzpostavljeno etažno lastnino, vpis v zemljiški knjigi je urejen. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet z nepremičninami in morebitne druge stroške) plača kupec. Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 3. Izklicna cena skladno s cenitvami cenilca je za stanovanje št. 1 s solastniški deležem: 77.000 EUR; neizdelano stanovanje št. 3 s solastniški deležem 15.900 EUR; parcelo št. 429/3, k.o. Bled: 7.714,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je: 250,00 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec mora plačati kupnino v roku 30 dni od izdaje računa na transakcijski račun TNP. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu TNP, na Ljubljanski cesti 27 na Bledu, v II. nadstropju, in sicer 20. 10. 2014, z začetkom ob 12. uri. 6. Višina varščine je 10% izklicne cene in sicer za stanovanje št. 1: 7.700 EUR (za zasedeno stanovanje); neizdelano stanovanje št. 3 s solastniški deležem 1.590 EUR; parcelo št. 429/3, k.o. Bled: 771,40 EUR. Vplačati jo je treba pred začetkom dražbe na številko računa IBAN SI 56 0110 0603 0254 226, s sklicem na številko SI00 478-1-2014. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrača. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po končani dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, TNP zadrži njegovo varščino. 7. Na stanovanju št. 1 obstoji predkupna pravica obstoječega najemnika, na nepremičnini parcela št. 429/3, k.o. Bled pa predkupna pravica skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. 8. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na tel. 04/5780-202, Aleksandra Žumer, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure. Ogled predmetov javne dražbe je mogoč po predhodnem dogovoru. 9. Upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti: – potrdilo o plačani varščini, kateremu je priložena celotna številka TRR računa za primer vračila varščine in podatek o davčni številki; – kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb, slednji tudi overjeno pooblastilo). Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine, sprejema dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe: – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja, – na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma izkliče najvišjo ponujeno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila v 10 dneh po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Javni zavod Triglavski narodni park

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti