Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici), stran 7876.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 106/10 – popr., 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 35. seji, dne 11. 9. 2014, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici)
1. člen
V 2. členu Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01, 74/10 in 62/11) se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici (zraven avtobusne postaje na Vidmu - domačija Jesenšek, Kolodvorska ul. 7 in 7a) vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge z dne junij 2014:
A)  TEKSTUALNI DEL
B)  GRAFIČNI NAČRTI
   1. Izsek iz grafičnega načrta
   kartografskega dela občinskega planskega
   akta                     M 1:5 000
   2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
   območji                    M 1:5 000
   3. Območje podrobnega načrta z obstoječim
   parcelnim stanjem               M 1:1 000
   4. Ureditvena situacija             M 1:500
   5. Potek omrežij in priključevanje objektov
   na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno
   javno dobro                   M 1:500
   6. Načrt parcelacije              M 1:500
C)  POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
   OZIROMA PODATKOV
   O PROSTORSKI UREDITVI
D)  PRILOGE
   1. Izvleček iz hierarhično višjega
   prostorskega akta
   2. Prikaz stanja prostora na obravnavanem
   območju
   3. Strokovne podlage
   4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja
   prostora
   5. Obrazložitev in utemeljitev akta
   6. Povzetek za javnost.«
2. člen
V 3. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici na severni strani meji na večstanovanjsko stavbo Cesta 4. julija 50, na severozahodni strani na avtobusno postajo Krško, na jugozahodni strani na stavbo železniške postaje Krško, na vzhodni strani na Kolodvorsko ulico. Območje zajema zemljišča (v celoti ali del) s parc. št. 220/1, 216/2, 269/2, 271/1, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7 in 815, vse k.o. Stara vas. Območje je velikosti ca. 0,4 ha in je razvidno v grafični prilogi.«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda besedilo:
»Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici so dopustne zgoraj navedene dejavnosti.«.
4. člen
Za 5.b členom se doda nov 5.c člen, ki se glasi:
»5.c člen
Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici je poleg objektov navedenih v prvem odstavku 5.b člena dopustna gradnja še:
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom:
– Majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: samo nadstrešek nad parkirišči in vetrolov.
– Pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajeno spominsko obeležje, spomenik; pomožni cestni objekti:objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave.
– Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja).
– Samostojno parkirišče: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi.
– Objekt za oglaševanje.
– Pomožni komunalni objekt: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt-revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok.
– Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: samo meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka in objekt za hidrološki monitoring površinskih voda.«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se črtata 4. in 5. točka, dosedanje 6. do 14. točka postanejo 4. do 12. točka.
V drugem odstavku 7. člena se črta 5. točka, dosedanje 6. do 10. točka postanejo 5. do 9. točka.
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici so dopustne novogradnje, dozidave, nadzidave, odstranitve, rekonstrukcije, spremembe namembnosti v okviru dopustnih vrst objektov in dejavnosti na območju ter vzdrževanje objektov.«.
6. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici
Načrtovana je rekonstrukcija in dozidava stavbe Kolodvorska ulica 7a za namen ureditve zdravstvenega centra. Na mestu stavbe Kolodvorska ulica 7 je načrtovana gradnja poslovne stavbe z možnostjo razvoja programa zdravstvenega centra z lepotnimi, sprostitvenimi in drugimi programi ali za opravljanje centralnih dejavnosti, kje se prepletajo trgovske, oskrbne in storitvene dejavnosti ter bivanje. Parkirne površine za potrebe obeh stavb so načrtovane med stavbama in severovzhodno od stavbe Kolodvorska ulica 7a. Parkirne površine je možno nadkriti. Dopustna je gradnja podzemne garaže v dveh etažah kot je razvidno iz grafične priloge. Število parkirišč in etažnost podzemne garaže je odvisna od izvajanja dejavnosti na tem območju.«.
7. člen
Na koncu prvega odstavka 9. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Horizontalni in vertikalni gabarit ter regulacijske linije na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici so prikazani v grafični prilogi »Ureditvena situacija«.
Četrta alineja drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Zdravstveni center in poslovna stavba ob Kolodvorski ulici
Stavba zdravstvenega centra je zasnovana v obliki kareja z notranjim pokritim atrijem. Poslovna stavba je zasnovana v obliki črke »L«. V primeru izkazane potrebe po nadgradnji programov zdravstvenega centra je dopustna tudi združitev stavb v oblikovno zaključeno celoto v okviru določene gradbene meje, upoštevajoč gradbeno linijo. Izven gradbene meje je dopustna gradnja konzolnih previsov, balkonov, teras, požarnih stopnic, vhodov, vetrolovov in klančin. Etažnost stavb je načrtovana maksimalno P+3. V okviru poslovne stavbe je dopustna gradnja dvoetažne podzemne garaže. Višina stavb je do 13,5 m nad koto Kolodvorske ulice, pri stavbi železniške postaje (161,90 m n.v.).
Streha je ravna, enokapna ali dvokapna z naklonom do 20°. Kritina se prilagaja konstrukciji strehe in je sive barve. Ravna streha je lahko tudi ozelenjena.
Oblikovanje fasade ob Kolodvorski ulici mora biti reprezentančno. Predlagana je uporaba fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Barve so umirjenih, neizrazitih tonov, vendar je mož­na uporaba širokega spektra z možnostjo kombiniranja barv. Izrazitejše barve so dopustne le kot fasadni poudarki. Uporaba flourescentnih barv ni dopustna. Oblikovanje odprtin in členitev fasade je svobodna, slediti mora funkciji objekta in skladnemu oblikovanju fasade. Nadstreški nad parkirišči morajo biti sodobno oblikovani in poenoteni.
Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno graditi tudi izven določene gradbene meje, na parceli namenjeni gradnji. Glede velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov se uporabljajo določila veljavne uredbe. Vhodi in dovozi v stavbe so iz Kolodvorske ulice. V poslovni stavbi je dopustna gradnja dvoetažne podzemne garaže. Velikost garaže je določena v grafični prilogi »Ureditvena situacija«. Predvidi se peš povezava med kompleksom zdravstvenega centra in avtobusno postajo Krško, ki jo je dopustno nadkriti. Na zemljišču parc. št. 269/2, k.o. Stara vas se ohranjajo zelene površine.
Velikost in oblika parcel namenjenih gradnji je prikazana v grafičnem načrtu »Načrt parcelacije«. Parcele je dopustno združevati.
Na območju se ohranja divji kostanj. Ob parkirišču, ki meji na zemljišče večstanovanjske stavbe Cesta 4. julija 50 se izvede zasaditev s krajevnimi vrstami dreves.«.
8. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108 m levo in desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira, je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi pridobiti projektne pogoje in soglasje h projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške infrastrukture.«.
9. člen
Za enaindvajsetim odstavkom 13. člena se doda nov dvaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(22) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici se priključki na Kolodvorsko ulico uredijo širine najmanj 5,5 m z ustreznimi radiji glede na vrsto prometa in ustrezno signalizacijo. Urediti odvodnjavanje priključka in parkirnih prostorov.«.
10. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatna parkirna mesta za osebna vozila so v podzemni garaži št. 1 (vzhodno od tržnice). V garaži je v treh podzemnih etažah pod trgom 192 GM.«.
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Garaža ima status javne garaže. Temu je potrebno prilagoditi vse elemente podzemnih garaž.«.
Za desetim odstavkom 14. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici je v končni fazi načrtovana ureditev 26 parkirnih mest. Možna je tudi uporaba javnih parkirnih površin, ki so urejena ob Kolodvorski ulici. Dodatne parkirne površine je možno zagotoviti v načrtovani dvoetažni podzemni garaži v sklopu poslovne stavbe. Pod koto nivoja podtalnice se predvidi zaščito pred vdorom podtalnice v garažo.«.
11. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici se ob vozišču motornega prometa zgradi ločena kolesarska steza s pločnikom, širine 2,95 m (fazno v skladu z načrtovano izvedbo projekta).«.
12. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu predpisom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. V skladu s predpisi je potrebno zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti naj bodo podtalni, izven prometnih površin, tako da so stalno dostopni.«.
Za petim odstavkom 19. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za potrebe zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici se obnovijo vodovodni priključki s priključitvijo na obstoječ javni vodovod PE 110, ki poteka zahodno od območja, ob avtobusni postaji.«.
13. člen
V 20. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici se rekonstruirajo obstoječi priključki na kanalizacijsko omrežje, greznice se izpraznijo in zasujejo. Pri izgradnji priključkov na glavni kanal, ki poteka po Kolodvorski ulici je treba upoštevati končno umestitev stavb na območju. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu iz vodotesnih materialov s priključitvijo na glavni kanal.«.
Za šestim odstavkom 20. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati veljavne predpise o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško.«.
14. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij)
Na območju je dopustna gradnja optičnega telekomunikacijskega omrežja v skladu s pogoji upravljavca.«.
15. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici poteka distribucijsko plinovodno omrežje delovnega tlaka do 4 bar, odsek P100-PE 36 in priključna plinovoda do objektov, ki se ohranjata. Vsi posegi v obstoječe omrežje se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca.«.
16. člen
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odpadke iz dejavnosti zdravstvenega centra se zbira ločeno in oddaja pooblaščenemu odjemalcu.«.
17. člen
Prvi stavek prvega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »V okviru zaščite pred požarom se v skladu z veljavnimi predpisi izvedejo naslednji ukrepi:«.
18. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici je načrtovana fazna gradnja. V prvi fazi se zgradi zdravstveni center etažnosti P+1 in uredijo parkirne površine v sklopu parcele namenjene gradnji parkirišča, jugozahodno od stavbe zdravstvenega centra (GP2- na grafiki »Načrt parcelacije)«. Dodatna parkirna mesta se v prvi fazi za potrebe zdravstvenega centra koristijo na javnih parkirnih površinah ob lokalni mestni cesti LK 192181 Kolodvorska ulica.
V drugi fazi se uredijo parkirišča severno od stavbe zdravstvenega centra (GP3- na grafiki »Načrt parcelacije) in jugozahodno od stavbe zdravstvenega centra (GP4- na grafiki »Načrt parcelacije). Parkirne površine je v končni fazi, ob gradnji poslovne stavbe dopustno zgraditi v dvoetažni podzemni garaži.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek 31. člena postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2014-O503
Krško, dne 11. septembra 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti