Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 147/2014 Ob-3515/14 , Stran 2209
Št. 147/2014 Ob-3515/14
Svet zavoda Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux mines 28, 4290 Tržič, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter sklepa 32. korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Tržič z dne 5. 9. 2014, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Vrtca Tržič. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D): – izpolnjevati mora pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, – imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in – imeti opravljen ravnateljski izpit. Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidat mora k prijavi poleg življenjepisa priložiti: – program vodenja zavoda za prihodnjih pet let; – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – dokazilo o nazivu, opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, – opis in dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje, 2. pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – dokazilo, da je državljan Republike Slovenije; – originalno potrdilo o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – originalno potrdilo sodišča, da zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču (izven kraja prebivališča) zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan tudi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Izbrani kandidat bo imenovan za petletni mandat. Predviden začetek dela je 11. 2. 2015. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux mines 28, 4290 Tržič, z oznako »Razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto ali če bo zadnji dan roka do 10. ure dostavljena v tajništvo Vrtca Tržič. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku. Kontaktna oseba: Suzana Smolej, tel. 04/59-71-600, elektronski naslov: info@vrtec-trzic.si.
Svet zavoda Vrtca Tržič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti