Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2950. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014, stran 7880.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 27. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13) ki se določi v naslednjih zneskih:
»
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      | zneski v EUR|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I   |skupaj prihodki             | 3.749.447,52|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II   |skupaj odhodki             | 3.749.447,52|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III  |proračunski primanjkljaj (I.–II.)    |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV   |prejeta vračila danih posojil in prodaja|       0|
|    |kapitalskih deležev           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V   |dana posojila in povečanje kapitalskih |       0|
|    |deležev                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI   |prejeta minus dana posojila       |       0|
|    |in spremembe kapitalskih deležev    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII  |zadolževanje              |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII  |odplačilo dolga             |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX   |sprememba stanja na računu       |       0|
|    |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X   |neto zadolževanje (VII.–VIII.)     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI   |neto financiranje (VI.+VII.–VIII.–IX.) |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   21.258,46|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA        |       |
|    |(9009 sklad)              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 007-08/2014
Ljubno, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti