Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Ob-3545/14 , Stran 2202
Ob-3545/14
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 (Uradni list RS, št. 9/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012000, ID številka za DDV: SI31214908. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena: Predmet prodaje so: 1. Stavbna zemljišča, zelene površine, ki v naravi predstavljajo površine za golf igrišče na vplivnem območju kulturnega spomenika (Zadrže – Dvorec Jelšingrad) ter območju spomenika oblikovane narave Grajski park v Jelšingradu, na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti ter kulturno zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/92). Predmet prodaje so: – stavbna zemljišča- parcele št. *2/0 (1079 m2) *5/0 (129 m2), 1/3 (219 m2), 16/3 (12140 m2), 16/7 (89108 m2), 16/8 (1145 m2), 2/10 (529 m2), 2/11 (14764 m2), 2/12 (34 m2), 2/5 (725 m2), 2/9 (857 m2), 4/1 (1303 m2), 4/10 (2692 m2), 4/8 (672 m2), 5/1 (295 m2), 5/2 (1197 m2), 6/2 (1284 m2), 6/3 (961 m2), 6/4 (20 m2), *178 (108 m2), *179 (350 m2), vse k.o. 1201-Zadrže; – stavbna zemljišča- parcele št. 116/1 (3729 m2), 116/2 (1862 m2), 117/0 (2302 m2), 118/1 (4150 m2), 120/1 (2085 m2), 120/2 (2050 m2), 120/3 (2474 m2), 121/2 (815 m2), 121/3 (1039 m2), 121/4 (631 m2), 122/1 (432 m2), 122/10 (5512 m2), 122/3 (3543 m2), 122/4 (2949 m2), 122/6 (1616 m2), 122/7 (49 m2), 122/8 (376 m2), 122/9 (3247 m2), 123/2 (4712 m2), 123/4 (2323 m2), 123/5 (394 m2), 124/2 (5988 m2), 124/3 (2175 m2), 125/1 (3118 m2), 125/2 (8071 m2), 871/1 (1879) vse k.o. 1188-Dvor; – stavbna zemljišča- parcele št. 3/1 (14245 m2), 3/2 (3972 m2), obe k.o. 1202-Senovica. Navedene parcele so po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04) opredeljene kot površine za šport in rekreacijo (golf). Zemljišča parc. št. *2/0, *178/0, *179/0, 1/3, 2/10, 5/1, del 6/3 in del 16/8, vse k.o. Zadrže in parc. št. 121/3, 122/1, 122/7, 122/9 in 123/5, vse k.o. Dvor, so nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za gradnjo spremljevalnih objektov za golf igrišče. Zemljišča parc. št. 4/1, 4/8 in 4/10, vsa k.o. Zadrže so trenutno namenjena za izvajanje dejavnosti tenisa. V primeru uspešne dražbe, se Občina Šmarje pri Jelšah zavezuje, da bo na drugi lokaciji zagotovila nadomestna tenis igrišča v roku 2 let kolikor bo bodoči lastnik to zahteval. V tem času pa mora zagotoviti prosto uporabo tenis igrišč. 2. Stavbna zemljišča (2.a in 2.b), ki v naravi predstavljajo zemljišča primerna za gradnjo stavb. Gre za komunalno neopremljena stavbna zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) predvideno območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter območje eno in dvostanovanjskih stavb. Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju naselja Šmarje pri Jelšah. Investitor si mora potrebne priključke urediti sam na lastne stroške, v skladu s pogoji pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture, ki jih je že pridobil prodajalec, in sicer: – za napajanje poslovne cone Šmarje zahod na omenjenih parcelah, je električna energija na voljo na 20kV kablovodu pri Agipu, za priključitev objektov na distribucijsko omrežje pa bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostne priključne vode; – za zagotavljanje potrebnih količin vode za gašenje, bo potrebna postavitev več hidrantov, zaradi česar bo potrebno zagotoviti nov cevovod, dimenzije minimalno fi 90 mm. Dolžina novega cevovoda bo cca. 500 m; – za ureditev odvajanja fekalnih odpadnih vod, bo potrebno zgraditi nov priključni cevovod oziroma okoli 700 m ločene fekalne kanalizacije; – meteorne vode se bodo odvajale po ločenem cevovodu v vodotok; – za dovoz v poslovno cono se bo uporabljal obstoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste, ki poteka do več stanovanjskih hiš in ribnika. Na podlagi veljavne zakonodaje je potrebno na glavni cesti G2-107 urediti 3. pas. Predmet prodaje sta: a) stavbno zemljišče – parcele št. 19/4 (7.119 m2), 19/2 (2.390 m2) in 17/25 (796 m2), v skupni izmeri 10.305 m2, k.o. 1201-Zadrže in b) stavbno zemljišče – parcele št. 17/14 (3.056 m2) in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri 3.186 m2, k.o. 1201-Zadrže. 3. Stavbna zemljišča (zelene površine) – parcele št. 220/1 (1.483 m2), 219/3 (1.511 m2) in 219/5 (3.120 m2), v skupni izmeri 6.114 m2 vse k.o. Pijovci, ki v naravi predstavljajo zelene površine med vodotokom Lemberžica in lokalno cesto LC 406 101, opredeljene z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04). Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju poslovne cone Mestinje. Zemljišča niso primerna za gradnjo stavb. 4. Stavbna zemljišča (4.a in 4.b), ki v naravi predstavljajo zemljišča primerna za gradnjo stavb v Bevkovi ulici – Šmarje pri Jelšah. Možna je priključitev na naslednjo komunalno opremo (dovozna cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon). Zemljišče pod točko 3a ima zagotovljen kanalizacijski priključek na parceli, vodovodni priključek pa v neposredni bližini dovozne ceste, zemljišči pod točko 3b imata zagotovljen kanalizacijski in vodovodni priključek na parceli. Investitor si mora priključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. Na podlagi določil Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) je zemljišče opredeljeno kot območje eno in dvostanovanjskih stavb. Prostorsko se ureja v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93). Predmet prodaje sta: a) stavbno zemljišče – parcela št. 235/15 (795 m2) k.o. Šmarje pri Jelšah in b) stavbno zemljišče – parceli št. 235/17 (353 m2) in 235/19 (244 m2), v skupni izmeri 597 m2 obe k.o. Šmarje pri Jelšah. 5. Stanovanje št. 7 (trisobno), v 4. etaži, v skupni izmeri 83,81 m2 (s kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Rogaška cesta št. 9, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 1193/0, k.o. Šmarje pri Jelšah z identifikacijsko številko nepremičnine 1200-423-7. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za določen čas. 6. Stanovanje št. 6 (garsonjera), v 4. etaži, v skupni izmeri 24,65 m2 (s kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Rogaška cesta št. 9, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 1193/0, k.o. Šmarje pri Jelšah z identifikacijsko številko nepremičnine 1200-423-6. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za določen čas. Izklicna cena: – k 1. – zemljišča (zelene površine) na območju Jelšingrada (stavbna zemljišča pod točko 1.) se prodajajo skupaj kot celota po izklicni ceni 3.230.235,00 EUR. Kupčeva zaveza je plačilo morebitnih davčnih bremen, izhajajočih iz dejstva odprodaje; – k 2.a) – za zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 2.a) znaša 255.850,00 €, ki ne vključuje 22% DDV; – k 2.b) – za zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 2.b) znaša 70.975,00 €, ki ne vključuje 22% DDV; – k 3. – za zemljišče (zelene površine) na obrobju poslovne cone Mestinje v k.o. Pijovci (stavbno zemljišče pod točko 3.) znaša 9.800,00 €, ki ne vključuje 22% DDV; – k 4.a) – za zemljišče v Bevkovi ulici, Šmarje pri Jelšah (stavbno zemljišče pod točko 4.a) znaša 22.500,00 €, ki ne vključuje 22% DDV. – k 4.b) – za zemljišče v Bevkovi ulici, Šmarje pri Jelšah (stavbno zemljišče pod točko 4.b) znaša 16.900,00 €, ki ne vključuje 22% DDV; – k 5. – za stanovanje št. 7 (trisobno) na naslovu Rogaška cesta 9, 3240 Šmarje pri Jelšah (nepremičnina pod točko 5.) znaša 47.000,00 €; – k 6. – za stanovanje št. 6 (garsonjera) na naslovu Rogaška cesta 9, 3240 Šmarje pri Jelšah (nepremičnina pod točko 6.) znaša 16.000,00 €. V izklicni ceni za nepremičnine pod točko 2.a, 2.b, 4.a in 4.b je zajeta vrednost stavbnega zemljišča brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sitemu videno – kupljeno, prodajalec pa je zemljiškoknjižni lastnik vseh nepremičnin iz oglaševane prodaje. III. Najnižji znesek višanja izklicne cene: – za nepremičnine pod točko 1. je 5.000 EUR; – za vse ostale nepremičnine (pod točko 2.a, 2.b, 3., 4.a, 4.b, 5. in 6.) je 200 EUR. IV. Pogoji prodaje: – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Prodajna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom javne dražbe najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj z najboljšo ponudbo ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, je prodajalka upravičena zadržati njegovo kavcijo, ki v takšnem primeru šteje kot ara. – Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačana kavcija se všteva v kupnino. Plačilo celotne kupnine v predhodno predstavljenem roku, je bistvena sestavina te pogodbe. Če kupec ne plača kupnine po pogojih javne dražbe (načinu in roku) po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razvezano. V primeru razveze pogodbe po krivdi kupca je prodajalka upravičena zadržati plačano kavcijo, ki se v takšnem primeru šteje za aro. – Za zemljišča, ki imajo status stavbnih zemljišč je kupec ob ponujeni kupnini dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe in strošek vknjižbe lastninske pravice na kupca v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. – Za nepremičnine – stanovanja, je kupec ob ponujeni kupnini dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in strošek vknjižbe lastninske pravice na kupca v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. – Prenos lastninske pravice na kupca se bo izvedel po plačilu celotne kupnine. – Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe pod točko 1., se nahajajo znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika (Zadrže – Dvorec Jelšingrad; EŠD 4632) razglašene na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti ter kulturno zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter območja spomenika oblikovane narave Grajski park v Jelšingradu; ID. št. 1761, razglašenega na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/92). V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 28. 10. 2014, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, locirani v drugem nadstropju sedeža prodajalca, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer: – za dražbo nepremičnin pod točko 1. (zemljišča na območju Jelšingrada) s pričetkom ob 10. uri, – za dražbo nepremičnin pod točko 2.a (parc. št. 19/4, 19/2 in 17/25, k.o. Zadrže) s pričetkom ob 11. uri, – za dražbo nepremičnin pod točko 2.b (parc. št. 17/14 in 17/30, k.o. Zadrže) s pričetkom ob 11.15, – za dražbo nepremičnin pod točko 3. (parc. št. 220/1, 219/3 in 219/5, k.o. Pijovci) s pričetkom ob 11.30, – za dražbo nepremičnine pod točko 4.a (parc. št. 235/15, k.o. Šmarje pri Jelšah) s pričetkom ob 11.45, – za dražbo nepremičnin pod točko 4.b (parc. št. 235/17 in 235/19, k.o. Šmarje pri Jelšah) s pričetkom ob 12. uri, – za dražbo nepremičnine pod točko 5. (stanovanje št. 7 – trisobno, na naslovu Rogaška cesta 9, Šmarje pri Jelšah) s pričetkom ob 12.15, – za dražbo nepremičnine pod točko 6. (stanovanje št. 6 – garsonjera, na naslovu Rogaška cesta 9, Šmarje pri Jelšah) s pričetkom ob 12.30. Vsi kandidati za nakup so se najmanj 1 uro pred pričetkom posamezne javne dražbe dolžni izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno priglasi k javni dražbi tako, da: – plača kavcijo in prodajalcu predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe iz tega razpisa, pri čemer pa mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če ponudnika javne dražbe zastopa pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se na javno dražbo kot dražitelj priglaša pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se kot dražitelj priglasi fizična oseba; – predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se kot dražitelj prijavi samostojni podjetnik. Organizator javne dražbe pred pričetkom le-te preveri in potrdi pravilnost in pravočasnost posameznih prijav. VII. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo: »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli pa se kavcija vrne brezobrestno v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Plačano kavcijo prodajalec zadrži v primeru, če ponudnik, dražitelj odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti izklicne cene. Prodajalec je upravičen zadržati vplačano kavcijo tudi v primeru, če pride do razveze prodajne pogodbe po krivdi kupca. VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin dobijo vsi interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah pri kontaktni osebi, mag. Zinki Berk oziroma na tel. 03/817-16-22. IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V takšnem primeru je prodajalka dolžna vrniti vsem potencialnim ponudnikom vplačano kavcijo, brezobrestno. X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah – www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti