Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 301-44/2014-1 Ob-3569/14 , Stran 2194
Št. 301-44/2014-1 Ob-3569/14
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13, 28/14) in na podlagi 35. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14, v nadaljevanju: odlok) naslednji
javni razpis
za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem – zavezancem za plačilo komunalnega prispevka. III. Namen javnega razpisa Namen sofinanciranja plačila komunalnega prispevka investitorjem proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 450.000,00 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.070 – Finančne spodbude podjetnikom. V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 5.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo: – podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno – raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta (za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p.,če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.) – podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica, – podjetja, ki imajo poravnane vse davke in prispevke. Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12), vendar so prejeta sredstva porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega razpisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim bila sredstva dodeljena. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg vseh splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo še naslednje pogoje: – podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje: – ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, – podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. – podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči. Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013) Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da: 1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga; 3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR); 4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz; 5) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči; 6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije(EU) št.1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije(EU) št.360/2012 do zgornje meje določene v Uredbi 360/2012; 7) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR); 8) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o: – vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, – drugih že prejetih(ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih; 9) da bo pisno obvestila prejemnika: – da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št.1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), – o znesku »de minimis« pomoči; 10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči. 5.2. Pogoji za dodelitev/izplačilo sredstev, vračilo sredstev: – prejemniki pomoči iz naslova tega razpisa morajo v treh letih po zaključku investicije zagotoviti nova delovna mesta povezana z izvajanjem prijavljene investicije. Nova delovna mesta morajo biti povezana z izvajanjem začetne investicije ali investicije v razširjanje in diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena v treh letih po dokončani investiciji. Kot zaključek oziroma dokončanje investicije se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje. Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranjena – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka. – upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. – do sredstev iz naslova razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine. – do sredstev iz naslova razpisa je upravičeno podjetje, ki predloži pravnomočno odločbo o odmeri komunalnega prispevka. – pogoj za izplačilo sredstev je, da upravičenec najkasneje do 24. 12. 2014 pristojnemu organu predloži dokazilo o plačilu celotnega oziroma z odločbo o dodelitvi sredstev določenega nesubvencioniranega dela komunalnega prispevka. – pogoj za izplačilo sredstev je, da sofinancer prejme s strani upravičenca podpisano pogodbo o sofinanciranju investicije v izgradnjo proizvodnega, obrtnega ali objekta za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti. Upravičenec, ki ne zgradi objekta v pogodbi določenem roku ali ne zgradi objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka ali ne izpolni pogojev iz prve alineje točke 5.2. tega razpisa, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja v rokih določenih v odloku in s pogodbo. VI. Upravičeni stroški Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca za plačilo. VII. Višina odobrenih sredstev: Komunalni prispevek se sofinancira v višini največ 80% vrednosti posameznega faktorja dejavnosti iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14) ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50% vrednosti posameznega indeksa iz 7. člena navedenega odloka. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. VIII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril: Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje 2.17). Projekt, ki je prejel 30 ali več točk od možnih 70 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 30 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirano iz naslova javnega razpisa. Kvalitativna merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlogo po kvalitativnih merilih oceni komisija za spodbujanje podjetništva. Ocena se poda na podlagi bonitetne ocene prijavitelja, vsebine poslovnega načrta, referenc podjetja, in ekonomske upravičenosti investicije glede na situacijo na trgu, osebne predstavitve investicije in ogleda lokacije. Pozitivno mnenje komisije je pogoj za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka. Po izvedenem postopku ocenjevanja pristojni organ izda odločbo, s katero odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Na podlagi odločbe o odobritvi sofinanciranja plačila komunalnega prispevka prejme podjetje državno pomoč, skladno z določili odloka in tega javnega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk in pridobile pozitivno mnenje po kvalitativnih merilih presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridržuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk po kvantitativnih merilih. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z višjim številom točk. V primeru enakega števila točk po kvantitativnih merilih imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk pri merilu projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije, nadalje pri merilu vrsta investicije, nadalje pri merilu neto tlorisna površina, nadalje pri merilu sodobna tehnologija, nato pri merilu tržna naravnanost in nazadnje pri merilu vpliv na okolje. Zoper mnenje komisije, pritožba ni možna. Pritožba je možna glede pravilnosti izračuna in vnosa dodeljenih točk v skupno število točk. Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena skladno z odlokom. IX. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2014, od 1. 1. 2014 do vključno 24. 12. 2014. X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do vključno 14. 11. 2014. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 14. 11. 2014. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 14. 11. 2014 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in se ga prilepi na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni organ Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Pristojni organ lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Odpiranje prispelih vlog bo 17. 11. 2014. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka razpisa. XI. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/335-01-05 (Tatjana Gregorčič), 05/335-01-31 (Bojana Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti