Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-6/2014/1 Ob-3534/14 , Stran 2211
Št. 478-6/2014/1 Ob-3534/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) ter 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v njenem upravljanju
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: a) Objekt mejnega prehoda Gederovci v Občini Tišina, parc. št. 3/0 in 4/2, k.o. Sodišinci, v izmeri 1.318,00 m2 (parcela št. 3/0, k.o. Sodišinci) in v izmeri 1.157,00 (parcela št. 4/2, k.o. Sodišinci). Nepremičnina obsega stavbo objekta št. 110 in 113 ter dvorišče z zelenico. Nezazidano stavbno zemljišče na parceli št. 4/2, k.o. Sodišinci zajema površino na zadnji strani objekta in je del funkcionalnega zemljišča objekta mejnega prehoda. b) Počitniška enota (apartma) na naslovu Šterna 2, Poreč, Republika Hrvaška, parc. št. 819, k.o. Poreč, v izmeri 27,70 m2. c) Počitniška enota (apartma) na naslovu Šterna 3, Poreč, Republika Hrvaška, parc. št. 826, k.o. Poreč, v izmeri 27,70 m2. Nepremičnini sta počitniška apartmaja v Občini Poreč, v naselju Port Červar. Nepremičnine so v upravljanju prodajalca, pravno stanje nepremičnin je urejeno. Nepremičnine s parc. št. 3/0 in 4/2, k.o. Sodišinci (Objekt mejnega prehoda Gederovci) so zajete v programu razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem države, nepremičnini s parc. št. 819, k.o. Poreč in 826, k.o. Poreč (apartmaja) pa se prodajata na podlagi izjeme po 12. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Izhodiščna cena za nepremičnino mejnega prehoda Gederovci s parc. št. 3/0 in 4/2, k.o. Sodišinci je 110.000,00 EUR, za nepremičnino s parc. št. 819, k.o. Poreč je 29.000,00 EUR, za nepremičnino s parc. št. 826 pa 27.000,00 EUR. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 20. 10. 2014 do 12. ure, na naslov Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij; Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Republike Hrvaške (v primeru ponudbe za nakup nepremičnin v Poreču) lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar mora preveriti vsak ponudnik zase. Ponudnik lahko ponudi nakup vseh nepremičnin skupaj ali ene ali več nepremičnin. Kot najugodnejša se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo kupnino izmed vseh popolnih ponudb za posamično nepremičnino, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, komisija opravila še dodatna pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Dražba se izpelje po odpiranju ponudb, izklicna cena je enaka najugodnejši ponudbeni ceni, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Ponudbe se bodo odpirale dne 27. 10. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana. 4. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. 5. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Davek na promet nepremičnin po stopnji ni vključen v ceno in ga kupce plača pristojnemu slovenskemu oziroma hrvaškemu državnemu organu, v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. 7. Višina varščine Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10% (odstotkov) ponujene cene (za posamezno nepremičnino), na račun št.: RSSI56 0110 0630 0109 972, sklic 18 20311-2010003 – davčna številka kupca, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Gederovci/Poreč. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Tanjo Babič, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana, tel. 01/369-56-96 ali 051/353-661, e-pošta: tanja.babic@gov.si ali gp.ursiks@gov.si. Vse informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/. 9. Drugi pogoji za udeležbo na javnem zbiranju ponudb Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (osebno ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine. Poleg slednjega pa še: – potrdilo o plačani varščini v višini 10% od ponujene kupnine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – potrdilo o državljanstvu oziroma izpis iz poslovnega registra, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo v roku, ki je določen v 4. točki te objave. Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge ali tretje alineje drugega odstavka te točke, lahko le te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb. Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo po sklepu komisije, ki bo vodila javno odpiranje ponudb, izločen iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti