Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 76-42/2014-01 Ob-3544/14 , Stran 2191
Št. 76-42/2014-01 Ob-3544/14
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1 Parc. št. 258/30, v izmeri 399 m2, k.o. 1482 – Ragovo, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 32.614,26 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 293,92 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 1011/4, v izmeri 20171 m2, k.o. 996 – Žalec, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 1.968.689,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 355,29 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 2727/0, v izmeri 72 m2, parc. št. 2728/0, v izmeri 133 m2 in parc. št. 2729/0, v izmeri 79 m2, vse k.o. 2408 – Brestovica, osnovna namenska raba: poselitveno območje, območje stanovanj (prostorska enota KL-SK_J-49), izklicna cena za zemljišča znaša 10.394,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 417,96 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 459/1, v izmeri 2548 m2, k.o. 1884 – Loke pri Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 93.256,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Zemljišče je obremenjeno s stvarnimi služnostmi. Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,70 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 462/2, v izmeri 763 m2, k.o. 1884 – Loke pri Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 27.925,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,70 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 465/2, v izmeri 119 m2, k.o. 1884 – Loke pri Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 4.355,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 103,70 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 500/0, v izmeri 12021 m2, k.o. 2124 – Hrastje, do deleža 10593/12021, osnovna namenska raba: območje nezazidanega stavbnega zemljišča z oznako »MG« – območje malega gospodarstva, izklicna cena zemljišča znaša 646.173,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Na zemljišču stoji objekt, ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Strošek cenitve nepremičnine znaša 580,50 EUR (z vključenim 22% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 17. 10. 2014, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 76-42/2014 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnika pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnika oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnika. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladno z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2014, sprejetim s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v njegovo korist in morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 85. členom Zakona o urejanju prostora ima na nepremičnini po zaporedno št. 2 občina predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine občini, na območju katere leži predmetna nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastnik na nepremičnini pod zaporedno št. 7 uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z solastnikom sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 22. 10. 2014 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti