Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2955. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3, stran 7884.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – UPB1) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN
Na podlagi pobude zainteresiranega investitorja, se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za del območja EUP ŠE103/3, po postopku in na način, ki ga določajo Zakon o prostorskem načrtovanju in Pogodba za realizacijo prostorske ureditve in izvedbo komunalne opreme zemljišča na delu območja enote urejanja prostora z oznako ŠE103/3 s predhodno izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta št. 350-02/2014 (261), z dne 12. 9. 2014.
Z Občinskim prostorskim načrtom Občine Šentjur (v nadaljevanju: OPN) je določeno, da je območje ŠE103/3 namenjeno centralnim dejavnostim, bivanju in obrti (CDo) s predhodno izdelavo občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Interes investitorja oziroma pobudnika izdelave OPPN je, da se s sprejetjem OPPN za del območja ŠE103/3 omogoči ureditev zemljišč in gradnja novih objektov, skladno z namembnostjo območja ter pripadajoče komunalne in prometne infrastrukture.
2. člen
Območje OPPN
OPPN se izdela za del območja mesta Šentjur, ki je v OPN opredeljeno kot območje ŠE103/3.
Območje zajema naslednja zemljišča s parc. št. 406/8, 406/9, 406/4, 406/2 – del in 407/2 – del, vse k.o. Podgrad. Ocenjena velikost obdelave je 2.500 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za OPPN se izdelajo strokovne podlage s predhodno idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč pobudnika izdelave OPPN in Občine Šentjur.
Investitor izdelave vseh strokovnih podlag in OPPN je pobudnik Štefan Kopinšek, Vrbno 5a, 3230 Šentjur.
4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|     |meseci      |sept.|okt.|nov.|dec.|jan.|feb.|mar.|april|
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|opravila |akterji      |   |  |  |  |  |  |  |   |
|v     |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|postopku |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|sklep o  |občina      | X |  |  |  |  |  |  |   |
|pripravi |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|strok.  |načrtovalec    | X | X |  |  |  |  |  |   |
|podlage + |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|idejne  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|rešitve  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|izdelava |načrtovalec    |   | X |  |  |  |  |  |   |
|osnutka  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN   |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|pridob.  |nos.       |   |  | X | X |  |  |  |   |
|smernic – |urej.       |   |  |  |  |  |  |  |   |
|30 dni in |prostora     |   |  |  |  |  |  |  |   |
|uskl.   |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|dopolnitev|načrtovalec    |   |  |  | X |  |  |  |   |
|osnutka  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN   |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|javna   |občina/načrtovalec|   |  |  |  | X |  |  |   |
|razgrnitev|         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN – 30 |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|dni    |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|javna   |občina      |   |  |  |  | X |  |  |   |
|obravnava |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|1.    |OS        |   |  |  |  | X |  |  |   |
|obravnava |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|dop. osn. |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN   |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|zapisnik |občina      |   |  |  |  |  | X |  |   |
|o prip.  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|in    |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|predlogih |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|strokovna |načrtovalec    |   |  |  |  |  | X |  |   |
|stališča |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|stališča |župan       |   |  |  |  |  | X |  |   |
|do prip. |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|in    |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|predlogov |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|dopolnitev|načrtovalec    |   |  |  |  |  |  | X |   |
|predloga |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN   |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|mnenja k |nosilci      |   |  |  |  |  |  | X | X |
|predl.  |urej.       |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN – 30 |prostora     |   |  |  |  |  |  |  |   |
|dni    |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|2.    |OS        |   |  |  |  |  |  |  | X |
|obravnava |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|OPPN –  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|sprejem  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|objava v |občina      |   |  |  |  |  |  |  | X |
|uradnem  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|glasilu  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|končni  |načrtovalec    |   |  |  |  |  |  |  | X |
|elaborat |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|(po    |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
|objavi)  |         |   |  |  |  |  |  |  |   |
+----------+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje
3. RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste
4. Občina Šentjur
5. JKP Šentjur d.o.o.
6. Elektro Celje d.d.
7. Telekom Slovenije, d.d., Enota Celje (za telekomunikacije)
8. Slovenske železnice d.o.o.
9. Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Šentjur oziroma pooblaščenec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-02/2014
Šentjur, dne 15. septembra 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti