Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 354-40/2014 Ob-3572/14 , Stran 2197
Št. 354-40/2014 Ob-3572/14
Občina Škofja Loka, na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 38/10 in 28/14) ter ob smiselni uporabi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka
1. Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka. Koncesija se izvaja na način in pod pogoji, kot so opredeljeni z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 38/10 in 28/14) in z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L in 17/14 – EZ-1). 2. Vrsta postopka: postopek s pogajanji z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Škofja Loka. 3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijsko obdobje je 35 let in prične teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe in poteče s potekom istega dne v istem mesecu v 35 letu od dneva začetka koncesije. 4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani Občine Škofja Loka (http://www.skofjaloka.si). 5. Način, čas in kraj oddaje prijav: prijave se predložijo v zaprti kuverti, na kateri mora biti nalepljen izpolnjen obrazec Ovojnica. Prijave morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), v vložišče prispeti do 5. 11. 2014 do 12. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete. Prijave, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane ter jih bo koncedent neodprte vrnil pošiljatelju. 6. Izdelava prijave: za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora kandidat priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Koncedent si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti kandidat, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na kandidatovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave kandidata morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe kandidata in žigosane, posredovane v originalu. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje dejansko stanje. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi ocenjevanja popolnosti prijav oziroma ponudb zahteva dodatna dokazila za izpolnjevanje posameznih pogojev, če iz v prijavi oziroma ponudbi predloženih dokazil izpolnjevanja posameznega pogoja ni jasno razvidno ali se pri koncedentu pojavi dvom glede verodostojnosti predloženih dokumentov. Celotna prijavna dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo prijave s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev prijav. V primeru umika bo prijava neodprta vrnjena prijavitelju. 7. Predložitev skupne prijave več partnerjev: skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) prijavo. V takšnem primeru mora skupina v prijavi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne prijave posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. 8. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije: v pisni obliki na elektronski naslov: obcina@ skofjaloka.si. Po prejemu zahteve za dodatno pojasnilo bo kandidatu posredovano po elektronski pošti potrdilo o prejemu. Na drugače posredovana vprašanja koncedent ni dolžan odgovoriti. Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje do 27. 10. 2014 do 12. ure. Koncedent na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po roku iz prejšnjega odstavka, ni dolžan odgovoriti. Koncedent bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo objavil na spletni strani http://www.skofjaloka.si, pri objavi predmetnega javnega razpisa, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način. 9. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: po izvedeni II. fazi javnega razpisa, bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji končnih ponudb, v katerem bo v merilih za izbor najugodnejšega ponudnika določeno, da bo koncesija podeljena tistemu ponudniku, ki bo na podlagi povabila k oddaji končnih ponudb oddal pisno ponudbo, ki bo v seštevku podmeril A, B in C prejela največ točk: A) ponujena višina nadomestila za prevzeto distribucijsko omrežje, B) ponujena višina koncesijske dajatve, C) ponujeni plačilni rok za poplačilo nadomestila za prevzeto distribucijsko omrežje. Vsebina meril bo podrobeneje opredeljena v povabilu k oddaji končnih ponudb. 10. Faze postopka: koncedent bo postopek s pogajanji po predhodni objavi izvedel v treh fazah: Prva faza: kvalifikacija; Druga faza: ustna pogajanja; Tretja faza: oddaja končne prijave. V prvi (tej) fazi bo javni koncedent na podlagi predloženih prijav priznal usposobljenost kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje za priznanje usposobljenosti na podlagi tega javnega razpisa. Koncedent bo v fazo pogajanj vključil vse kandidate, ki jim bo priznana usposobljenost. Največje in najmanjše število kandidatov, ki bodo uvrščeni v fazo dialoga ni navzdol ali navzgor omejeno. V fazo dialoga se bodo uvrstili vsi kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost. V drugi fazi bo koncedent vsakega kandidata, ki mu bo priznal usposobljenost v prvi fazi, povabil k ločenim ustnim pogajanjem, v okviru katerih bosta v enem ali več krogih ustnih pogajanj uskladila pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja ter uskladila osnutek koncesijske pogodbe. Koncedent bo s kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, izvedel ustna pogajanja v vrstnem redu prispelih prijav. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ustnih pogajanj spreminja vsebino in obseg projekta glede na podatke, ki jih bo pridobil v fazi ustnih pogajanj s ciljem oblikovanja uravnoteženega koncesijskega razmerja. Koncedent vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo končne prijave. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ustnih pogajanj zavrne kandidata, za katerega se na podlagi izvedenih pogajanj izkaže, da ni sposoben izvajati koncesijskega razmerja na način in pod pogoji, kot jih je opredelil koncedent. Po zaključeni fazi ustnih pogajanj bo v tretji fazi postopka koncedent oblikoval povabilo k oddaji končne, pisne zavezujoče prijave, v katerem bo opredelil končna merila za izbiro koncesionarja. Povabilo k oddaji končnih prijav bo vsebovalo tudi usklajen vzorec koncesijske pogodbe. V povabilu k oddaji končne prijave bodo glede na dogovorjeno v fazi ustnih pogajanj tudi podrobno opredeljene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Koncedent bo za vsako končno prijavo preveril izpolnjevanje pogojev iz povabila k oddaji končnih prijav. Izmed končnih pisnih prijav, ki bodo te pogoje izpolnjevale, bo koncedent na podlagi merila za izbiro »ekonomsko najugodnejša ponudba«, izbral koncesionarja. 11. Pogoji za priznanje sposobnosti: A) Finančno zavarovanje za resnost prijave Finančno zavarovanje za resnost prijave ni zahtevano. B) Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti 1. Pogoj Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. 2. Pogoj Kandidat: – ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo, – ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo in – ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo. 3. Pogoj Kandidat na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 4. Pogoj Kandidat ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ZintPK-UPB2). 5. Pogoj Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – UPB3, 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26, 90/12, 19/14) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12). 6. Pogoj Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. 7. Pogoj Kandidat razpolaga z veljavno licenco za opravljanje dejavnosti operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. C) Pogoji za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti 1. Pogoj Kandidat je v obdobju zadnjih petih let od roka za oddajo prijav opravljal dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 2. Pogoj Kandidatu v obdobju zadnjih petih let od roka za oddajo prijav ni bila odvzeta koncesija iz razlogov na njegovi strani. 3. Pogoj Kandidat izkaže, da razpolaga s poslovnim prostorom na območju Občine Škofja Loka ali da bo pridobil tak prostor po sklenitvi koncesijske pogodbe, razen če na drug nesporen način dokaže, da lahko tudi sicer opravlja dejavnost. 4. Pogoj Kandidat se zaveže, da bo proti plačilu nadomestila koncedentu med svoja osnovna sredstva prevzel distribucijsko omrežje z objekti in napravami za celotno koncesijsko obdobje. Kandidat se zaveže nadomestilo poravnati na račun koncedenta v treh obrokih in sicer: – prvi obrok v višini 60% najkasneje v roku 30 dni po podpisu koncesijske pogodbe; – drugi obrok v višini 20% najkasneje v roku 60 dni po podpisu koncesijske pogodbe; – tretji obrok v višini 20% najkasneje v roku 90 dni po podpisu koncesijske pogodbe. Kandidat v finančnem načrtu izkaže, da bo imel v primeru pridobitve posla zadostna razpoložljiva finančna sredstva za realizacijo celotnega projekta. Iz predloženega finančnega načrta mora biti razvidno, da ima kandidat v trenutku oddaje prijave zagotovljen dostop do virov financiranja ali lastna finančna sredstva, namenjena za realizacijo tega projekta v višini najmanj 500.000 EUR. 5. Pogoj Kandidat se zaveže graditi in obnavljati energetsko infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina v skladu s prostorskimi akti Občine Škofja Loka, sprejetim lokalnim energetskim konceptom in na način ter pod pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo in to razpisno dokumentacijo. 6. Pogoj Kandidat se zaveže, da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe zavaroval svojo odgovornost za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam (zavarovanje odgovornosti). 7. Pogoj Kandidat se zaveže, da sprejema vse obveznosti, določene z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 38/10 in 28/14) in razpisno dokumentacijo. 12. Koncesijska pogodba: koncesijska pogodba bo z izbranim koncesionarjem sklenjena po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri. Koncesijsko razmerje bo vzpostavljeno s podpisom koncesijske pogodbe. 13. Javno odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dne 5. 11. 2014 ob 12.30.
Občina Škofja Loka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti