Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Dokležovje, stran 7851.

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Dokležovje
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Beltinci določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Dokležovje, območje za gradnjo, ureditve objektov in površin namenjenih stanovanjskim vsebinam ter spremljajočim dejavnostim.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi Dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/1986), Družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/1986), spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99, 88/00, 40/03, 87/04 in 37/05) in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11 in 37/13) je območje obdelave opredeljeno kot območje predvideno za stanovanjsko gradnjo.
Obravnavano območje je delno nepozidano stavbno zemljišče (v naravi namenjeno za kmetijsko obdelavo), ki se nahaja v severnem delu celotnega območja ter v južnem delu s stanovanjsko gradnjo pozidano stavbno zemljišče. Obe območji sta prostorsko povezani.
Zaradi pomanjkanja prostora za razvoj in širitev stanovanjskih con v naselju Dokležovje in izkazanih interesov investitorjev, se je Občina Beltinci odločila začeti s postopkom priprave OPPN.
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007, Uradni list RS, št. 57/12 – spremembe in dopolnitve, 109/12 – spremembe in dopolnitve in 35/13 – spremembe in dopolnitve), je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev, ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo omogočena kvalitetna umestitev objektov vezanih na potrebe stanovanjskih in spremljajočih dejavnosti. Upoštevane so ureditve potrebne komunalne opreme, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture – gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za projektiranje objektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter varovanja okolja.
OPPN za del območja urejanja naselja Dokležovje vsebuje:
– območje OPPN.
– arhitektonske, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev.
– načrt parcelacije.
– etapnost izvedbe prostorske ureditve.
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave.
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
4. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni del OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del
1. Načrt območja z načrtom parcelacije
2. Območje obdelave OPPN in faznost gradnje
3. Pregledna situacija območja OPPN
4. Osnove zakoličbe
5. Načrt arhitektonskih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
III. Priloge OPPN
1. Obrazložitev in utemeljitev
2. Strokovne podlage
3. Smernice nosilcev planiranja
4. Mnenja nosilcev planiranja
5. Seznam sprejetih aktov
6. Povzetek za javnost
IV. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize prostora, predhodnih usmeritev pristojnih strokovnih služb Občine Beltinci, izdelanih idejnih zasnov in potreb investitorjev ter ustreznih analiz izvajalca ter upoštevanju veljavne zakonodaje. Upoštevajo se tudi Strokovne podlage, KONCEPT RAZVOJA NASELIJ, ki ga je junija leta 2008 izdelala ZEU – družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.
6. člen
(območje obdelave – grafična priloga)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri 71.150,00 m2 in obsega sledeče parcele:
230/1, 232, 233/1, 234/1, 235/1, 238, 242 – del, 244 – del, 246 – del, 248 – del, 250 – del, 252, 253, 692, 693, 696, 697, 698, 700, 701 – del, 703, 704, 705 – del, 706 – del, 709, 710, 713, 714, 717, 718 – del, 720/2, 720/4, 720/4, 720/5, 720/6, 720/7, 720/8, 720/9, 720/10, 720/11, 720/12, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 723, 724, 727 – del, 728, 731/1 – del, 732/1 – del, 732/2 – del, 1017, 1018, 1019, 1020, 1031/1, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1042, 1043, 2384/1 – del, 2406/4.
Območje izdelave OPPN je prikazano v grafični prilogi sklepa.
7. člen
(okvirni roki in postopki za pripravo OPPN)
Dela se bodo izvajala skladno s terminskim planom, navedenim v ponudbi izvajalca, kot sledi:
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|AKTIVNOST          |NOSILEC        |ROK   |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Sklep župana Občine Beltinci |Župan Občine Beltinci |7 dni  |
|o pripravi OPPN       |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Priprava in predstavitev   |Izdelovalec – ASPA   |25 dni  |
|osnutka prostorskega akta na |ing, Črenšovci     |     |
|občinskem svetu       |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Pridobivanje smernic     |Izdelovalec – ASPA   |40 dni  |
|               |ing, Črenšovci     |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Analiza podanih smernic in  |Izdelovalec – ASPA   |10 dni  |
|pričetek postopka za     |ing, Črenšovci     |     |
|usklajevanje osnutka     |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Priprava predloga OPPN    |Izdelovalec – ASPA   |20 dni  |
|               |ing, Črenšovci     |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Začetek javne razgrnitve   |Občina Beltinci    |8 dni  |
|OPPN             |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Zahteva za izdajo mnenj k  |Izdelovalec – ASPA   |5 dni  |
|predlogu OPPN odgovornih   |ing, Črenšovci     |     |
|nosilcev planiranja     |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Javna obravnava predloga   |Občina Beltinci    |35 dni  |
|OPPN             |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Analiza prejetih pripomb v  |Izdelovalec – ASPA   |12 dni  |
|času javne razgrnitve in na |ing, Črenšovci     |     |
|javni obravnavi       |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Priprava končnega predloga  |Izdelovalec – ASPA   |20 dni  |
|OPPN             |ing, Črenšovci     |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Sprejem OPPN na Občinskem  |Občina Beltinci    |8 dni  |
|svetu            |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
|Objava v uradnem listu    |Občina Beltinci    |7 dni  |
|Republike Slovenija     |            |     |
+-----------------------------+-----------------------+---------+
Predvideni maksimalni rok izdelave je 200 dni od podpisa pogodbe.
8. člen
(pristojni nosilci planiranja, ki se zaprosijo za smernice in mnenja OPPN Dokležovje)
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
2. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. ELEKTRO MARIBOR, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
4. OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec cestnega omrežja),
5. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec kanalizacijskega in vodovodnega omrežja),
6. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
7. TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (upravljavec kabelske televizije),
8. PETROL PLIN d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
9. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
9. člen
(končne določbe)
Pripravljavec OPPN je Občina Beltinci. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-16/2014
Beltinci, dne 3. septembra 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti